Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
10/02/2016

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  Вх. № 653-03-15/23.02.2016 г.

  ОТНОСНО: разглеждане на Национална гражданска инициатива за тълкуване на основание чл. 51, ал. 1 от Закона за нормативните актове, на законови норми свързани с честното правосъдие в Република България, № ПГ-539-00-22, внесена от Инициативен комитет на 16.02.2015 г. и Национална гражданска инициатива „Правосъдие за всеки” № ПГ-539-01-14, внесена от Инициативен комитет на 02.12.2015 г.

  На съвместно заседание, проведено на 10 февруари 2016 г., Комисията по правни въпроси и Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите разгледаха Национална гражданска инициатива за тълкуване на основание чл. 51, ал. 1 от Закона за нормативните актове, на законови норми свързани с честното правосъдие в Република България, № ПГ-539-00-22, внесена от Инициативен комитет на 16.02.2015 г. и Национална гражданска инициатива „Правосъдие за всеки” № ПГ-539-01-14, внесена от Инициативен комитет на 02.12.2015 г.
  На заседанието присъстваха: от Обществения съвет към Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите – г-жа Ива Таралежкова – заместник-председател; от Национална гражданска инициатива за тълкуване на законови норми свързани с честното правосъдие в Република България – г-н Бойко Никифоров и г-н Антон Бояджиев; от Национална гражданска инициатива „Правосъдие за всеки“ – г-н Велислав Величков, г-н Цветомир Тодоров, г-н Любомир Авджийски и г-н Мирослав Мичев.
  Гражданската инициатива за тълкуване на законови норми, свързани с честното правосъдие в Република България, представи г-н Бойко Никифоров, който посочи, че с нея се цели връщане на доверието на гражданите в съдебната система чрез задължителното тълкуване относно:
  - служебните задължения на магистратите и понятието „тежко нарушение на служебното задължение”, дисциплинарната отговорност на магистратите и тяхната несменяемост;
  - диренето на истината при решаване на делата и силата на съдебните решения;
  - понятията „нищожно решение” и „правен интерес”;
  Освен за тълкуването, гражданската инициатива предлага създаването на комисия за разследване на дейността на Висшия съдебен съвет, на Инспектората към него, на ДАНС и прокуратурата, която да извърши обективна оценка за състоянието на съдебната власт и на нейните контролни органи.

  Национална гражданска инициатива „Правосъдие за всеки” представи г-н Велислав Величков, който мотивира исканията за конституционни и законодателни промени с необходимостта от постигане на независим съд и отговорна прокуратура и акцентира върху:
  - премахване на методическото ръководство от главния прокурор върху дейността на прокурорите и намаляване на мандата му;
  - необходимостта от въвеждане на длъжността „заместник главен прокурор за борба с корупцията”;
  - разделяне на Висшия съдебен съвет на две колегии, въвеждане на явното гласуване в него и намаляване на парламентарната квота.
  Г-жа Таралежкова приветства двете граждански инициативи, като посочи, че поставените с тях предложения за конституционни и законодателни промени са изключително важни, навременни и актуални в светлината на обсъжданата съдебна реформа.
  В обсъждането на гражданските инициативи взеха участие народните представители Данаил Кирилов, Бойка Маринска, Свилен Иванов, Димитър Лазаров, Петър Славов, Димитър Делчев, Христиан Митев, Филип Попов и Явор Нотев.
  В отговор на поставените въпроси към Национална гражданска инициатива за тълкуване на законови норми, свързани с честното правосъдие в Република България, г-н Никифоров уточни, че необходимостта от дефиниране на „правен интерес“ в съдебното производство се налага от липсата на легална дефиниция на понятието „интерес“ и субективната оценка на съдебния състав при проверка за наличието на такъв. Прецизирането на понятието „длъжностно лице“ е продиктувано от наложилата се практика в гражданския и наказателния процес, която изключва магистратите от приложното поле на термина.
  На поставените към Национална гражданска инициатива „Правосъдие за всеки” въпроси г-н Авджийски отговори, че предложението за премахване на методическото ръководство на главния прокурор е направено вследствие на една от основните препоръки в Доклада на Европейската комисия относно напредъка на България по Механизма за сътрудничество и проверка – за децентрализацията на прокуратурата, като с това ще се премахне възможността за намеса по същество на главния прокурор и горестоящите прокурори в работата на прокурорите. Във връзка с предложението за намаляване на мандата на главния прокурор, представителят на гражданската инициатива изрази съгласие, че намаляването на мандата следва да се приложи освен за главния прокурор и за председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд.
  Председателят на Комисията по правни въпроси изказа благодарност към двата инициативни комитета и изрази подкрепата си към положените усилия. Г-н Кирилов посочи, че с Гражданската инициатива по Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление се сезира определен държавен орган с определени искания, които обобщават и изразяват мнението на гражданите и имат предимно информативен и консултативен характер, като следва да се разграничат от преките правни последици, които имат референдумите и общото събрание на населението. Гражданската инициатива изразява предложения за промени, но не може да се приравнява на законопроект, защото в Конституцията на Република България са посочени субектите с право на законодателна инициатива – Министерския съвет и всеки народен представител.
  По повод на препоръките на Национална гражданска инициатива за тълкуване на законови норми, свързани с честното правосъдие в Република България, г-н Кирилов отчете, че те пряко кореспондират с предложените от Министерството на правосъдието законодателни промени и че следва да се търси баланс и компромис между обстойното и дълго изследване на истината и бързото производство, което носи риска от непълноти.
  Във връзка с предложението за намаляване на парламентарната квота във Висшия съдебен съвет, г-н Кирилов посочи, че следва при формиране на квотите да се търси равновесие, което да осигури неприкосновеността на Висшия съдебен съвет, но и да се предостави възможност на обществото да се информира за дейността му.
  Народните представители изразиха благодарност към двата инициативни комитета и се обединиха около становището, че засегнатите в концепциите теми са важни и следва да се вземат предвид при обсъждането и приемането на Закона за съдебната власт, както и измененията в други закони.
  По отношение на разглеждането на двете граждански инициативи народните представители отхвърлиха предложението на народния представител Петър Славов гражданската инициатива „Правосъдие за всеки” да се подкрепи по принцип, а другата гражданска инициатива за тълкуване на законови норми, свързани с честното правосъдие в Република България, да се приеме за сведение, като възприеха тезата, че следва да има единен подход при разглеждането им и двете граждански инициативи да се приемат за сведение.

  След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси с 11 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“, и Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите с 9 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“, предлагат на Народното събрание да приеме следния проект на решение:
  Р Е П УБЛИК А Б Ъ Л Г А Р И Я
  Н А Р О Д Н О С Ъ Б Р А Н И Е

  Проект!


  РЕШЕНИЕ

  Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 52, ал. 1 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление

  РЕШИ:

  1. Приема за сведение:
  - Национална гражданска инициатива за тълкуване на законови норми свързани с честното правосъдие в Република България
  - Национална гражданска инициатива „Правосъдие за всеки“.
  2. Препоръчва на народните представители по тяхна преценка да съобразят посочените граждански инициативи в своята законодателна дейност.  Решението е прието от 43-то Народно събрание на …….. 2016 г. и е
  подпечатано с официалния печат на Народното събрание.


  Председател на Народното събрание:
  Цецка Цачева  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ

  КОМИСИЯ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЖАЛБИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ:

  БОЙКА МАРИНСКА
  Форма за търсене
  Ключова дума