Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
10/09/2015 второ гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  Вх. № 553-03-102/11.09.2015 г.
  ОТНОСНО: Общ законопроект № 553-03-81/02.07.2015 г. на приетите на 25.06.2015 г. на първо гласуване законопроекти за изменение и допълнение на Наказателния кодекс:
  - № 454-01-26, внесен от ЛЮТВИ АХМЕД МЕСТАН и група народни представители на 27.10.2014 г.;
  - № 402-01-11, внесен от Министерския съвет на 09.12.2014 г.;
  - № 454-01-71, внесен от ЦЕЦКА ЦАЧЕВА ДАНГОВСКА и група народни представители на 19.12.2014 г.;
  - № 554-01-1, внесен от ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ на 05.01.2015 г.;
  - № 502-01-27, внесен от Министерския съвет на 07.04.2015 г.;
  - № 554-01-87, внесен от МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ и група народни представители на 08.05.2015 г.,
  изготвен на основание чл. 78, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

  Проект!
  Второ гласуване

  ЗАКОН
  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС
  (обн., ДВ, бр. 26 от 1968 г.; попр., бр. 29 от 1968 г.; изм., бр. 92 от 1969 г., бр. 26 и 27 от 1973 г., бр. 89 от 1974 г., бр. 95 от 1975 г., бр. 3 от 1977 г., бр. 54 от 1978 г., бр. 89 от 1979 г., бр. 28 от 1982 г.; попр., бр. 31 от 1982 г.; изм., бр. 44 от 1984 г., бр. 41 и 79 от 1985 г.; попр., бр. 80 от 1985 г.; изм., бр. 89 от 1986 г.; попр., бр. 90 от 1986 г.; изм., бр. 37, 91 и 99 от 1989 г., бр. 10, 31 и 81 от 1990 г., бр. 1 и 86 от 1991 г.; попр., бр. 90 от 1991 г.; изм., бр. 105 от 1991 г., бр. 54 от 1992 г., бр. 10 от 1993 г., бр. 50 от 1995 г.; Решение № 19 на Конституционния съд от 1995 г. – бр. 97 от 1995 г.; изм., бр. 102 от 1995 г., бр. 107 от 1996 г., бр. 62 и 85 от 1997 г.; Решение № 19 на Конституционния съд от 1997 г. – бр. 120 от 1997 г.; изм., бр. 83, 85, 132, 133 и 153 от 1998 г., бр. 7, 51 и 81 от 1999 г., бр. 21 и 51 от 2000 г.; Решение № 14 на Конституционния съд от 2000 г. – бр. 98 от 2000 г.; изм., бр. 41 и 101 от 2001 г., бр. 45 и 92 от 2002 г., бр. 26 и 103 от 2004 г., бр. 24, 43, 76, 86 и 88 от 2005 г., бр. 59, 75 и 102 от 2006 г., бр. 38, 57, 64, 85, 89 и 94 от 2007 г., бр. 19, 67 и 102 от 2008 г., бр. 12, 23, 27, 32, 47, 80, 93 и 102 от 2009 г., бр. 26 и 32 от 2010 г., бр. 33 и 60 от 2011 г., бр. 19, 20 и 60 от 2012 г., бр. 17, 61 и 84 от 2013 г., бр. 19, 53 и 107 от 2014 г., бр. 14, 24 и 41 от 2015 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 16а се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Не е виновно извършено деянието, което е осъществено от непълнолетно лице, пострадало от престъпление по чл. 155, 156, 158а и чл. 188, ал. 2, или от непълнолетно лице, използвано за създаването на порнографски материал, когато е било принудено да го осъществи в пряка връзка с това му качество.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.

  § 2. В чл. 79 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Не се изключват по давност наказателното преследване и изпълнението на наказанието по отношение на:
  1. престъпления против мира и човечеството;
  2. тежки престъпления против правата на човека по глава II, III и IV от Особената част на Наказателния кодекс, извършени в периода от 09.09.1944 г. до 10.11.1989 г. от ръководните дейци на Българската комунистическа партия, както и от трети лица, на които са възложени определени длъжностни или партийни функции, от които са настъпили последиците, посочени в чл. 2 от Закона за обявяване на комунистическия режим в България за престъпен;
  3. престъпления по чл. 108а, чл. 233, чл. 313б, чл. 353а, чл. 354а, чл. 354б и чл. 354в;
  4. престъпления, мотивирани и извършени на база на радикална религия;
  5. даване на разрешение или одобряване на дейности, чрез които се предоставят в нарушение на закона финансови средства, както и контрабанда на специална продукция (оръжие, боеприпаси и техника) и на ядрени материали, ядрени съоръжения или други източници на йонизиращи лъчения или компоненти, в полза на диктаторски или терористични режими или организации от лица, представляващи свой или чужд интерес, както и от такива, които заемат или са заемали отговорно партийно и/или служебно положение, или са свързани или са били свързани със съвременните служби за разузнаване и сигурност и/или с тези на Народна Република България;
  6. престъпления по глава V и глава VI от Особената част на Наказателния кодекс във връзка с дейността на банки, задгранични и външнотърговски дружества, както и на пенсионни, здравноосигурителни или гаранционни фондове, извършени от лица, представляващи свой или чужд интерес, както и от такива, които заемат или са заемали отговорно партийно и/или служебно положение, или са свързани или са били свързани със съвременните служби за разузнаване и сигурност и/или с тези на Народна Република България.“
  2. Създава се ал. 3:
  „(3) Не се изключват по давност наказателното преследване и изпълнението на наказанието по отношение на престъпления по глава втора, раздел І, раздел ІІ, раздел ІV, раздел V; глава трета, раздел І, раздел ІІ, раздел ІІІ; глава пета, раздел ІІІ; глава шеста, раздел І, раздел ІІІ; глава девета, глава десета, глава единадесета, раздел ІІІ, извършени по политически причини, от лица, свързани с комунистическия режим след 9 септември 1944 г., включително и тези, свързани с така наречения „възродителен процес“.“

  Предложение на н.п. Филип Попов и гр.н.п.:
  По § 2:
  1. В чл. 79, ал. 2, т. 2 след израза „Наказателния кодекс" се поставя точка и запетая и текстът до края отпада.
  2. В новата ал. 3 на чл. 79 изразът „извършени по политически причини, от лица, свързани с комунистическия режим след 9 септември 1944 г., включително и тези, свързани с така наречения „възродителен процес" и запетайката преди него - отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Петър Славов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  § 2 да се измени така:
  „§ 2. В чл. 79 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Не се изключват по давност наказателното преследване и изпълнението на наказанието по отношение на:
  1. престъпления против мира и човечеството;
  2. тежки престъпления по глава втора, раздел І, раздел ІІ, раздел ІV и раздел V; глава трета, раздел І, раздел ІІ и раздел ІІІ; глава единадесета, раздел ІІІ от особената част на Наказателния кодекс, извършени в периода от 09.09.1944 г. до 10.11.1989 г. от членове на ръководни органи на Българската комунистическа партия, както и от трети лица, на които са възложени определени длъжностни или партийни функции“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
  § 2. В чл. 79 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Не се изключват по давност наказателното преследване и изпълнението на наказанието по отношение на:
  1. престъпления против мира и човечеството;
  2. тежки престъпления по глава втора, раздел І, раздел ІІ, раздел ІV и раздел V; глава трета, раздел І, раздел ІІ и раздел ІІІ; глава единадесета, раздел ІІІ от особената част на Наказателния кодекс, извършени в периода от 09.09.1944 г. до 10.11.1989 г. от членове на ръководни органи на Българската комунистическа партия, както и от трети лица, на които са възложени определени длъжностни или партийни функции.

  § 3. В чл. 81 се създава ал. 4:
  „(3) Давност не тече през периода, през който деецът се укрива или се ползва с имунитет. В тези случаи ал. 3 не се прилага.“
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 3 да бъде отхвърлен.

  § 4. В чл. 93 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 15 се създава буква „г”:
  „г) функции на арбитър, възложени в съответствие със закона на чужда държава;”.
  2. Точка 28 се изменя така:
  „28. „Порнографски материал" е изготвен по какъвто и да е начин, неприличен, неприемлив или несъвместим с обществения морал материал, чието съдържание изобразява реално или симулирано блудствено действие, съвкупление, полово сношение, включително содомия, мастурбация, сексуален садизъм или мазохизъм, както и похотливо показване на половите органи на лице;”.
  3. Създават се т. 29-33:
  „29. „Порнографско представление” е представяне на живо или в реално време пред другиго на похотливо показване на половите органи на дете или на участието на дете в реално или симулирано блудствено действие, съвкупление, полово сношение, включително содомия, мастурбация, сексуален садизъм или мазохизъм;
  30. „Големи размери“ са тези, при които паричната равностойност на предмета на престъплението или на причинената вреда е не по-малко от седемдесет минимални работни заплати към момента на извършване на деянието;
  31. „Особено големи размери“ са тези, при които паричната равностойност на предмета на престъплението или на причинената вреда е не по-малко от сто и четиридесет минимални работни заплати към момента на извършване на деянието;
  32. По смисъла на чл. 418а:
  а) „нападение срещу гражданското население“ е поведение, свързано с многократното извършване на деяния измежду изброените в чл.418а срещу всяко гражданско население, вследствие или в резултат на държавна или организационна политика за извършването на такова нападение;
  б) „физическо унищожение“ е всяко умишлено налагане на условия за живот, насочено към изтребване на част от населението, включително
  лишаване от достъп до храна и медицинско обслужване;
  в) „поробване“ е упражняването на някое или всички правомощия, свързани с правото на собственост над едно лице, и включва упражняването на такава власт при търговия с хора, особено жени и деца;
  г) „депортиране или насилствено преместване на население“ е насилственото преселване на съответните лица чрез експулсиране или други принудителни действия от областта, в която те присъстват правомерно, без основание по международното право;
  д)“изтезание“ е умишленото причиняване на тежка физическа или душевна болка или страдание на лице, което се намира под властта или контрола на обвиняемия; с изключение на това, изтезанието не включва болката или страданието, които са причинени или са присъщи, или са резултат единствено на правомерни санкции;
  е)“насилствено забременяване“ означава неправомерното раждане от жена, чиято бременност е предизвикана насилствено, с намерение да се повлияе на етническия състав на определено население или да бъдат извършени други тежки нарушения на международното право; това определение в никакъв случай не се тълкува като засягащо националните закони, свързани с бременността;
  ж) „преследване“ е умишленото и тежко лишаване от основни права в противоречие с международното право поради причини, свързани с идентичността на групата или общността;
  з) “престъплението апартейд“ означава нечовешки деяния с характер, аналогичен на посочените в чл.418а, извършени в контекста на институционализиран режим за систематично потискане и господство на една расова група над друга расова група или групи, и предприети с цел поддържане на този режим;
  и) „насилствено изчезване на лица“ е арестуването, задържането или отвличането на лица от или с разрешението, подкрепата или съгласието на държава или политическа организация, последвано от отказ да се признае това лишаване от свобода или да бъде дадена информация за съдбата или местонахождението на тези лица, с цел те да бъдат лишени от правна защита за продължителен период от време.
  й) терминът „пол“ означава двата пола - мъжки и женски, в контекста на обществото. Терминът „пол“ няма никакво друго значение освен посоченото.
  33. „Радикална религия“ е религия, която се използва за постигане на политически цели чрез тероризъм.“
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4, който става § 3:
  § 3. В чл. 93 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 15 се създава буква „г”:
  „г) функции на арбитър, възложени в съответствие със закона на чужда държава;”.
  2. Точка 28 се изменя така:
  „28. „Порнографски материал" е изготвен по какъвто и да е начин, неприличен, неприемлив или несъвместим с обществения морал материал, чието съдържание изобразява реално или симулирано блудствено действие, съвкупление, полово сношение, включително содомия, мастурбация, сексуален садизъм или мазохизъм, както и похотливо показване на половите органи на лице;”.
  3. Създава се т. 30:
  „30. „Порнографско представление” е представяне на живо или в реално време пред другиго на похотливо показване на половите органи на лице, ненавършило 18-годишна възраст или на участието на такова лице в реално или симулирано блудствено действие, съвкупление, полово сношение, включително содомия, мастурбация, сексуален садизъм или мазохизъм.“.

  § 5. В чл. 108а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите „чл. 216, ал. 1 и 5“ се добавя „чл. 319б-319г“ и се поставя запетая.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Който пряко или косвено събира или предоставя финансови или други средства по какъвто и да е начин, като знае или предполага, че те ще бъдат използвани изцяло или частично:
  1. за извършване на деяние по ал. 1;
  2. от организация или група, която си поставя за цел извършване на деяние по ал. 1 или 3;
  3. от лице, извършило деяние по ал. 1,
  се наказва с лишаване от свобода от три до дванадесет години.“
  3. Създава се нова ал. 4:
  „(4) Който се съгласи да участва в престъпление по ал. 1 или в обучение с цел извършване на престъпление по ал. 1, се наказва с лишаване от свобода до осем години.”
  4. Създават се ал. 5, 6 и 7:
  „(5) Деецът по ал. 4 не се наказва, ако доброволно се разкрие на властта преди да е извършено престъпление по ал. 1.
  (6) Български гражданин, който излезе през границата на страната с цел да участва в престъпление по ал. 1-4, се наказва с лишаване от свобода до десет години.
  (7) Наказанието по ал. 6 се налага и на чужденец, който с цел да участва в престъпление по ал. 1-4 влезе през границата на страната или незаконно пребивава в нея.“
  5. Досегашната ал. 4 става ал. 8.

  Предложение на н.п. Кирил Цочев и гр.н.п.:
  В § 5, чл. 108а се правят следните изменения и допълнения:
  В ал. 1 след думите „чл. 216, ал. 1 и 5“ се добавя „чл. 216а“ и се поставя запетая.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Данаил Кирилов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В чл. 108а, ал. 6 и 7 след думите „ал. 1-4“ се добавя „включително против друга държава“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5, който става § 4:
  § 4. В чл. 108а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите „чл. 216, ал. 1 и 5“ се добавя „чл. 319б-319г“ и се поставя запетая.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Който по какъвто и да е начин, пряко или косвено събира или предоставя финансови или други средства, като знае или предполага, че те ще бъдат използвани изцяло или частично:
  1. за извършване на деяние по ал. 1;
  2. от организация или група, която си поставя за цел извършване на деяние по ал. 1 или 3;
  3. от лице, извършило деяние по ал. 1,
  се наказва с лишаване от свобода от три до дванадесет години.“
  3. Създават се нова ал. 4 и ал. 5, 6 и 7:
  „(4) Който се обучава с цел извършване на престъпление по ал. 1, се наказва с лишаване от свобода до осем години.
  (5) Деецът по ал. 4 не се наказва, ако доброволно се разкрие на властта преди да е извършено престъпление по ал. 1.
  (6) Български гражданин, който излезе през границата на страната с цел да участва в престъпление по ал. 1-4, включително против друга държава, се наказва с лишаване от свобода до десет години.
  (7) Наказанието по ал. 6 се налага и на чужденец, който с цел да участва в престъпление по ал. 1-4, включително против друга държава, влезе през границата на страната или незаконно пребивава в нея.“
  4. Досегашната ал. 4 става ал. 8.

  § 6. В чл. 109, ал. 3 думите „престъпление по“ се заменят с „престъпления по“.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 6 да бъде отхвърлен.

  § 7. В чл. 110 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Чужденец, който на територията на страната се подготвя да извърши в чужбина престъпление по чл. 108а, ал. 1, се наказва с лишаване от свобода до десет години, но не повече от наказанието, предвидено в чл. 108а, ал. 1.“

  Предложение на н.п. Емил Димитров, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В чл. 110, ал. 2 думите „до десет години“ се заменят с „до шест години“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7, който става § 5:
  § 5. В чл. 110 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Чужденец, който на територията на страната се подготвя да извърши в чужбина престъпление по чл. 108а, ал. 1, се наказва с лишаване от свобода до шест години, но не повече от наказанието, предвидено в чл. 108а, ал. 1.“

  Предложение на н.п. Христиан Митев, Борис Ячев и Емил Димитров:
  Създава се нов §… със следното съдържание:
  §…В чл. 131, ал. 1 се създава нова т. 13 със следното съдържание:
  „13. на възходящ, на низходящ, на съпруг или на лице, с което деецът се намира във фактическо съпружеско съжителство.“
  Предложението е оттеглено.

  § 8. В чл. 149 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) За блудство наказанието е лишаване от свобода от две до осем години, когато е извършено:
  1. чрез употреба на сила или заплашване;
  2. чрез привеждане на пострадалия в безпомощно състояние;
  3. чрез използване на безпомощното състояние на пострадалия;
  4. чрез използване на положение на зависимост или надзор;
  5. по отношение на лице, ненавършило 14-годишна възраст, което се занимава с проституция.“
  2. В ал. 4 се създава нова т. 2:
  „2. ако е извършено по отношение на лице, което не разбира свойството или значението на извършеното;”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8, който става § 6:
  § 6. В чл. 149 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) За блудство наказанието е лишаване от свобода от две до осем години, когато е извършено:
  1. чрез употреба на сила или заплашване;
  2. чрез привеждане на пострадалия в безпомощно състояние;
  3. чрез използване на безпомощното състояние на пострадалия;
  4. чрез използване на положение на зависимост или надзор;
  5. по отношение на лице, което се занимава с проституция.“
  2. В ал. 4 се създава нова т. 2:
  „2. ако е извършено по отношение на лице, което не разбира свойството или значението на извършеното;”.

  § 9. В чл. 150 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Наказанието по ал. 1 се налага и на онзи, който извърши деянието по ал. 1 по отношение на непълнолетно лице, което се занимава с проституция.”
  2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „В особено тежки случаи” се заменят с „Когато деянието по ал. 1 е извършено по отношение на лице, което не разбира свойството или значението на извършеното, или деянието представлява особено тежък случай” и се поставя запетая.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9, който става § 7.

  § 10. В чл. 151 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Когато деянието по ал. 1 е извършено:
  1. чрез използване на положение на зависимост или надзор;
  2. по отношение на лице, ненавършило 14-годишна възраст, което се занимава с проституция;
  3. от две или повече лица,
  наказанието е лишаване от свобода от две до осем години.”
  2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10, който става § 8.

  § 11. В чл. 152, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова т. 2:
  „2. ако изнасилената не е навършила 18-годишна възраст и се занимава с проституция;”.
  2. Досегашните т. 2 и 3 стават съответно т. 3 и 4.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 11 да бъде отхвърлен.

  § 12. В чл. 154а се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея думите „като даде или обещае облага” и запетаите пред и след тях се заличават.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Когато деянието по ал. 1 е извършено повторно или от две или повече лица, наказанието е лишаване от свобода от една до пет години.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12, който става § 9.

  § 13. Член 155а се изменя така:
  „Чл. 155а. (1) Който чрез информационна или съобщителна технология или по друг начин предоставя или събира информация за лице, ненавършило 18-годишна възраст, за да се установи контакт с него за извършване на блудствено действие, съвкупление, полово сношение, проституция, за създаване на порнографски материал или за участие в порнографско представление, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години и с глоба от пет хиляди до десет хиляди лева.
  (2) Наказанието по ал. 1 се налага и на онзи, който чрез информационна или съобщителна технология или по друг начин установи контакт с лице, ненавършило 14-годишна възраст, с цел извършване на блудствено действие, съвкупление, полово сношение, за създаване на порнографски материал или за участие в порнографско представление.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13, който става § 10.

  § 14. В чл. 155б се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея думите „лишаване от свобода до три години или с пробация” се заменят с „лишаване от свобода до пет години”.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Когато деянието по ал. 1 е извършено:
  1. чрез употреба на сила или заплашване;
  2. чрез използване на положение на зависимост или надзор;
  3. от две или повече лица, сговорили се предварително;
  4. повторно,
  наказанието е лишаване от свобода от две до десет години.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14, който става § 11.

  § 15. Създава се чл. 155в:
  „Чл. 155в. Който чрез употреба на сила или заплашване, или чрез използване на положение на зависимост или надзор склонява непълнолетно лице да участва в действително, виртуално или симулирано блудствено действие, съвкупление, полово сношение, включително содомия, мастурбация, сексуален садизъм или мазохизъм, както и за похотливо показване на човешки полови органи, се наказва с лишаване от свобода до пет години.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15, който става § 12.

  § 16. Член 157 се изменя така:
  „Чл. 157. (1) Който извърши полово сношение или действия на полово удовлетворение с лице от същия пол, като употреби за това сила или заплашване или използва положение на зависимост или надзор, както и с лице, лишено от възможност за самоотбрана, се наказва с лишаване от свобода от две до осем години.
  (2) Когато деянието по ал. 1 е извършено по отношение на непълнолетно лице, което се занимава с проституция, наказанието е лишаване от свобода от три до десет години.
  (3) Когато деянието по ал. 1 е извършено по отношение на лице, ненавършило 14-годишна възраст, наказанието е лишаване от свобода от три до дванадесет години.
  (4) Който извърши полово сношение или действия на полово удовлетворение с лице от същия пол, ненавършило 14-годишна възраст, се наказва с лишаване от свобода от две до шест години.
  (5) Когато деянието по ал. 4 е извършено по отношение на лице, ненавършило 14-годишна възраст, което се занимава с проституция, наказанието е от две до осем години.
  (6) Който извърши полово сношение или действия на полово удовлетворение с лице от същия пол, навършило 14-годишна възраст, което не разбира свойството или значението на извършеното, се наказва с лишаване от свобода от две до шест години.
  (7) Когато деянието по ал. 1-6 представлява особено тежък случай, наказанието е лишаване от свобода от пет до двадесет години.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16, който става § 13.

  Предложение на н.п. Христиан Митев, Борис Ячев и Емил Димитров:
  Създава се нов §16а със следното съдържание:
  § 16а. Член 158 се отменя.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 14:
  § 14. Член 158 се отменя.

  § 17. Член 158а се изменя така:
  „Чл. 158а. (1) Който по какъвто и да е начин набира, подпомага или използва лице, ненавършило 18-годишна възраст, или група от такива лица да участва в порнографско представление, се наказва с лишаване от свобода до шест години.
  (2) Който принуждава лице, ненавършило 18-годишна възраст, или група от такива лица да участва в порнографско представление, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години.
  (3) Когато деянието по ал. 1 или 2 е извършено по отношение на лице, ненавършило 14-годишна възраст, наказанието е лишаване от свобода от две до осем години.
  (4) Когато от деянието е получена имотна облага, наказанието е:
  1. в случаите по ал. 1 или 2 - лишаване от свобода от две до осем години и глоба от десет хиляди до двадесет хиляди лева;
  2. в случаите по ал. 3 - лишаване от свобода от три до десет години и глоба от двадесет хиляди до петдесет хиляди лева.
  (5) Който наблюдава порнографско представление, в което участва лице, ненавършило 18-годишна възраст, се наказва с лишаване от свобода до три години.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17, който става § 15.

  § 18. Създава се чл. 158б:
  „Чл. 158б. За престъпление по чл. 149-157 или чл. 158а съдът може да наложи и лишаване от право по чл. 37, ал. 1, т. 6 или 7.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18, който става § 16.

  § 19. В чл. 159 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 думата „интернет” се заменя с „информационна или съобщителна технология”.
  2. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) За деянието по ал. 1-3 наказанието е лишаване от свобода до шест години и глоба до осем хиляди лева, когато:
  1. за създаването на порнографския материал е използвано лице, ненавършило 18-годишна възраст, или лице, което изглежда като такова;
  2. за създаването на порнографския материал е използвано лице, което не разбира свойството или значението на извършеното;
  3. е извършено от две или повече лица;
  4. е извършено повторно.”
  3. В ал. 6 думите „компютърна система” се заменят с „информационна или съобщителна технология” и думите „или глоба” се заменят с „и с глоба”.
  4. Създава се нова ал. 7:
  „(7) Наказанието по ал. 6 се налага и на онзи, който чрез информационна или съобщителна технология съзнателно осъществи достъп до порнографски материал, за създаването на който е използвано лице, ненавършило 18-годишна възраст, или лице, което изглежда като такова.”
  5. Създава се ал. 8:
  „(8) В случаите по ал. 1-7 съдът може да наложи и лишаване от право по чл. 37, ал. 1, т. 6 или 7.”
  6. Досегашната ал. 7 става ал. 9.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19, който става § 17.

  Предложение на н.п. Христиан Митев, Борис Ячев и Емил Димитров:
  Създава се нов § 19а със следното съдържание:
  § 19а. В чл. 161, ал. 1 се изменя и придобива следната редакция:
  Чл. 161. (1) За лека телесна повреда по чл. 130 и 131, ал. 1, точки 3 - 5, за лека и средна телесна повреда по чл. 132, за престъпленията по чл. 144, ал. 1, 145, 146 - 148а, както и за лека и средна телесна повреда по чл. 134, причинена па възходящ, низходящ, съпруг, брат или сестра, наказателното преследване се възбужда по тъжба на пострадалия.
  Предложението е оттеглено.

  § 20. В чл. 164, ал. 1 след думите „Който проповядва“ се добавя „или подбужда към дискриминация, насилие или“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20, който става § 18.

  Предложение на н.п. Валери Симеонов и гр.н.п.:
  Създава се нов § 20а със следното съдържание:
  § 20а. 1. В чл. 167, ал. 1 думите „до три години“, се заменят с думите „от една до шест години“.
  2. В чл. 167, ал. 2 думите „до пет години“ се заменят с думите „от една до пет години“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на н.п. Христиан Митев, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В чл. 167 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „до три години“ се заменят с „от една до три години“.
  2. В ал. 2 думите „до пет години“ се заменят с „от една до шест години“.
  3. В ал. 3 думите „от една до шест години и с глоба от пет хиляди до двадесет хиляди лева“ се заменят с „от една до седем години и с глоба от десет хиляди до двадесет и пет хиляди лева“.
  4. В ал. 5 думите „от една до шест години“ се заменят с „от две до седем години и глоба от десет хиляди до тридесет хиляди лева“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 19:
  § 19. В чл. 167 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „до три години“ се заменят с „от една до три години“.
  2. В ал. 2 думите „до пет години“ се заменят с „от една до шест години“.
  3. В ал. 3 думите „от една до шест години и с глоба от пет хиляди до двадесет хиляди лева“ се заменят с „от една до седем години и с глоба от десет хиляди до двадесет и пет хиляди лева“.
  4. В ал. 5 думите „от една до шест години“ се заменят с „от две до седем години и глоба от десет хиляди до тридесет хиляди лева“.

  Предложение на н.п. Валери Симеонов и гр.н.п.:
  Създава се нов § 20б със следното съдържание:
  §20б. В чл. 168а, ал. 1 думите „до три години“ се заменят с думите „от една до шест години“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 20:
  § 20. В чл. 168а, ал. 1 думите „до три години“ се заменят с „от една до шест години“.
  Предложение на н.п. Валери Симеонов и гр.н.п.:
  Създава се нов § 20в със следното съдържание:
  § 20в. В чл. 169 думите „до три години или с пробация“ се заменят с думите „от една до пет години“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 21:
  § 21. В чл. 169 думите „до три години или с пробация“ се заменят с „от една до пет години“.

  § 21. Член 188 се изменя така:
  „Чл. 188. (1) Който склонява лице, ненавършило 18-годишна възраст, към извършване на престъпление чрез принуда или чрез използване на положение на зависимост или надзор, се наказва с лишаване от свобода до пет години.
  (2) Наказанието по ал. 1 се налага и на онзи, който склонява лице, ненавършило 18-годишна възраст, към проституция чрез принуда или чрез използване на положение на зависимост или надзор.
  (3) Когато от деянието по ал. 1 или 2 са настъпили вредни последици за физическото, душевното или моралното развитие на пострадалия, когато деянието не представлява по-тежко престъпление, наказанието е лишаване от свобода от една до шест години и обществено порицание.
  (4) Когато деянието по ал. 2 е извършено по отношение на лице, ненавършило 14-годишна възраст, наказанието е лишаване от свобода от една до десет години.
  (5) В случаите по ал. 1-4 съдът може да наложи и лишаване от право по чл. 37, ал. 1, т. 6 или 7.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21, който става § 22.

  Предложение на н.п. Кирил Цочев и гр.н.п.:
  Създава се нов § 22:
  §22. В чл. 195, ал. 1 се добавя т. 11:
  „11. ако предмет на кражбата са кабели, електропроводници, елементи на електронната съобщителна инфраструктура, елементи на електрически уредби на електропреносната или електроразпределителната мрежа или топлопреносната мрежа, елементи или части от подвижния железопътен състав, железния път или пристанищни съоръжения, включително осигурителните, сигнализационните и съобщителните съоръжения и всякакви инсталации към тях, всякакви елементи или части от пътната инфраструктура като пътни знаци, мантинели, метални капаци от шахти, части от уличното осветление или от воднонапоителни системи и съоръжения, както и на металосъдържащи паметници или части или елементи от тях.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Кирил Цочев и гр.н.п.:
  Създава се нов § 23:
  §23. В чл. 216, ал. 5 след думите „далекосъобщителната мрежа“ се добавя „или на елементи на техническата инфраструктура по смисъла на чл. 64, ал. 1 от ЗУТ“ и се поставя запетая.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Кирил Цочев и гр.н.п.:
  Създава се нов § 24:
  §24. В чл. 216а съществуващата ал. 2 става ал. 4 и се създават нови алинеи 2 и 3 както следва:
  „(2) Когато с деянието по ал. 1 е причинена средна или тежка телесна повреда на едно или повече лица, наказанието е лишаване от свобода от пет до петнадесет години.
  (3) Когато с деянието по ал.1 е причинена смърт на едно или повече лица, наказанието е лишаване от свобода от десет до двадесет години или доживотен затвор“.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Кирил Цочев и гр.н.п.:
  Създава се нов § 25:
  §25. Член 234б се изменя така:
  „Чл. 234б (1) Който приема или третира, в т.ч. и съхранява отпадъци от черни и цветни метали без разрешение или комплексно разрешително, когато такова се изисква по закон, се наказва с лишаване от свобода от една до пет години и глоба от пет хиляди до тридесет хиляди лева, както и с лишаване от право по чл. 37, ал. 1, т. 7.
  (2) Когато деянието по предходната алинея е извършено повторно, наказанието е лишаване от свобода от две до десет години и глоба от десет хиляди до шестнадесет хиляди лева, както и с лишаване от право по чл. 37, ал. 1, т. 7.
  (3) Отпадъците, предмет на деянието по ал. 1 и 2, се отнемат в полза на държавата, ако не подлежат на връщане или възстановяване, а ако липсват или са отчуждени, се присъжда тяхната равностойност.“.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Кирил Цочев и гр.н.п.:
  Създава се нов § 26:
  §26. Създава се чл. 234г:
  „Чл. 234г (1) Който умишлено обогати себе си или другиго, вследствие на неправомерно присъединяване към електропреносна или електроразпределителна мрежа, или към газотранспортна, топлопреносна, водоснабдителна или канализационна система, система за пренос на течни горива, или неправомерно въздействие върху уредите за търговско измерване на електрическа енергия, природен газ, течно гориво, топлинна енергия или вода, или отведена отпадъчна вода се наказва с лишаване от свобода до три години и глоба до пет хиляди лева.
  (2) Ако с деянието по ал. 1 са причинени вреди в големи размери, наказанието е лишаване от свобода за срок от една до пет години и глоба в размер до 10 000 лева.
  (3) Ако с деянието по ал. 1 са причинени вреди в особено големи размери, наказанието е лишаване от свобода за срок от три до осем. години и глоба в размер до 20 000 лева.
  (4) Деецът по ал. 1 не се наказва, ако доброволно съобщи на надлежен орган на властта за извършено престъпление по чл. 234в, ал. 1 и възстанови причинените от него вреди.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  § 22. В чл. 251 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Който не изпълни задължение за деклариране на парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях, пренасяни през границата на страната, когато тя се явява външна граница на Европейския съюз, и стойността на предмета на престъпление е в особено големи размери, се наказва с лишаване от свобода до шест години или с глоба в размер на двойната сума на предмета на престъплението.“
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 22, който става § 23:
  § 23. В чл. 251 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Който не изпълни задължение за деклариране на парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях, пренасяни през границата на страната, която е външна граница на Европейския съюз, и стойността на предмета на престъпление е в особено големи размери, се наказва с лишаване от свобода до шест години или с глоба в размер на двойната сума на предмета на престъплението.“

  Предложение на н.п. Емил Димитров и гр.н.п.:
  Създава се § 22а:
  „§ 22а. В чл. 280 се правят следните изменения и допълнения:
  а) В ал. 1 думите „петстотин до хиляда" се заменят с „пет хиляди до двадесет хиляди лева“
  б) В ал. 2:
  аа) в текста преди т. 1 думите „хиляда до три хиляди“ се заменят с „десет хиляди до тридесет хиляди лева“
  бб) т. 5 се изменя така:
  „5. превеждането е организирано от група или организация“.
  в) Създава се нова ал. 3:
  „(3) Наказанието е лишаване от свобода от три до дванадесет години, глоба от десет хиляди до тридесет хиляди лева и конфискация на част или на цялото имущество на дееца, когато деянието е извършено с участието на длъжностно лице, което се е възползвало от служебното си положение.
  г) Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на н.п. Анна Александрова, Свилен Иванов и Стефан Дедев:
  Създава се § 22а:
  „§ 22а. В чл. 280 се правят следните изменения и допълнения:
  а) В ал. 1 думите „петстотин до хиляда" се заменят с „пет хиляди до двадесет хиляди лева“.
  б) В ал. 2:
  аа) в текста преди т. 1 думите „хиляда до три хиляди“ се заменят с „десет хиляди до тридесет хиляди лева“.
  бб) т. 5 се изменя така:
  „5. превеждането е организирано от група или организация“.
  в) Създава се нова ал. 3:
  „(3) Наказанието е лишаване от свобода от три до дванадесет години, глоба от десет хиляди до тридесет хиляди лева и конфискация на част или на цялото имущество на дееца, когато деянието е извършено с участието на длъжностно лице, което се е възползвало от служебното си положение.
  г) Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 24:
  § 24. В чл. 280 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „от петстотин до хиляда лева" се заменят с „от пет хиляди до двадесет хиляди лева“.
  2. В ал. 2:
  а) в текста преди т. 1 думите „от хиляда до три хиляди лева“ се заменят с „от десет хиляди до тридесет хиляди лева“;
  б) точка 5 се изменя така:
  „5. превеждането е организирано от група или организация;“.
  3. Създава се нова ал. 3:
  „(3) Наказанието е лишаване от свобода от три до дванадесет години, глоба от десет хиляди до тридесет хиляди лева и конфискация на част или на цялото имущество на дееца, когато деянието е извършено с участието на длъжностно лице, което се е възползвало от служебното си положение.“.
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.

  Предложение на н.п. Емил Димитров и гр.н.п.:
  Създава се § 22б:
  „§ 22б. В чл. 281 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея думата „противозаконно“ се заличава, а думите „глоба от хиляда до осем хиляди лева“ се заменят с „лишаване от свобода до три години и глоба от три хиляди до десет хиляди лева“.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Който с целта по ал. 1 подпомогне чужденец да напусне пределите на страната в нарушение на закона, се наказва с лишаване от една до шест години и с глоба от пет хиляди до петнадесет хиляди лева.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Анна Александрова, Свилен Иванов и Стефан Дедев:
  Създава се § 22б:
  „§ 22б. В чл. 281 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея думата „противозаконно“ се заличава, а думите „глоба от хиляда до осем хиляди лева“ се заменят с „лишаване от свобода до три години и глоба от три хиляди до десет хиляди лева“.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Който с целта по ал. 1 подпомогне чужденец да напусне пределите на страната в нарушение на закона, се наказва с лишаване от една до шест години и с глоба от пет хиляди до петнадесет хиляди лева.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 25:
  § 25. В чл. 281 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея думата „противозаконно“ се заличава, а думите „глоба от хиляда до осем хиляди лева“ се заменят с „лишаване от свобода до три години и с глоба от три хиляди до десет хиляди лева“.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Който с целта по ал. 1 подпомогне чужденец да напусне пределите на страната в нарушение на закона, се наказва с лишаване от една до шест години и с глоба от пет хиляди до петнадесет хиляди лева.“

  Предложение на н.п. Атанас Атанасов:
  Създава се § 22а:
  „§ 22а. В глава осма, раздел I, се създават чл. 281а и чл. 281б:
  Чл. 281а. (1) Който с цел да набави за себе си или за другиго имотна облага подпомага чужденец, влязъл през границите на страната без разрешение на надлежните органи на властта или макар с разрешение, но не през определените за това места, да премине през територията на страната, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години и глоба от хиляда до пет хиляди лева.
  (2) Наказанието е лишаване от свобода от една до десет години, ако:
  1. е използвано моторно, въздухоплавателно или друго транспортно средство;
  2. преминаването е организирано от група или организация;
  3. преминаването е извършено по начин, опасен за живота на преминаващите лица;
  4. преминаващото лице е ненавършило 16-годишна възраст;
  5. преминаващите лица са повече от едно.
  (3) В случаите по ал. 2, т.1 превозното средство се отнема в полза на държавата, ако то е принадлежало на дееца.“

  Чл. 281б. Който с цел да набави за себе си или за другиго имотна облага предостави помещение на чужденец, влязъл през границите на страната без разрешение на надлежните органи на властта или макар с разрешение, но не през определените за това места, се наказва с глоба от пет хиляди до десет хиляди лева.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Емил Димитров и гр.н.п.:
  Създава се § 22а:
  „§ 22а. В глава осма, раздел I, се създават чл. 281а и чл. 281б:
  Чл. 281а. (1) Който с цел да набави за себе си или за другиго имотна облага подпомага чужденец, влязъл през границите на страната без разрешение на надлежните органи на властта или макар с разрешение, но не през определените за това места, да премине през територията на страната, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години и глоба от хиляда до пет хиляди лева.
  (2) Наказанието е лишаване от свобода от една до десет години, ако:
  1. е използвано моторно, въздухоплавателно или друго транспортно средство;
  2. преминаването е организирано от група или организация;
  3. преминаването е извършено по начин, опасен за живота на преминаващите лица;
  4. преминаващото лице е ненавършило 16-годишна възраст;
  5. преминаващите лица са повече от едно.
  (3) В случаите по ал. 2, т. 1 превозното средство се отнема в полза на държавата, ако то е принадлежало на дееца.“

  Чл. 281б. Който с цел да набави за себе си или за другиго имотна облага предостави помещение на чужденец, влязъл през границите на страната без разрешение на надлежните органи на властта или макар с разрешение, но не през определените за това места, се наказва с глоба от пет хиляди до десет хиляди лева.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 26:
  § 26. В глава осма, раздел I се създават чл. 281а и чл. 281б:
  Чл. 281а. (1) Който с цел да набави за себе си или за другиго имотна облага подпомага чужденец, влязъл през границите на страната без разрешение на надлежните органи на властта или макар с разрешение, но не през определените за това места, да премине през територията на страната, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години и глоба от хиляда до пет хиляди лева.
  (2) Наказанието е лишаване от свобода от една до десет години, ако:
  1. е използвано моторно, въздухоплавателно или друго транспортно средство;
  2. преминаването е организирано от група или организация;
  3. преминаването е извършено по начин, опасен за живота на преминаващите лица;
  4. преминаващото лице е ненавършило 16-годишна възраст;
  5. преминаващите лица са повече от едно.
  (3) В случаите по ал. 2, т. 1 превозното средство се отнема в полза на държавата, ако то е принадлежало на дееца.

  Чл. 281б. Който с цел да набави за себе си или за другиго имотна облага предостави помещение на чужденец, влязъл през границите на страната без разрешение на надлежните органи на властта или макар с разрешение, но не през определените за това места, се наказва с глоба от пет хиляди до десет хиляди лева.“

  Предложение на н.п. Христиан Митев, Борис Ячев и Емил Димитров:
  Създава се нов §22а със следното съдържание :
  В чл. 296, ал.1 се изменя така:
  „(1) Който попречи, не изпълни или осуети по какъвто и да е начин изпълнението на съдебно решение или заповед за защита от домашното насилие или заповед за незабавна защита от домашното насилие или Европейска заповед за защита, се наказва с лишаване от свобода до пет години или глоба до пет хиляди лева.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  § 23. Член 303 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 23, който става § 27.

  § 24. Създава се чл. 304в:
  „Чл. 304в. Наказанията по предходните членове на тази глава се налагат и когато със съгласие на длъжностното лице, чуждото длъжностно лице или лицето, което твърди, че може да упражни влияние, дарът или облагата са предложени, обещани или дадени другиму.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 24, който става § 28:
  § 28. Създава се чл. 304в:
  „Чл. 304в. Наказанията по предходните членове се налагат и когато със съгласие на длъжностното лице, чуждото длъжностно лице или лицето, което твърди, че може да упражни влияние, дарът или облагата са предложени, обещани или дадени другиму.”

  § 25. В чл. 343, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В текста преди б. „а“, в края, след думите „или на пешеходна пътека“ се поставя запетая и се добавя следният текст: „или на площи, предназначени само за пешеходци, или в паркове, градини и детски площадки в населените места, на територията на които движение на МПС не е разрешено”.
  2. В б. „а“ думите „пет години“ се заменят с „шест години“, а думата „осем“ се заменя с „десет“.
  3. В б. „б“ думите „десет години“ се заменят с „петнадесет години“, а думите „петнадесет години“ се заменят с „двадесет години“.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 25, който става § 29:
  § 29. В чл. 343, ал. 3 се правят следните изменения:
  1. В буква „а“ думите „пет години“ се заменят с „шест години“, а думите „осем години“ се заменят с „десет години“.
  2. В буква „б“ думите „десет години“ се заменят с „петнадесет години“, а думите „петнадесет години“ се заменят с „двадесет години“.

  § 26. В чл. 343б се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „до една година“ се заменят с „от една до три години“, а накрая се добавя „и с глоба от двеста до хиляда лева“.
  2. В ал. 2 думите „две години“ се заменят с „от една до пет години“, а думите „от сто до триста лева“ се заменят с „от петстотин до хиляда и петстотин лева“.
  3. В ал. 3 думите „до две години“ се заменят с „от една до три години и с глоба от петстотин до хиляда и петстотин лева“.
  4. Създава се ал. 4:
  „(4) Който управлява моторно превозно средство след употреба на наркотични вещества или техни аналози, установено по надлежния ред, след като е осъден с влязла в сила присъда за деянието по ал. 3, се наказва с лишаване от свобода от една до пет години и с глоба от петстотин до хиляда и петстотин лева.“.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 26, който става § 30:
  § 30. В чл. 343б се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „до една година“ се заменят с „от една до три години и с глоба от двеста до хиляда лева“.
  2. В ал. 2 думите „до две години“ се заменят с „от една до пет години“, а думите „от сто до триста лева“ се заменят с „от петстотин до хиляда и петстотин лева“.
  3. В ал. 3 думите „до две години“ се заменят с „от една до три години и с глоба от петстотин до хиляда и петстотин лева“.
  4. Създава се ал. 4:
  „(4) Ако деянието по ал. 3 е извършено повторно, наказанието е лишаване от свобода от една до пет години и глоба от петстотин до хиляда и петстотин лева.“.

  § 27. В чл. 343в се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „до две години“ се заменят с „до три години и с глоба от двеста до хиляда лева“.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Който управлява моторно превозно средство в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление, се наказва с лишаване от свобода от една до три години и с глоба от петстотин до хиляда и двеста лева.“
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 27, който става § 31:
  § 31. В чл. 343в се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „до две години“ се заменят с „до три години и с глоба от двеста до хиляда лева“.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Който в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление извърши такова деяние, се наказва с лишаване от свобода от една до три години и с глоба от петстотин до хиляда и двеста лева.“

  § 28. В глава четиринадесета от Особената част се създава раздел IV с чл. 418а и 418б:
  „Раздел IV
  Престъпления срещу човечеството
  Чл. 418а. Който с цел извършване на широко или систематично съзнателно нападение срещу гражданското население причини:
  1. убийство;
  2. физическо унищожение;
  3. поробване;
  4. депортиране или насилствено преместване на население;
  5. лишаване от свобода или друго тежко лишаване от физическа
  свобода в нарушение на основните правила на международното право;
  6. изтезания;
  7. изнасилване, сексуално робство, насилствена проституция, насилствено забременяване, насилствена стерилизация или всяка друга форма на сексуално насилие с подобна тежест;
  8. преследване на определена група или общност поради политическа, расова, национална, етническа, културна, религиозна принадлежност или пол в съответствие с определението в чл. 93, т. 32, подточки „б" и „й" или поради други основания, които са общопризнати за недопустими по международното право във връзка с всяко действие, посочено в този член, или всяко престъпление от компетентността на Международния наказателен съд;
  9. насилствено изчезване на лица;
  10. престъплението апартейд;
  11. други нечовешки деяния със сходно естество, които умишлено причиняват голямо страдание или тежко увреждане на тялото или на душевното или физическото здраве,
  се наказва за престъпление срещу човечеството с лишаване от свобода от десет до двадесет години или с доживотен затвор без замяна.

  Чл. 418б. Който извърши деяние, обявено за престъпление против мира и човечеството от международен договор, влязъл в сила за Република България, се наказва с лишаване от свобода от десет до двадесет години или с доживотен затвор."
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 28 да бъде отхвърлен.

  Предложение на н.п. Кирил Цочев и гр.н.п.:
  На мястото на предвидения в законопроекта § 28 се създава нов §33, В чл. 344 се правят следните изменения и допълнения:
  В ал. 1 думите „до пет години“ се заменят с „от една до седем години“;
  В ал. 2 думите „знаци на автомобилния транспорт“ се заменят със „знак или сигнал, предназначен да обезпечава сигурността на движението на пътни превозни средства“ и думите след глоба от „сто до триста“ се заменят с „хиляда до пет хиляди“ лева.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на н.п. Лъчезар Никифоров, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В чл. 344 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „до пет години“ се заменят с „от една до седем години“.
  2. В ал. 2 думите „от сто до триста лева“ се заменят с „от хиляда до пет хиляди лева“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 32:
  § 32. В чл. 344 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „до пет години“ се заменят с „от една до седем години“.
  2. В ал. 2 думите „от сто до триста лева“ се заменят с „от хиляда до пет хиляди лева“.

  ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението на закона.

  § 29. Този закон въвежда Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография и за замяна на Рамково решение 2004/68/ПВР на Съвета (OB, L 335/1 от 17 декември 2011 г.).
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 29, който става § 33:
  § 33. Този закон въвежда изискванията на Директива 2011/93/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография и за замяна на Рамково решение 2004/68/ПВР на Съвета (ОВ, L 335/1 от 17 декември 2011 г.; попр. ОВ, L 18/7 от 21 януари 2012 г.).

  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага наименованието на подразделението на закона да се измени така: Преходни и заключителни разпоредби

  Предложение на н.п. Христиан Митев, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В преходните и заключителни разпоредби да се създаде нов §…:
  §… Висящите производства за престъпления по чл. 167, ал. 2 се довършват по досегашния ред.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създадат § 34 и 35:
  § 34. Висящите производства за престъпления по чл. 167, ал. 2, чл. 168а, чл. 343, ал. 3 и 4 и по чл. 344, ал. 1 се довършват по досегашния ред.

  § 35. В Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (обн., ДВ, бр. 38 от 2012 г., Решение № 13 на КС на РБ - бр. 82 от 2012 г.; изм., бр. 102 и 103 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., Решение № 2 на КС на РБ - бр. 50 от 2013 г.; изм., бр. 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 и 22 от 2015 г.) в чл. 22, ал. 1, т. 4 думите „чл. 158а, ал. 2” се заменят с „чл. 158а, ал. 4”.
  § 30. Този закон влиза в сила петнадесет дни след обнародването му в „Държавен вестник“.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 30 да бъде отхвърлен.

  § 31. Параграфи 2, 3, 4 относно чл. 93, т. 32 и 33 и § 28 се прилагат и по отношение на престъпленията, за които давностните срокове вече са изтекли.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 31, който става § 36:
  § 36. Параграф 2 се прилага и по отношение на престъпленията, за които давностните срокове вече са изтекли.

  § 32. Наказателните дела за престъпления по § 2, които са прекратени поради изтекла давност, се възобновяват с влизането в сила на този закон.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 32, който става § 37.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:

  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума