Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
16/09/2015 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 553-03-105/28.09.2015 г.

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, № 502-01-67, внесен от Министерския съвет на 06.08.2015 г.

  На свое заседание, проведено на 16 септември 2015 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, № 502-01-67, внесен от Министерския съвет на 06.08.2015 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерството на правосъдието г-жа Вергиния Мичева-Русева - заместник-министър на правосъдието, г-жа Надежда Йорданова - началник на кабинета на министъра на правосъдието и г-н Александър Стефанов - държавен експерт в дирекция „Съвет по законодателство”.
  Законопроектът беше представен от г-жа Вергиния Мичева-Русева.
  С предлагания законопроект се цели разширяване на прилагането на пробационните мерки в съответствие с европейските изисквания, като се въвежда система за електронното наблюдение като форма за контрол върху поведението на някои категории осъдени лица, както и на обвиняемите и подсъдимите с мярка за неотклонение - домашен арест. Чрез електронното наблюдение ще се осъществява контрол върху местонахождението, движението и поведението на определени лица, изпълняван чрез три способа – система за гласово разпознаване, радиочестотно наблюдение и сателитно наблюдение. Гласовото разпознаване е биометрична технология за идентификация на лице по произнесени от него думи и фрази. Радиочестотното наблюдение е потвърждаване на местонахождението на едно лице, като се регистрира неговото присъствие или отсъствие на определените в присъдата места и часове. Сателитното наблюдение е технология за установяване на моментното местонахождение и движението на дадено лице чрез система за глобално позициониране.
  Електронно наблюдение ще се прилага спрямо лишени от свобода, изтърпяващи наказание в затворническо общежитие от открит тип при общ режим, и спрямо лица с наложени пробационни мерки „задължителна регистрация по настоящ адрес” или „ограничения в свободното придвижване”, както и спрямо обвиняемите и подсъдимите с мярка за неотклонение домашен арест. Изрично се забранява то да се прилага спрямо непълнолетни под 16 години и лица, страдащи от несъвместими с него заболявания.
  Срокът, за който ще се прилага електронното наблюдение, е различно определен за отделните категории лица. Спрямо лишените от свобода той ще се прилага за времето, през което те работят или нощуват извън затворническото общежитие. За лицата с наложени пробационни мерки „задължителна регистрация по настоящ адрес” или „ограничения в свободното придвижване”, електронното наблюдение ще е за срок от два до шест месеца с възможност да се продължи еднократно до шест месеца, но общо не повече от една година.
  С измененията се предвижда към затворите да се създадат поправителни домове за непълнолетни и арести. Поправителните домове престават да съществуват като отделна самостоятелна структура, а се създават като подразделения към затворите. Предвижда се също и възможност към затворите да се разкриват арести за настаняване на лица, задържани по реда на Наказателно-процесуалния кодекс. Това ще позволи преместване на съществуващите арести в населените места, където има затвори с капацитет за обособяване в тях на арестни помещения.
  Предлаганите изменения целят прецизиране на правната уредба и оптимизиране на административните структури и разходи в съответствие с утвърдените бюджетни средства, като се оптимизират областните служби „Изпълнение на наказанията”. Броят им ще бъде редуциран от двадесет и седем на шест, а към тях ще могат да се създават като подразделения районни служби с териториален обхват на дейност, съответстващ на бившата областна служба.
  Проектозаконът предвижда и промяна в изискванията за заемане на длъжността началник на затвор. Въвежда се възможност при липса на кандидати с висше юридическо образование, за началници на затвори или на затворнически общежития да се назначават хора с друго подходящо висше образование, които отговарят на изискването за поне три години управленски опит в системата на държавното управление.
  В обсъждането взеха участие народните представители Явор Нотев, Димитър Лазаров и Десислава Атанасова.
  В хода на дискусията народните представили изразиха принципната си подкрепа към законопроекта и поставиха някои въпроси. В отговор на зададените от г-н Нотев въпроси дали ще се подобрят социално-битовите условия, при които работят надзирателите и дали е предвидено финансиране за закупуване на средствата за електронно наблюдение, г-жа Йорданова посочи, че с предлаганите промени ще се постигне по-равномерна натовареност на надзирателите чрез оптимизирането на структурата. По отношение на финансирането, тя разясни, че е предвидено такова и, че дейността към настоящия момент се финансира със средства от Норвежкия финансов механизъм.
  Във връзка с поставения от г-жа Атанасова въпрос дали се предвижда закриване на поправителния дом в „Бойчиновци“ и ако се предвижда дали ще се стигне до прекратяване на правоотношения на служителите работещи в него, г-жа Йорданова отговори, че не се предвижда закриването на поправителния дом като администрация и той ще продължи да функционира.


  След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси с 8 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 2 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, № 502-01-67, внесен от Министерския съвет на 06.08.2015 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума