Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
25/11/2015 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх.№ 553-03-127/07.12.2015 г.

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, № 502-01-92, внесен от Министерски съвет на 18.11.2015 г.

  На свое заседание, проведено на 25 ноември 2015 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, № 502-01-92, внесен от Министерския съвет на 18.11.2015 г.
  На заседанието присъстваха: oт Министерството на финансите – г-жа Людмила Петкова – директор на дирекция „Данъчна политика” и г-жа Ирена Христова – старши експерт в дирекция „Данъчна политика”.
  Законопроектът беше представен от г-жа Людмила Петкова.
  С предлаганите изменения и допълнения се цели усъвършенстване на закона, като промените са продиктувани от необходимостта от привеждането му в съответствие с разпоредбите на европейското законодателство.
  Предлага се промяна в обхвата на закона, като се въвежда минимален праг от 10 на сто дялово участие, под който забраните на закона няма да се прилагат. Целта на промяната е ограничаване действието на закона за случаите, в които дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, има минимално и незначително дялово участие в българско дружество, и неговото участие не влияе и не може да влияе върху дейността на българското дружество.
  Законопроектът въвежда и промени по отношение на изключенията от приложното поле на закона, като ограничава действието му до юрисдикции с преференциален данъчен режим и до дейности, по които Европейския съюз няма поети ангажименти и които не са предмет на международни споразумения.
  С цел осигуряването на ефективна и прозрачна стопанска среда се предлага установяването и вписването на действителните собственици на дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, когато това дружество пряко или косвено чрез българско дружество осъществява дейност. Предвижда се вписването да се извършва по партида на контролираното дружество или самостоятелно в търговския регистър, когато дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, осъществява пряко дейност.
  В обсъждането взеха участие народните представители Петър Славов, Явор Нотев и Данаил Кирилов.
  Г-н Славов постави въпроса, дали предвиденият праг от 10 на сто няма да доведе до заобикаляне на закона и доколко предвиденото в § 5 от законопроекта „Правило за борба със злоупотреби“ ще ги предотврати. В отговор г-жа Петкова посочи, че законопроектът забранява пряко или косвено участието на дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, като правилото за борба със злоупотреби се отнася и за пряко и за косвено участие на свързани лица.
  На въпроса на г-н Славов относно замяната в законопроекта на думите „свързани лица“ с „контролирани“, г-жа Петкова уточни, че дефиницията за „контрол“ в законопроекта препраща към Допълнителните разпоредбите на Търговския закон и с това обхваща свързаните и контролираните лица.
  В отговор на въпроса на г-н Нотев за причините да се либерализира закона г-жа Петкова посочи, че основната причина за внасянето на законопроекта е откритата процедура по нарушение на Европейската комисия поради действащата пълна забрана за извършването на определени дейности от дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.
  Г-н Кирилов изрази подкрепата си към законопроекта, като приветства въвеждането на квалифицирано дялово участие от 10 на сто за дружества, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим, под който праг законът няма да се прилага.

  След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси с 9 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 4 глас „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, № 502-01-92, внесен от Министерски съвет на 18.11.2015 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума