Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
24/09/2015 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 553-03-110/01.10.2015 г.

  Относно: Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за създаването на Фонд на фондовете за управление на финансови инструменти по оперативните програми на Европейския съюз за периода 2014-2020 г. между Министерството на финансите на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, № 502-02-28, внесен от Министерския съвет на 17.09.2015 г.
  На свое заседание, проведено на 24 септември 2015 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за създаването на Фонд на фондовете за управление на финансови инструменти по оперативните програми на Европейския съюз за периода 2014-2020 г. между Министерството на финансите на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, № 502-02-28, внесен от Министерския съвет на 17.09.2015 г.

  На заседанието присъстваха: от Министерството на финансите: г-жа Мануела Милошева - и.д. директор Дирекция „Национален фонд”, г-жа Кремена Йорданова - главен експерт, г-жа Ваня Ставрова - държавен експерт и г-жа Диана Драгнева - директор дирекция „Правна”.
  Законопроектът беше представен от г-жа Мануела Милошева.
  Със законопроекта се предлага на Народното събрание да ратифицира Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за създаването на Фонд на фондовете за управление на финансови инструменти по оперативните програми на Европейския съюз за периода 2014-2020 г. между Министерството на финансите на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, подписано на 14 септември 2015 г. в гр. София.
  Услугите, предоставени от Международната банка за възстановяване и развитие, са свързани с подкрепа при разработването на управленската и организационната структура, както и на системите за контрол на Мениджъра на фонда. Предвижда се подпомагане при разработването на инвестиционни стратегии и идентифициране на потенциални източници за съфинансиране на финансовите инструменти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
  В обсъждането взе участие народният представител Христиан Митев, който постави въпроса при спор между страните по споразумението пред кой арбитраж ще се развива производството. Г-жа Мануела Милошева посочи, че при възникване на спорове, те ще се решават съгласно разпоредбата на чл. 10 от Споразумението, като компетентен орган е Арбитражният съд в Лондон, Великобритания.

  След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси с 9 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 3 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за създаването на Фонд на фондовете за управление на финансови инструменти по оперативните програми на ЕС за периода 2014-2020 г. между Министерството на финансите и Международната банка за възстановяване и развитие, № 502-02-28, внесен от Министерския съвет на 17.09.2015 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума