Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
09/09/2015

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  Вх. № 553-03-101/11.09.2015 г.
  Относно: приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на инспектори в Инспектората към Висшия съдебен съвет.
  На свое заседание, проведено на 9 септември 2015 г., Комисията по правни въпроси обсъди въпроса за приемане на процедурни правила за провеждане на публична процедура по чл. 89 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за избор на инспектори в Инспектората към Висшия съдебен съвет.
  Необходимостта от провеждането на публичната процедура произтича от изтичането на мандата на инспекторите в Инспектората към Висшия съдебен съвет, на основание чл. 44, ал. 1 от Закона за съдебната власт. С оглед изпълнението на разпоредбата на чл. 132а, ал. 3 от Конституцията на Република България, Комисията по правни въпроси, на основание чл. 89, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлага да се приемат процедурни правила за избор на инспектори в Инспектората към Висшия съдебен съвет.

  След проведеното гласуване, Комисията по правни въпроси с 12 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласa „въздържал се”, предлага на Народното събрание да разгледа и приеме следния проект на решение:  Проект!
  Р Е Ш Е Н И Е

  за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на инспектори в Инспектората към Висшия съдебен съвет

  Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 във връзка с чл. 132а, ал. 3 от Конституцията на Република България и чл. 89, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

  РЕШИ:

  Приема процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на инспектори в Инспектората към Висшия съдебен съвет:

  I. Предлагане на кандидати и представяне на документите на кандидатите за инспектори в Инспектората към Висшия съдебен съвет

  1. Предложенията за кандидати за инспектори в Инспектората към Висшия съдебен съвет се правят от народни представители в писмена форма чрез деловодството на Народното събрание до Комисията по правни въпроси в 10-дневен срок от приемането на тези правила от Народното събрание. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, висши училища и научни организации могат да предлагат кандидати за инспектори в Инспектората към Висшия съдебен съвет на народните представители.
  2. Предложенията съдържат писмени мотиви, в които се обосновават високите професионални и нравствени качества на съответния кандидат. Към предложенията се прилагат следните документи:
  – писмено съгласие на кандидата по образец – приложение № 1 към решението;
  – подробна автобиография;
  – копие от диплома за завършено висше юридическо образование;
  – декларация по образец – приложение № 2 към решението, че не са налице обстоятелствата по чл. 18, ал. 1 от Закона за съдебната власт;
  – документи, удостоверяващи, че кандидатът отговаря на изискванията за стаж съгласно чл. 42, ал. 3 от Закона за съдебната власт;
  – свидетелство за съдимост;
  – удостоверение от Националната следствена служба.
  3. Всеки кандидат представя на Комисията по правни въпроси:
  – концепция за работата си като инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет на хартиен и електронен носител;
  – декларация за имотното си състояние и произхода на средствата за придобиването на имуществото си по образец, утвърден от министъра на правосъдието.

  II. Публично оповестяване на документите

  1. Предложенията заедно с документите по раздел I се публикуват на специалната секция на интернет страницата на Народното събрание. Публикуват се и името, и мотивите на народния представител, предложил съответния кандидат.
  2. Публикуването на предложенията и документите се извършва в съответствие със Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация.
  3. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, висши училища и научни организации могат да представят на Комисията по правни въпроси становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставени. Становищата и въпросите се изпращат по пощата на адрес: гр. София, пл. Княз Александър I № 1, Комисия по правни въпроси, или по електронен път на електронна поща: kpv1@parliament.bg не по-късно от три дни преди изслушването на кандидатите. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.
  4. Становищата и въпросите се публикуват на специалната секция на интернет страницата на Народното събрание и на интернет страницата на Инспектората към Висшия съдебен съвет. Не се публикуват конкретни данни, съставляващи класифицирана информация, както и факти от интимния живот на лицата.


  III. Проверка за допускане на кандидатите до изслушване

  1. Комисията по правни въпроси на отделно заседание, предхождащо изслушването, проверява дали са представени всички необходими документи и дали предложените кандидати отговарят на изискванията за заемане на длъжността инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет.
  2. Когато Комисията по правни въпроси установи, че кандидат не е представил всички необходими документи, тя го уведомява, че може да ги представи в срок от 5 дни от уведомяването.
  3. До изслушване не се допускат кандидати, които
  не са представили документите по Раздел I или не отговарят на изискванията по чл. 42, ал. 3 от Закона за съдебната власт.
  4. След извършване на проверката Комисията по правни въпроси изготвя списък на кандидатите, които са допуснати до изслушване. Списъкът се изготвя по азбучен ред на собствените имена на кандидатите и се публикува на специалната секция на интернет страницата на Народното събрание.

  IV. Изслушване на допуснатите кандидати за инспектори в Инспектората към Висшия съдебен съвет

  1. Изслушването се провежда на открито заседание на Комисията по правни въпроси, което се излъчва в реално време чрез интернет страницата на Народното събрание.
  2. Комисията по правни въпроси изслушва само допуснатите кандидати по поредността им в списъка.
  3. Вносител на предложението представя кандидата в изложение до 2 минути.
  4. На кандидата се дава възможност да допълни данни от професионалната си биография и да представи концепцията си за работа като инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет в изложение до 10 минути за всеки кандидат.
  5. Народните представители могат да задават въпроси към кандидата, включително и такива от становищата, постъпили от юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, висши училища и научни организации. Времето за изложение на въпросите е до 2 минути.
  6. На всеки кандидат се предоставя право на отговор след задаването на въпрос към него. Времето за отговор на всеки въпрос е до 2 минути.
  7. Комисията по правни въпроси внася в Народното събрание доклад от изслушването, към който се прилага списък на кандидатите, участвали в изслушването, подреден по азбучен ред на собствените им имена. Към доклада се прилага и проект на решение за избор на инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет.

  V. Избор на инспектори в Инспектората към Висшия съдебен съвет

  1. Заседанието се излъчва в реално време чрез интернет страницата на Народното събрание. С решение на Народното събрание на заседанието може да присъстват допуснатите кандидати.
  2. Кандидатите се представят от вносител на предложението по поредността им, определена в списък, изготвен по азбучен ред на собствените имена, в изложение до 2 минути.
  3. Комисията по правни въпроси представя доклад за проведеното изслушване.
  4. След представянето на доклада, Народното събрание провежда разискванията по представените кандидатури по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
  5. Гласуването се извършва поотделно за всеки кандидат по поредността, определена в списъка на кандидатите.
  6. Избрани са кандидатите, които са получили най-много гласове при спазване на изискването за мнозинството, определено в чл. 132а, ал. 2 от Конституцията на Република България.
  7. В случай, че повече от десет кандидати получат необходимия брой гласове съгласно изискванията на чл. 132а, ал. 3 от Конституцията на Република България и на чл. 46 от Закона за съдебната власт, то измежду кандидатите, получили необходимия, но най-малък равен брой гласове, се провежда балотаж и за избран се смята този, който е получил най-много гласове, но не по-малко от две трети от общия брой народни представители.

  Решението е прието от 43-то Народно събрание на ……….2015 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:
  ЦЕЦКА ЦАЧЕВА


  Приложение № 1
  към Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на инспектори в Инспектората към Висшия съдебен съвет


  Д Е К Л А Р А Ц И Я

  Долуподписаният/ата ...................................................................................................., с ЕГН …………………………,
  л.к. № ……………………..., изд. на …...………………… от МВР …………….....................................................……….............…..,

  ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

  съм съгласен/на да бъда предложен/а за инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет.

  Декларатор: ....................


  Приложение № 2
  към Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на инспектори в Инспектората към Висшия съдебен съвет

  Д Е К Л А Р А Ц И Я
  Долуподписаният/ата .........................................................................................., с ЕГН …………………………,
  л.к. № ……………………..., изд. на …...…………………. от МВР ……………..........................................……….............…..,

  ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

  не са налице основанията за недопустимост съгласно чл. 43 във връзка с чл. 18, ал. 1 от Закона за съдебната власт.

  Декларатор: ....................  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ KИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума