Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
03/02/2016 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх.№ 653-03-10/08.02.2016 г.

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата № 554-01-162, внесен от Красимир Любомиров Велчев и група народни представители на 08.10.2015 г. и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата № 554-01-166, внесен от Петър Владиславов Славов на 14.10.2015 г.

  На свое заседание, проведено на 3 февруари 2015 г. Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата № 554-01-162, внесен от Красимир Любомиров Велчев и група народни представители на 08.10.2015 г. и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата № 554-01-166, внесен от Петър Владиславов Славов на 14.10.2015 г.
  На заседанието присъстваха: г-н Бойко Рановски – началник на „Пътна полиция” в Министерството на вътрешните работи и г-жа Катерина Хаджиева – експерт в дирекция „Правно-нормативна дейност” в Министерството на вътрешните работи.
  От името на вносителите, законопроектът за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата № 554-01-162, беше представен от г-н Станислав Иванов. Със законопроекта се цели по-бързо наказване на нарушителите и постигането на ограничаващ и възпиращ ефект спрямо зачестилите случаи на нетолерантно и агресивно поведение на пътя. Предлага се въвеждането на забрани и задължения на участниците в движението, насочени към повишаване на тяхната безопасност или на безопасността на превозваните в тях пътници и се предвиждат съответни наказания при неспазването им.
  Предлага се определянето на по-малък брой на контролните точки за новите водачи, които придобиват за пръв път правоспособност за управление на моторно превозно средство. Предвиждат се промени, насочени към неправоспособните водачи на моторни превозни средства, управляващите след употреба на алкохол или друго упойващо вещество и собствениците, предоставящи МПС на неправоспособни или употребили алкохол или друго упойващо вещество водачи. Част от предложенията са насочени към увеличаване на размера на наказанията при превишаване на максимално разрешената скорост и към въвеждане на нови принудителни административни мерки. Предлага се и опростяване на процедурата по налагане на наказания на нарушителите чрез съставяне на фиш за нарушенията, както и промяна в уредбата на връчването на електронните фишове.
  Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата № 554-01-166, беше представен от вносителя г-н Петър Славов. Той отбеляза, че предлаганите промени целят актуализиране и засилване на инструментариума на КАТ да налага принудителни административни мерки, с които в случаите на особено тежки и общественоопасни нарушения се допуска незабавно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство, като същевременно се предвижда и бърз съдебен контрол. В законопроекта се дава легална дефиниция на „гонка“ и се предвиждат строги санкции за организаторите и участниците в гонки. Предвижда се промяна и на Наказателния кодекс, като се предлага криминализиране на управляването на моторно превозно средство в срока, за който е наложена принудителна административна мярка „временно отнемане на свидетелство за управление на моторно превозно средство“.

  При проведеното обсъждане народният представител Димитър Лазаров заяви своята подкрепа по принцип за законопроекта.

  След проведено гласуване, Комисията по правни въпроси:
  - с 10 гласа „за”, 2 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата № 554-01-162, внесен от Красимир Любомиров Велчев и група народни представители на 08.10.2015 г.;
  - с 10 гласа „за”, 2 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата № 554-01-166, внесен от Петър Владиславов Славов на 14.10.2015 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума