Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
09/09/2015 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 553-03-103/15.09.2015 г.

  ОТНОСНО: Законопроект за обществените поръчки, № 502-01-69, внесен от Министерския съвет на 12.08.2015 г.

  На свое заседание, проведено на 9 септември 2015 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за обществените поръчки, № 502-01-69, внесен от Министерския съвет на 12.08.2015 г.
  На заседанието присъстваха: г-н Томислав Дончев – заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика, г-жа Йоланда Емирян – началник на кабинета на заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика, г-жа Добринка Михайлова – съветник на заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика; от Агенцията по обществени поръчки: г-н Иво Кацаров - главен секретар и г-жа Христина Денева - началник на отдел; от „ЧЕЗ България“ ЕАД: г-н Бисер Дихонов - ръководител направление „Тръжни процедури“ и г-жа Цветина Димитрова – юрисконсулт в отдел „Договори и поръчки“, направление „Правно“; от КНСБ – г-н Николай Ненков - вицепрезидент.
  Законопроектът беше представен от г-н Томислав Дончев.
  Изготвянето на законопроект в областта на обществените поръчки е продиктувано от необходимостта за създаване на изцяло нов рамков закон, който да урежда основните принципи и правила и с който да бъдат въведени разпоредбите на пет европейски директиви, като по този начин се обхванат всички въпроси, свързани с възлагането и обжалването на обществените поръчки. Законопроектът предвижда приемането на правилник за прилагане на закона, в който детайлно да са регламентирани техническите въпроси, свързани с прилагането на закона.
  Законопроектът съответства на основните принципи за публичност, прозрачност, равнопоставеност и пропорционалност. Предвидени са редица нововъведения, които ще допринесат процесът по възлагане на поръчки да стане по-прозрачен, административно облекчен и резултатен. С него се въвеждат стойностни прагове, съобразени с директивите, с изключение на прага за строителство, за който се въвежда по-ниска стойност, при която се прилагат по-тежки правила, поради непълното съответствие на този пазар с европейския. Принципът за публичност е развит в пълна степен чрез Регистъра на обществените поръчки. Условието за напълно електронно управление на целия възлагателен процес ще се гарантира от централизирана електронна платформа, администрирана от Агенцията по обществени поръчки. Това ще се осигури чрез използване на единна, централизирана платформа за обществени поръчки, стимулиране на централизираното възлагане, развитието и въвеждането на нови форми като динамични системи за покупки и електронни каталози.
  Предвижда се оптимизиране на начина на доказване на икономическите и финансовите възможности, както и техническите възможности и квалификация на кандидатите. Редуцирано е съществено съдържанието на документите, които ще се представят в процедурите, като преобладаваща част от тях са заменени с единна за целия Европейски съюз декларация.
  В законопроекта се включва нов набор от функции за Агенцията по обществени поръчки, за Сметната палата и за Агенцията за държавна финансова инспекция, които извършват последващ контрол. Промени ще има и по отношение на процедурите по обжалване, реализирани чрез Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и Върховния административен съд (ВАС).
  С приемането на закона ще се уеднакви в пълна степен националното законодателство в областта на обществените поръчки с европейското, като се оптимизира цялостно възлагателния процес и се намали административната тежест. Приемането на закона ще понижи риска от злоупотреби с публични средства при възлагане на обществени поръчки и ще оптимизира работата на държавните институции.
  В обсъждането участие взеха народните представители Петър Славов, Хамид Хамид, Христиан Митев и Емил Димитров.
  В хода на дискусията народните представили изразиха принципната си подкрепа към законопроекта и поставиха някои въпроси. Г-н Славов акцентира върху дали не е време КЗК да бъде освободена от ангажимента си да се произнася като първа инстанция, а обжалването да се извършва пред административните съдилища и като последна инстанция да се произнася Върховния административен съд. В отговор г-н Дончев посочи, че според направените анализи, такава промяна ще доведе до редица проблеми особено относно уеднаквяване на практиката. Той подчерта, че използвайки капацитета, натрупан от КЗК и надграждайки го, КЗК би могла да остане в ролята си на първа инстанция. Г-н Хамид изрази съмнение, че възложителите ще се ориентират лесно по рамковия закон и постави въпрос относно това дали времето за изготвяне на детайлизиран правилник ще стигне. Г-н Дончев го увери, че новите правила са по-облекчаващи за възложителите и посочи, че вече се работи по изработването на правилника.
  Народният представител Христиан Митев постави въпроси относно мерките за доказване на надеждност по чл. 56, промяната в условията по договорите и за тарифата за таксите при оспорване на обществените поръчки. В отговор г-н Кацаров разясни, че концепцията при възлагане на обществени поръчки на европейско ниво е, че всичко, което е поправимо, следва да може да бъде поправено във възлагателния процес с цел да се стимулират лица, които по една или друга причина не са изпълнили своите задължения, да го направят и за да се осигури по-голяма степен на конкуренция. Също предвид натрупаната практика, на европейско ниво вече е взето решение кои са случаите, при които договори за обществени поръчки ще могат да се променят и тези случаи са транспонирани в законопроекта. По отношение на тарифата за таксите г-н Дончев посочи, че досега опитът е разнопосочен, но ставките към момента представляват разумната граница.


  След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси с 14 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за обществените поръчки, № 502-01-69, внесен от Министерския съвет на 12.08.2015 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума