Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
17/02/2016

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 653-03-14/23.02.2016 г.

  ОТНОСНО: Законопроект за държавните помощи, № 602-01-3, внесен от Министерския съвет на 20.01.2016 г.

  На свое заседание, проведено на 17 февруари 2016 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за държавните помощи, № 602-01-3, внесен от Министерския съвет на 20.01.2016 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерството на финансите г-жа Карина Караиванова – заместник-министър на финансите, г-жа Маргарита Борисова и г-н Валери Вулев – държавни експерти в дирекция „Държавни помощи и реален сектор”, г-жа Мариана Цветанова – главен юрисконсулт в дирекция „Съдебна защита”; от Министерството на земеделието и храните г-жа Елица Здравкова – държавен експерт в дирекция „Държавни помощи и регулации” и г-жа Диана Филева – главен юрисконсулт в дирекция „Административно и правно обслужване”.
  Законопроектът беше представен от г-жа Карина Караиванова.
  С проекта на закон се запазват общите положения, същността на процедурите и обхвата и съдържанието на действащата разпоредба, като същевременно се прецизира националното законодателство и се въвеждат важни и значителни по обхват и съдържание конкретни регулации, които обхващат в пълнота проведения процес от Европейската комисия по модернизация на правилата по държавните помощи 2012-2014 година.
  Предложените промени ще окажат положително въздействие върху всички засегнати лица, а именно: администраторите на помощ и бенефициерите, както и съответното предоставяне на законосъобразни помощи чрез използване на национален и европейски финансов ресурс. Със законопроекта се цели подобряване на финансовата дисциплина в публичния сектор и намаляване на фискалните рискове.
  В обсъждането взеха участие народните представители Димитър Делчев и Данаил Кирилов, които изразиха подкрепата си към законопроекта.

  След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси с 10 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за държавните помощи, № 602-01-3, внесен от Министерския съвет на 20.01.2016 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума