Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
24/09/2015 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 553-03-109/01.10.2015 г.
  Относно: Законопроект за приемане на Декларация по чл. 287, ал. 1 от Конвенцията на ООН по морско право за признаване на юрисдикцията на Международния трибунал по морско право, № 502-01-80, внесен от Министерски съвет на 17.09.2015 г.

  На свое заседание, проведено на 24.09.2015 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за приемане на Декларация по чл. 287, ал. 1 от Конвенцията на ООН по морско право за признаване на юрисдикцията на Международния трибунал по морско право, № 502-01-80, внесен от Министерски съвет на 17.09.2015 г.
  На заседанието присъстваха г-жа Катя Тодорова - заместник-министър на външните работи и г-н Дилян Сталев - старши експерт в отдел „Международно право” в Министерство на външните работи.
  Законопроектът беше представен от г-жа Катя Тодорова.
  С него се предвижда Република България да направи декларация по чл. 287, ал. 1 от Конвенцията на ООН по морско право, с която да признае юрисдикцията на Международния трибунал по морско право да решава спорове в областта на морското право. Това налага изменение на декларацията, която България е направила през 1992 г., за признаване на задължителната юрисдикция на Международния съд на ООН по отношение на всички въпроси в областта на международното право, като това се изразява в изключване от тази юрисдикция на спорове, отнасящи се до Конвенцията на ООН по морско право или до друг многостранен или двустранен договор, както и до общото международно право в областта на морското право.
  В хода на дискусията народният представител Чавдар Георгиев постави въпрос относно това какъв кръг от спорове ще бъдат решавани от трибунала и дали съседни на България държави от черноморския район са се присъединили към него. Г-жа Тодорова посочи, че Международният трибунал по морско право има юрисдикция да урежда спорове, отнасящи се до тълкуването или прилагането на самата Конвенция на ООН по морско право. Тя уточни, че все още няма съседна на България държава, която да се е присъединила към трибунала.

  Комисия по правни въпроси с 10 гласа „за”, 0 „против” и 3 „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за приемане на Декларация по чл. 287, ал. 1 от Конвенцията на ООН по морско право за признаване на юрисдикцията на Международния трибунал по морско право, № 502-01-80, внесен от Министерски съвет на 17.09.2015 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума