Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
10/09/2015 второ гласуване

  Доклад на комисия
  ДОПЪЛНИТЕЛЕН ДОКЛАД
  Вх. № 553-03-104/16.09.2015 г.
  към доклад вх. № 553-03-102 от 11.09.2015 г. относно общ законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 553-03-81/02.07.2015 г.


  Предложение на н.п. Емил Димитров и гр.н.п.:
  Създава се § 22б:
  „§ 22б. В чл. 281 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея думата „противозаконно“ се заличава, а думите „глоба от хиляда до осем хиляди лева“ се заменят с „лишаване от свобода до три години и глоба от три хиляди до десет хиляди лева“.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Който с целта по ал. 1 подпомогне чужденец да напусне пределите на страната в нарушение на закона, се наказва с лишаване от една до шест години и с глоба от пет хиляди до петнадесет хиляди лева.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на н.п. Анна Александрова, Свилен Иванов и Стефан Дедев:
  Създава се § 22б:
  „§ 22б. В чл. 281 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея думата „противозаконно“ се заличава, а думите „глоба от хиляда до осем хиляди лева“ се заменят с „лишаване от свобода до три години и глоба от три хиляди до десет хиляди лева“.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Който с целта по ал. 1 подпомогне чужденец да напусне пределите на страната в нарушение на закона, се наказва с лишаване от една до шест години и с глоба от пет хиляди до петнадесет хиляди лева.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 25:
  § 25. В чл. 281 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея думите „глоба от хиляда до осем хиляди лева“ се заменят с „лишаване от свобода до пет години и с глоба от три хиляди до десет хиляди лева“.
  2. Създават се ал. 2 и 3:
  „(2) Наказанието е лишаване от свобода от една до шест години и глоба от пет хиляди до двадесет хиляди лева, когато деянието е:
  1. извършено чрез използване на моторно, въздухоплавателно или друго транспортно средство;
  2. организирано от група или организация;
  3. извършено по начин, опасен за живота на лицето;
  4. извършено по отношение на лице, ненавършило 16-годишна възраст;
  5. извършено по отношение на повече от едно лице.
  (3) В случаите по ал. 2, т. 1 превозното средство се отнема в полза на държавата, ако то е принадлежало на дееца.“

  Предложение на н.п. Атанас Атанасов:
  Създава се § 22а:
  „§ 22а. В глава осма, раздел I, се създават чл. 281а и чл. 281б:
  Чл. 281а. (1) Който с цел да набави за себе си или за другиго имотна облага подпомага чужденец, влязъл през границите на страната без разрешение на надлежните органи на властта или макар с разрешение, но не през определените за това места, да премине през територията на страната, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години и глоба от хиляда до пет хиляди лева.
  (2) Наказанието е лишаване от свобода от една до десет години, ако:
  1. е използвано моторно, въздухоплавателно или друго транспортно средство;
  2. преминаването е организирано от група или организация;
  3. преминаването е извършено по начин, опасен за живота на преминаващите лица;
  4. преминаващото лице е ненавършило 16-годишна възраст;
  5. преминаващите лица са повече от едно.
  (3) В случаите по ал. 2, т.1 превозното средство се отнема в полза на държавата, ако то е принадлежало на дееца.“

  Чл. 281б. Който с цел да набави за себе си или за другиго имотна облага предостави помещение на чужденец, влязъл през границите на страната без разрешение на надлежните органи на властта или макар с разрешение, но не през определените за това места, се наказва с глоба от пет хиляди до десет хиляди лева.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено в § 25.

  Предложение на н.п. Емил Димитров и гр.н.п.:
  Създава се § 22а:
  „§ 22а. В глава осма, раздел I, се създават чл. 281а и чл. 281б:
  Чл. 281а. (1) Който с цел да набави за себе си или за другиго имотна облага подпомага чужденец, влязъл през границите на страната без разрешение на надлежните органи на властта или макар с разрешение, но не през определените за това места, да премине през територията на страната, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години и глоба от хиляда до пет хиляди лева.
  (2) Наказанието е лишаване от свобода от една до десет години, ако:
  1. е използвано моторно, въздухоплавателно или друго транспортно средство;
  2. преминаването е организирано от група или организация;
  3. преминаването е извършено по начин, опасен за живота на преминаващите лица;
  4. преминаващото лице е ненавършило 16-годишна възраст;
  5. преминаващите лица са повече от едно.
  (3) В случаите по ал. 2, т. 1 превозното средство се отнема в полза на държавата, ако то е принадлежало на дееца.“

  Чл. 281б. Който с цел да набави за себе си или за другиго имотна облага предостави помещение на чужденец, влязъл през границите на страната без разрешение на надлежните органи на властта или макар с разрешение, но не през определените за това места, се наказва с глоба от пет хиляди до десет хиляди лева.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено в § 25.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:

  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума