Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
16/09/2015 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 553-03-107/29.09.2015 г.

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за нормативните актове, № 502-01-74, внесен от Министерския съвет на 01.09.2015 г.

  На свое заседание, проведено на 16 септември 2015 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за нормативните актове, № 502-01-74, внесен от Министерския съвет на 01.09.2015 г.
  На заседанието присъстваха г-жа Румяна Бъчварова заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация г-н Антон Герунов - началник на кабинета и г-жа Калина Константинова - съветник на заместник министър-председателя по коалиционна политика и държавна администрация и г-н Искрен Иванов - главен експерт в дирекция „Модернизация на администрацията” в Министерския съвет; oт Министерство на правосъдието: г-н Атанас Славов – съветник в кабинета на министъра на правосъдието и г-жа Юлияна Чолпанова - държавен експерт, дирекция “Съвет по законодателство”; от Институт за пазарна икономика г-жа Светла Костадинова - изпълнителен директор; от Център за оценка на въздействието на законодателството - г-н Тони Димов - председател; от Национален център за изучаване на общественото мнение - г-жа Теодора Ангелова - заместник-ръководител и г-н Антоний Гълъбов - политолог.
  Законопроектът беше представен от г-н Антон Герунов.
  Законопроектът цели въвеждането на института на оценка на въздействие в нормотворческия процес като инструмент за усъвършенстване на изготвянето, съгласуването и приемането на нормативни актове. Оценката на въздействието представлява аналитичен подход за изследване на възможните икономически, социални, екологични и други последици, на разходите, ползите и рисковете от различни възможности за действие за разрешаване на съществуващи проблеми.
  Със законопроекта се въвеждат два вида оценка на въздействието – предварителна, която от своя страна е частична и цялостна и последваща. Актовете, по отношение на които ще се изготвя предварителна оценката на въздействието, са кодекси, закони и подзаконови нормативни актове на Министерския съвет. Предвидени са и изключения от обхвата на задължението, които включват законопроектите за изменение и допълнение на Конституцията, за ратифициране и денонсиране на международни договори, законопроектите за държавния бюджет, за бюджета на държавното обществено осигуряване, за бюджета на Националната здравноосигурителна каса, както и проекти на нормативни актове, свързани с предотвратяване и ликвидиране на последиците от форсмажорни обстоятелства. Изключение представляват и проектите на подзаконови нормативни актове, свързани с изпълнението на държавния бюджет.
  Предлага се срокът за обществени консултации да бъде увеличен на 30 дни, като е предвидена възможност при изрична обосновка в мотивите срокът да бъде по-кратък, но не по-малко от 14 дни. Предлага се също провеждането на обществени консултации за проекти, изготвени от изпълнителната власт или от орган на местно самоуправление, да се извършва едновременно и на интернет страниците Портала за обществени консултации, поддържан от администрацията на Министерския съвет.
  Законопроектът предвижда и въвеждане на задължение за извършване на предварителен преглед на съответствието на проектите на нормативните актове с Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и практиката на Европейския съд по правата на човека.
  В обсъждането участие взеха народните представители Христиан Митев, Димитър Лазаров, Филип Попов, Явор Нотев, Емил Димитров, Десислава Атанасова, Петър Славов и Данаил Кирилов.
  В отговор на поставен от г-н Лазаров въпрос относно изключването от обхвата на оценката на въздействие на законопроекти за държавния бюджет, за бюджета за държавно обществено осигуряване, Конституцията и подзаконовите актове, г-н Герунов посочи, че това следва от естеството на законопроектите. Г-жа Атанасова отбеляза, че предвид многократната промяна на нормативни актове предвиденият петгодишен срок за извършване на последваща оценка на въздействието е много дълъг. Г-н Герунов отговори, че нормата изрично посочва „или в по-кратък срок”, тъй като поради голямата специфика на различните нормативни актове е възможно при някои да се налага много по-кратък период на извършване на последваща оценка на въздействието.
  Г-н Димитров постави въпрос относно случаите, в които е необходимо бързото вземане на решение и приемане на законодателство, свързано с решаването на неотложен проблем. В отговор, г-жа Бъчварова посочи, че в § 9, т. 4 предвижда задължението за изготвяне на оценка да не се прилага в тези случаи на форсмажорни обстоятелства.
  Г-н Нотев посочи, че отношенията в обществената сфера са сложни и многообразни и не подлежат на регулация по начина, по който законопроектът предлага. Той подчерта, че администрирането и поставянето на рамки на законодателната дейност няма да подобри нейното качество.

  След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси със 7 гласа „за”, 1 глас „против“ и 0 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за нормативните актове, № 502-01-74, внесен от Министерския съвет на 01.09.2015 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума