Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
04/11/2015

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  Вх. № 553-03-121/17.11.2015 г.

  ОТНОСНО: Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Полша относно осигуряване на логистична подкрепа за самолети МиГ-29, № 502-02-35, внесен от Министерския съвет на 29.10.2015 г.

  На свое заседание, проведено на 4 ноември 2015 г., Комисията по правни въпроси разгледа законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Полша относно осигуряване на логистична подкрепа за самолети МиГ-29, № 502-02-35, внесен от Министерския съвет на 29.10.2015 г.
  На заседанието присъстваха от Министерство на отбраната: г-жа Десислава Йосифова - заместник-министър, полковник Владислав Шекеров - началник сектор ,,Авиационна техника и въоръжение“, г-жа Милена Маринова - началник отдел ,,Международно право“ и г-н Венислав Цанов - директор дирекция ,,Отбранителна аквизиция“.
  Законопроектът беше представен от г-н Венислав Цанов.
  Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Полша относно осигуряване на логистична подкрепа за самолети МиГ-29 е подписано на 22 октомври 2015 г. във Варшава.
  С приемане на законопроекта за ратифициране на Споразумението се цели осигуряване в краткосрочен план на летателна годност на самолетите МиГ-29, което е от съществено значение за дейността на Министерство на отбраната по охрана на въздушното пространство на Република България и адекватното участие в изпълнението на задачите като страна членка на НАТО.
  В обсъждането взеха участие народните представители Чавдар Георгиев, Данаил Кирилов, Петър Славов и Димитър Лазаров.
  Г-н Георгиев постави няколко въпроса – дали споразумението засяга други действащи договорни отношения, в които участва България; дали липсата на клаузи в договора, които предвиждат санкции при неизпълнението му не поставя страната ни в риск; предвидени ли са средства в бюджета за следващата година за разплащане по договора; предвидена ли е предварителна техническа експертиза за годността на двата полски двигатели, които ще бъдат ползвани до извършването на ремонта и има ли гаранции относно качеството на ремонта. В отговор г-н Цанов, г-жа Маринова и г-н Шекеров поясниха, че няма конфликт между предлаганото за ратифициране споразумение и рамковото споразумение за доставка на различни по обем и вид услуги, чийто срок на действие е изтекъл; предвидените клаузи относно възможността на българската държава да прекрати споразумението и относно момента на плащането (след извършване на услугата) гарантират интересите й при неизпълнение; предвиденото извършване на плащането след доставка на двигателите го отлага за следващата година и това позволява планирането на средствата; при приемането на двигателите се оценява тяхното състояние, като се вземат предвид установените стандарти и оформената документация, вкл. заверения ремонт със съответно определените ресурси; ремонтът се извършва по технология, утвърдена от главния инженер на полските ВВС и качеството на извършения ремонт се гарантира от полската страна, като за него е представена двойно увеличена гаранция – 200 летателни часа вместо обичайно предоставяната от 100 летателни часа.
  В отговор на поставените от г-н Славов въпроси относно съпоставка на параметрите, свързани с цената, срока на изпълнение и периода на гаранцията в предходния договор, чийто срок на действие е изтекъл и параметрите в обсъжданото споразумение, чието ратифициране се предлага, г-н Цанов отбеляза, че с полската страна са договорени по-изгодни условия – цената е значително по-ниска, срокът за изпълнение е 6 месеца, в сравнение с 11-12 месеца по предходните договори, сключвани въз основа на рамковото споразумение, а гаранционният период е два пъти по-дълъг – 2 години, съответно 200 летателни часа.
  В отговор на поставените от г-н Лазаров въпроси относно поемането на разходите по транспортирането на двигателите и момента на преминаване на риска от погиване и повреждане, г-жа Маринова и г-н Шекеров отбелязаха, че транспортирането от българското до полското летище и от полското до българското летище след ремонта е за сметка на полската страна, а рискът преминава в момента на предаването, което е предвидено да стане на летище „Граф Игнатиево“.
  Във връзка с поставения от г-н Кирилов въпрос относно наличието на лицензионни права, които имат действие, г-н Цанов поясни, че няма лиценз, който би могъл да доведе до нарушаване на права на трети лица.

  В резултат на проведеното гласуване, Комисията по правни въпроси с 13 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 2 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Полша относно осигуряване на логистична подкрепа за самолети МиГ-29, № 502-02-35, внесен от Министерския съвет на 29.10.2015 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума