Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
02/09/2015 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 553-03-99/08.09.2015 г.

  ОТНОСНО: Законопроект за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, № 502-01-66, внесен от Министерския съвет на 05.08.2015 г.

  На свое заседание, проведено на 2 септември 2015 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, № 502-01-66, внесен от Министерския съвет на 05.08.2015 г.
  На заседанието присъстваха: г-н Томислав Дончев – заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика и г-жа Йоланда Емирян – началник на кабинета на заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика; от дирекция „Програмиране на средствата от Европейския съюз” към Министерския съвет – г-н Иван Иванов и г-жа Мария Банева; от дирекция „Мониторинг на средствата от Европейския съюз” към Министерския съвет – г-жа Малина Крумова, г-жа Юлия Велчева и г-н Владимир Младенов.
  Законопроектът беше представен от г-н Томислав Дончев.
  С предлагания законопроект се цели кодифицирането и унифицирането на правилата, по които се управляват и разходват средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, въвеждането на мерки за намаляване на административната тежест за бенефициентите и постигането на ефективен съдебен контрол.
  Отношенията между управляващите органи и бенефициентите се регулират чрез два различни института на административното право като административния договор, който е основната форма при предоставянето на безвъзмездна финансова помощ и финансовите корекции, които се определят по основание и размер с индивидуален административен акт.
  Предвиждат се някои особени правила по отношение на съдебния контрол върху административните актове, които дерогират общия ред на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
  В обсъждането участие взеха народните представители Емил Димитров, Христиан Митев, Филип Попов, Петър Славов и Данаил Кирилов, които изразиха подкрепата си към законопроекта.


  След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси с 12 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, № 502-01-66, внесен от Министерския съвет на 05.08.2015 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума