Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
04/09/2015 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  Вх. № 553-03-96/04.09.2015 г.
  Относно: приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на съдия в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание.
  На свое заседание, проведено на 4 септември 2015 г., Комисията по правни въпроси обсъди въпроса за приемане на процедурни правила за провеждане на публична процедура по чл. 89 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за избор на съдия в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание.
  Необходимостта от провеждането на публичната процедура произтича от прекратяването на мандата на съдия в Конституционния съд на Република България, избран от квотата на Народното събрание, на основание чл. 148, ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република България. С оглед изпълнението на разпоредбата на чл. 147, ал. 1 от Конституцията на Република България, Комисията по правни въпроси, на основание чл. 89, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлага да се приемат процедурни правила за избор на съдия в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание.
  След проведеното гласуване, Комисията по правни въпроси с 11 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласa „въздържал се”, предлага на Народното събрание да разгледа и приеме следния проект на решение:

  ПРОЕКТ!
  Р Е Ш Е Н И Е

  за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на съдия в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание

  Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 във връзка с чл. 147, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 89, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
  Р Е Ш И:

  Приема процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на съдия в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание:

  І. Предлагане на кандидати за съдия в Конституционния съд на Република България и представяне на документите им

  1. Предложенията за кандидати за съдия в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание се правят от народни представители и парламентарните групи в писмена форма чрез деловодството на Народното събрание, в 5-дневен срок от приемането на тези правила.
  2. Предложенията съдържат писмени мотиви, в които се обосновават високите професионални и нравствени качества на съответния кандидат. Към предложението се прилагат следните документи:

  • писмено съгласие на кандидата по образец – приложение № 1 към решението;
  • подробна автобиография;
  • декларация относно изпълнението на изискванията по чл. 4, ал. 3 от Закона за Конституционен съд по образец – приложение № 2 към решението;
  • копие от диплома за завършено висше юридическо образование;
  • документи, удостоверяващи изискуемия стаж – копие от трудова или осигурителна книжка, справка или служебна бележка от съответната институция и др.

  ІІ. Публично оповестяване на документите

  1. Предложенията заедно с документите по Раздел І, т. 2 се публикуват в срок до три работни дни от постъпването им на специалната секция в интернет страницата на Народното събрание. Публикуват се имената на народния представител или наименованието на парламентарната група, предложили съответния кандидат. Публикуването на предложенията и документите се извършва в съответствие със Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация.

  2. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност и професионални организации, не по-късно от три дни преди изслушването на кандидата, могат да представят на Комисията по правни въпроси становища за кандидата и въпроси, които да му бъдат поставени. Средствата за масово осведомяване могат да изпращат въпроси към кандидата, които да му бъдат поставени. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат. Становищата и въпросите се изпращат по пощата на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър I” № 1, Комисия по правни въпроси, или на електронна поща: kpv1@parliament.bg. Становищата и въпросите се публикуват на интернет страницата на Народното събрание в срок до три дни от получаването им при спазване на Закона за защита на личните данни. Не се публикуват конкретни данни, съставляващи класифицирана информация, както и факти от личния живот на лицата.

  ІІІ. Проверка за допускане на кандидатите за изслушване

  1. Комисията по правни въпроси на отделно заседание, предхождащо изслушването, проверява дали предложените кандидати отговарят на изискванията за заемане на длъжността съдия в Конституционния съд на Република България.
  2. Когато Комисията по правни въпроси установи, че кандидатът не е представил всички необходими документи, тя го уведомява, че може да ги представи в срок до 2 дни от уведомяването.
  3. До изслушване не се допускат кандидати, които не са представили документите по Раздел І, т. 2 или не отговарят на изискванията за заемане на длъжността съдия в Конституционния съд.
  4. След извършване на проверката Комисията по правни въпроси изготвя списък на кандидатите, които са допуснати до изслушване, по азбучен ред, според собствените им имена.

  ІV. Изслушване на допуснатите кандидати за съдия в Конституционния съд на Република България

  1. Преди провеждане на изслушването председателят на Комисията по правни въпроси обявява списъка на допуснатите кандидати по азбучен ред, според собствените им имена, в съответствие с който се определя поредността на изслушването.
  2. Изслушването се провежда на открито заседание на Комисията по правни въпроси, което се излъчва в реално време на специалната секция в интернет страницата на Народното събрание.
  3. Вносителите на предложенията представят кандидатите в изложение до 3 минути.
  4. Кандидатът се представя лично, като може да допълни данните от професионалната си биография и да представи вижданията си относно правомощията и дейността на Конституционния съд в изложение до 15 минути.
  5. Председателят на Комисията по правни въпроси представя в резюме постъпилите в съответствие с Раздел II, т. 2 становища и въпроси, на които кандидатите могат да отговорят в изложение до 10 минути.
  6. Народните представители могат да поставят въпроси към кандидатите в изложение до 3 минути. След поставянето на въпрос към кандидата му се дава възможност за отговор в изложение до 3 минути.
  7. Стенографският протокол от заседанието, на което е проведено изслушването, се публикува на специалната секция в интернет страницата на Народното събрание.
  8. Комисията по правни въпроси внася в Народното събрание доклад от изслушването на кандидатите, към който се прилага списък на кандидатите, участвали в изслушването, подреден по азбучен ред на собствените им имена. Към доклада се прилага и проект на образец на решение за избор на съдия в Конституционния съд на Република България.

  V. Избор на съдия в Конституционния съд на Република България от Народното събрание

  1. Заседанието се излъчва в реално време чрез интернет страницата на Народното събрание. По решение на Народното събрание на заседанието може да присъстват допуснатите кандидати.
  2. Кандидатите се представят по поредността, определена в списъка по раздел ІV, т. 8.
  3. Всеки кандидат се представя от вносител на предложението в изложение до 2 минути.
  4. Комисията по правни въпроси представя резюме на внесения доклад за проведеното изслушване.
  5. Разискванията по кандидатурите се провеждат по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
  6. Гласуването е явно чрез компютризираната система за гласуване, като се извършва по поредността, определена в списъка по раздел ІV, т. 8.
  7. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. Ако няколко кандидати са получили повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители, за избран се смята кандидатът получил най-много гласове „за”.
  8. В случай, че повече от двама кандидати получат равен резултат, се провежда балотаж.
  9. При необходимост се провежда трето гласуване при същите условия.

  Решението е прието от 43-то Народно събрание на ……….2015 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

  Председател на Народното събрание:
  Цецка Цачева

  Приложение № 1
  към Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на съдия в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание

  Д Е К Л А Р А Ц И Я
  Долуподписаният/ата ..................................................................................., с ЕГН …………………………, л.к. № ………………………………, изд. на……………………. от МВР ………………………..

  ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
  съм съгласен/а да бъда предложен/а за ……………………………………………………...

  Декларатор: ....................
  Приложение № 2
  към Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на съдия в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание
  Д Е К Л А Р А Ц И Я
  по чл. 4, ал. 3 от Закона за Конституционен съд
  Долуподписаният/ата ..................................................................................., с ЕГН …………………………, л.к. № ………………………………, изд. на……………………. от МВР ………………………..

  Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:
  съм български гражданин и нямам друго гражданство.

  Декларатор: ………………..  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума