Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
24/09/2015 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 553-03-108/01.10.2015 г.

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците, № 502-01-68, внесен от Министерския съвет на 06.08.2015 г.

  На свое заседание, проведено на 24 септември 2015 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците, № 502-01-68, внесен от Министерския съвет на 06.08.2015 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерството на вътрешните работи г-н Красимир Ципов – заместник-министър на вътрешните работи, г-жа Ива Захариева – началник сектор в дирекция „Международно сътрудничество“, г-жа Анастасия Петканова – главен юрисконсулт в дирекция „Правно-нормативна дейност“ и г-жа Любомила Станиславова – парламентарен секретар на МВР; от Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет: г-н Александър Димитров – заместник-председател и г-жа Калина Попянева – главен юрисконсулт.
  Законопроектът беше представен от г-н Красимир Ципов.
  Със законопроекта се въвеждат изискванията на Директива 2013/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно общите процедури за предоставяне и отнемане на международна закрила.
  Актуализират се основанията за явна неоснователност на молбата за международна закрила и се удължава срокът за вземане на решение по молбата, като целта е да се гарантира пълнота на разглеждането й. Регламентират се правата на лицата, търсещи закрила и по-специално относно достъпа им до правна помощ и до процедурна информация, срещите с правни съветници или консултанти и достъпа до информацията, събрана по време на разглеждането на молбата за международна закрила от значение за вземането на решение.
  С предлагания законопроект се въвежда задължение за осигуряване на ефективен достъп на представители на Върховния комисариат на ООН за бежанците, правителствени и неправителствени организации, адвокати и лица, предоставящи правна помощ и съвети, до чужденците, търсещи закрила, независимо къде се намират – на ГКПП, в транзитна зона, в места за задържане или в домове за настаняване.
  Със законопроекта се въвеждат предвидените в директивата срокове относно регистриране на молбата за международна закрила и произнасянето по нея, и се оптимизира процесът по разглеждане на молбите.
  С приемането на законопроекта България ще изпълни ангажимента си за въвеждане в законодателството на общите стандарти, дефинирани в процеса на изграждане на Общата европейска система на убежището, при строго зачитане на основните права.
  В обсъждането взеха участие народните представители Христиан Митев, Данаил Кирилов и Чавдар Георгиев.
  В хода на дискусията народните представили изразиха принципната си подкрепа към законопроекта и поставиха някои въпроси. В отговор на зададените от г-н Митев и г-н Георгиев въпроси дали има съотносимост между обсъждания законопроект и предходния такъв на същата тема и дали сега разглежданият законопроект има връзка със създаването на нов център за бежанци, г-н Ципов посочи, че с двата законопроекта се въвеждат изискванията на различни директиви, а по отношение на регистрационния център – че предлаганият законопроект няма отношение към него.

  След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси с 12 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 1 глас „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците, № 502-01-68, внесен от Министерския съвет на 06.08.2015 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума