Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
03/02/2016 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  Вх.№ 653-03-4/04.02.2016 г.

  ОТНОСНО: Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно подкрепа за проекти на ЕС между правителството на Република България и Европейската инвестиционна банка, № 502-02 -43, внесен от Министерски съвет на 28.12.2015 г.

  На свое заседание, проведено на 03 февруари 2016 г., Комисията по правни въпроси разгледа законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно подкрепа за проекти на ЕС между правителството на Република България и Европейската инвестиционна банка, № 502-02-43, внесен от Министерски съвет на 28.12.2015 г.
  На заседанието присъстваха от дирекция „Централно координационно звено” към Министерски съвет: г-н Александър Мемов - началник отдел, г-н Кирил Езекиев - държавен експерт и г-н Петър Михайлов - сътрудник по „Управление на европейски проекти и програми”
  Законопроектът беше представен от г-н Александър Мемов.
  С приемане на Меморандума се цели осигуряване на основата за сътрудничество с Европейската инвестиционна банка по Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014-2020 г. С влизането му в сила ще могат да бъдат сключвани двустранни споразумения с Европейската инвестиционна банка за техническа помощ от всички управляващи органи и бенефициенти по оперативните програми за 2014-2020 г. Подходът за възлагането на дейности на Европейската инвестиционна банка се осъществява в съответствие със Закона за обществени поръчки и с Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за обществените поръчки.

  В резултат на проведеното гласуване, Комисията по правни въпроси с 10 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно подкрепа за проекти на ЕС между правителството на Република България и Европейската инвестиционна банка, № 502-02 -43, внесен от Министерски съвет на 28.12.2015 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума