Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
02/09/2015 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 553-03-95/04.09.2015 г.

  Относно: Законопроект за ратифициране на Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Ирак, от друга страна, № 502-02-22, внесен от Министерския съвет на 17.07.2015 г.

  На свое заседание, проведено на 02 септември 2015 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за ратифициране на Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Ирак, от друга страна.
  На заседанието присъстваха: от Министерството на външните работи г-жа Милена Петрова – старши дипломатически служител II степен в дирекция „Близък Изток и Африка“ и г-жа Саша Райчева – младши експерт в дирекция „Международно право и право на ЕС“.
  Законопроектът беше представен от г-жа Милена Петрова.
  Със законопроекта се предлага на Народното събрание да ратифицира Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Ирак, от друга страна, подписано на 11 май 2012 г. в Брюксел. Със споразумението се цели засилване на политическия диалог по двустранни, регионални и глобални теми, активизиране на търговско-икономическото сътрудничество, както и оказване на подкрепа в процеса на прехода и развитието на Република Ирак.
  Страните по споразумението потвърждават своята готовност за взаимодействие по основни за външната политика на Европейския съюз въпроси, като правата на човека, върховенството на закона, неразпространението на оръжия за масово унищожаване, Международния наказателен съд, миграцията и редица други сфери.
  Споразумението, чието ратифициране се предлага с настоящия законопроект, ще допринесе за укрепване на отношенията между Европейския съюз и Ирак до ниво на засилено партньорство и сътрудничество, включително в политическата, икономическата, социалната и културната сфера.

  След проведеното гласуване, Комисията по правни въпроси с 11 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласa „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за ратифициране на Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Ирак, от друга страна, № 502-02-22, внесен от Министерския съвет на 17.07.2015 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума