Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
02/09/2015 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 553-03-100/08.09.2015 г.
  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство, № 502-01-60, внесен от Министерския съвет на 20.07.2015г.

  На свое заседание, проведено на 2 септември 2015 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство, № 502-01-60, внесен от Министерския съвет на 20.07.2015г.
  На заседанието присъстваха: от Министерството на културата г-жа Бони Петрунова - заместник-министър, г-жа Миглена Кацарова - главен юрисконсулт в дирекция „Правно обслужване и обществени поръчки” и г-жа Весела Щерева - парламентарен секретар.
  Законопроектът, внесен от Министерския съвет беше представен от заместник-министър Петрунова.
  С предлаганите изменения и допълнения се цели въвеждане на изискванията на Директива 2014/60/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за връщане на паметници на културата, които са незаконно изнесени от територията на държава членка, и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012.
  В обхвата на административните и съдебните процедури за връщане на културни ценности на територията на Република България попадат всички културни ценности, класифицирани или определени в съответствие с националното законодателство или административни процедури като национално богатство с художествена, историческа или археологическа стойност.
  Процедурата по връщане на културни ценности обхваща всички движими културни ценности национално богатство, както и културни ценности, включени в колекции на Българската православна църква или на други регистрирани вероизповедания, на колекции на музеи, библиотеки и на архивен фонд.
  Предвидени са промени, свързани с удължаване на сроковете, при провеждането на съответните производства.
  Предлага се въвеждането на нова класификация за груповите недвижими културни ценности – „серийни обекти на недвижимото културно наследство”. Предлаганата класификация дава възможност за изработване на план за опазване и управление на група недвижими културни ценности с предоставен статут на серийни обекти.
  Законопроектът цели повишаване на изискванията за притежаване на минимална образователно-квалификационна степен за лица, кандидатстващи за получаване на разрешение за теренно археологическо проучване.
  В обсъждането взеха участие народните представители Емил Димитров и Данаил Кирилов.

  След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси с 9 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 глас „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство, № 502-01-60, внесен от Министерския съвет на 20.07.2015г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума