Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
06/04/2016 второ гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  Вх.№ 653-03-39/11.04.2016 г.

  ОТНОСНО: общ законопроект на приетите на 11 март 2016 г. на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност, № 654-01-15, внесен от Делян Славчев Пеевски, Йордан Кирилов Цонев и Петър Пандушев Чобанов на 19.02.2016 г. и законопроект за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност, № 654-01-23, внесен от Менда Кирилова Стоянова, Данаил Димитров Кирилов, Георги Александров Ковачев, Петър Владиславов Славов, Емил Димитров Симеонов, Йордан Кирилов Цонев и Петър Пандушев Чобанов на 24.02.2016 г., изготвен на основание чл. 78, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

  Проект!
  Второ гласуване!

  З А К О Н
  за изменение и допълнение
  на Закона за банковата несъстоятелност

  (обн., ДВ, бр. 92 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 67 от 2003 г., бр. 36 от 2004 г., бр. 31 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34 и 59 от 2006 г., бр. 53 и 59 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 98 от 2014 г. и бр. 22, 41, 50, 61, 62 и 94 от 2015 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  §1. В чл. 12а, ал. 2, т. 12 се създава изречение второ: „Временният синдик е длъжен, независимо от договорни клаузи за конфиденциалност, след приемане на доклада на наетите по тази точка лица, да го публикува на електронната си страница, с изключение на препоръките по събиране на вземанията, направени в доклада.“

  Предложение от н.п. Петър Славов и Мартин Димитров:
  1. В § 1 се добавя ново изречение второ със следния текст, катодосегашният текст става изречение трето:
  „Договорът по предходното изречение не може да съдържа клаузи за конфиденциалност, ограничаващи публичния достъп до него по реда на този закон. В 7-дневен срок от подписване на договора и/или анекси и приложения към него, временният синдик ги обявява на страницата си в интернет, ведно с информация за цената, изпълнителя и данните за неговия международен опит, срока за изпълнение и неустойките, ако такива са предвидени.“
  2. В § 1 думите „електронна си страница“ се заменят със „страницата си в интернет“, а след „вземанията“ се поставя запетая и се добавя текста „както и мерките тяхното обезпечаване“.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на §1:
  „§1. В чл. 12а, ал. 2, т. 12 се създава изречение второ: „Временният синдик е длъжен, независимо от договорни клаузи за конфиденциалност, след приемане на доклада на наетите по тази точка лица, да го публикува на български език на електронната си страница, с изключение на препоръките по събиране на вземанията, направени в доклада“.

  § 2. В чл. 19, ал. 1 думите „назначени от Централната банка“ се заличават.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.

  § 3. В чл. 25, ал. 1, т. 13 след думите „да не е бил“ се добавя „през последните две години преди датата на решението за обявяване в несъстоятелност“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.

  § 4. В чл. 30, ал. 2 изречение първо се изменя така: „При назначаване на синдик управителният съвет на фонда определя първоначално месечно възнаграждение на назначените за синдик лица за срок до началната дата за започване на процедурата за осребряване, предвидена в одобрената програма за осребряване на имуществото от масата на несъстоятелността“.

  Предложение от н.п. Петър Славов и Мартин Димитров:
  § 4 се заличава.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.

  § 5. В чл. 31се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1, т. 17 се създава изречение второ: „Синдикът е длъжен, независимо от договорни клаузи за конфиденциалност, след приемане на доклада на наетите по тази точка лица, да го публикува на електронната си страница, с изключение на препоръките по събиране на вземанията, направени в доклада.“
  2. Създава се ал. 4:
  „(4) В случаите на процесуално представителство, защита и съдействие по дела от адвокати синдикът може да договаря адвокатски възнаграждения в размери, по-ниски от предвидените в наредбата на Висшия адвокатски съвет по чл. 36 от Закона за адвокатурата минимални размери на адвокатските възнаграждения.“

  Предложение от н.п. Петър Славов и Мартин Димитров:
  В § 5 се добавя ново изречение второ, а досегашният текст става изречение трето:
  „Договорът по предходното изречение не може да съдържа клаузи за конфиденциалност, ограничаващи публичния достъп до него по реда на този закон. В 7-дневен срок от подписване на договора и/или анекси и приложения към него, синдикът ги обявява на страницата си в интернет, ведно с информация за цената, изпълнителя и данните за неговия международен опит, срока за изпълнение и неустойките, ако такива са предвидени.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от н.п. Емил Димитров и Станислав Иванов:
  В § 5 (относно чл. 31) се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 1 се изменя така:
  „1. В ал. 1:
  а) в т. 17 се създава изречение второ: „Синдикът е длъжен, независимо от договорни клаузи за конфиденциалност, след приемане на доклада на наетите по тази точка лица, да го публикува на електронната си страница, с изключение на препоръките по събиране на вземанията, направени в доклада.“
  б ) създава се нова т. 18:
  „18. извършва действията по чл. 62, ал. 12 и ал. 13 от Закона за кредитните институции;“
  в) досегашната т. 18 става т. 19.“
  2. Създава се нова т. 2:
  „2. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Синдикът може самостоятелно, по своя преценка, да упълномощава лица, които да го представляват в производствата по дела, по които той или банката е страна, или да завеждат такива дела."
  3. Досегашната т. 2 става т. 3.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от н. п. Емил Димитров, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В § 5 т. 2 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на §5:
  § 5. В чл. 31се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 17 се създават изречения второ, трето и четвърто: „Договорът по предходното изречение не може да съдържа клаузи за конфиденциалност, ограничаващи публичния достъп до него по реда на този закон. В 7-дневен срок от подписването на договора и/или анекси и приложения към него, синдикът обявява на страницата си в интернет информация за изпълнителя, данните за неговия международен опит, срока за изпълнение и неустойките, ако такива са предвидени. Синдикът е длъжен, независимо от договорни клаузи за конфиденциалност, след приемане на доклада на наетите по тази точка лица, да го публикува на български език на електронната си страница, с изключение на препоръките по събиране на вземанията, направени в доклада;“, а досегашното изречение второ става изречение пето.
  б) създава се нова т. 18:
  „18. извършва действията по чл. 62, ал. 12 и ал. 13 от Закона за кредитните институции;“
  в) досегашната т. 18 става т. 19.“
  2. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Синдикът може самостоятелно, по своя преценка, да упълномощава лица, които да го представляват в производствата по дела, по които той или банката е страна, или да завеждат такива дела."

  § 6. В чл. 32, ал. 6, изречение първо думата „ежеседмични“ се заменя с „ежемесечни“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6.

  § 7. В чл. 35, ал. 5 се създава изречение второ: „В случаите на чл. 31, ал. 2, изречение второ отговорността се носи от лицата, които са осъществявали правомощията на синдик и със своите действия са задължили банката.“

  Предложение от н.п. Емил Димитров и Станислав Иванов:
  Параграф 7 се отменя.
  Комисията подкрепя предложението и предлага § 7 да бъде отхвърлен.

  § 8. В чл. 39, ал. 1, т. 7 числото „3000“ се заменя с „10 000“.

  Предложение от н.п. Емил Димитров и Станислав Иванов:
  Параграф 8 се изменя така:
  „§ 8. В чл. 39, ал. 1, т. 7 числото „3 000" се заменя с „10 000" и се създава изречение второ: „Не се изисква разрешение от фонда за заплащане на дължими държавни и други такси по предприети от синдика действия за попълване на масата на несъстоятелността съгласно приети от Министерския съвет тарифи."
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8, който става § 7:
  § 7. В чл. 39, ал. 1 се правят следните изменения и допълненеия:
  1. В т. 7 числото „3 000" се заменя с „10 000" и се създава изречение второ: „Не се изисква разрешение от фонда за заплащане на дължими държавни и други такси по предприети от синдика действия за попълване на масата на несъстоятелността съгласно приети от Министерския съвет тарифи".
  2. Точка 19 се отменя.

  § 9. В чл. 40 ал. 6 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9, който става § 8.

  § 10. В чл. 46, ал. 1, т. 7 думите „чл. 59, ал. 3 и 5 или чл. 60“ се заменят с „чл. 59, ал. 3 и 5, чл. 60 и чл. 60а и на чл. 135 от Закона за задълженията и договорите“.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на §10, който става § 9:
  § 9. В чл. 46, ал. 1, т. 7 думите „чл. 59, ал. 3 и 5 или чл. 60“ се заменят с „чл. 59, ал. 3 и 5, чл. 60 и чл. 60а, както и на чл. 135 от Закона за задълженията и договорите“.

  § 11. В чл. 48 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 на края на изречение първо се поставя запетая и се добавя „като се обявяват и в търговския регистър”.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Определенията и решенията на съда, които подлежат на обжалване, се считат връчени на заинтересованите страни от деня на обявяването им в търговския регистър.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11, който става § 10.

  § 12. В чл. 52, ал. 4 се изменя така:
  „(4) Синдикът предоставя незабавно на фонда документите от инвентаризацията и оценката и ликвидационния баланс, както и доклад с обобщена информация от оценката и ликвидационния баланс по основни категории активи. Докладът се изпраща за сведение в Народното събрание в 3-дневен срок от получаването му.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12, който става § 11.

  § 13. В чл. 54 т. 5 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13, който става § 12.

  § 14. В чл. 55 се правят следните изменения:
  1. Алинея 4 се отменя.
  2. В ал. 9 думите „Със заповед на председателя“ се заменят със „С решение“.
  3. В ал. 10 думите „Заповедите на председателя“ се заменят с „Решенията“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14, който става § 13.

  § 15. В чл. 62, ал. 2, изречение второ след думата „страна“ се поставя запетая и се добавя „а ако искът бъде отхвърлен, държавната такса се събира от масата на несъстоятелността.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15, който става § 14.

  § 16. В чл. 66, ал. 7 след думата „състави” се добавя „и обяви в търговския регистър:”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16, който става § 15.

  § 17. В чл. 68 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Съдът по несъстоятелността разглежда направените по чл. 66, ал. 6 възражения срещу всяко прието и неприето вземане в отделно производство, в открито заседание с участие на синдика, кредитора с оспорено вземане и направилия възражение кредитор, като се произнася с решение.”
  2. Създава се нова ал. 2:
  „(2) За откритото съдебно заседание по ал.1 страните се призовават чрез обявяването на съобщение в търговския регистър.”
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17, който става § 16.

  § 18. В чл. 69, ал. 2 думите „по чл. 65, ал. 2“ се заменят с „по чл. 20, ал. 4, чл. 65, ал. 2“.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 18, който става § 17:
  „§ 17. В чл. 69 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 навсякъде думите чл. „чл. 68, ал. 2“ се заменят с „чл. 68, ал. 3“.
  2. В ал. 2 след думите „решения по“ се добавя „чл. 20, ал. 4“ и се поставя запетая, а думите „чл. 68, ал. 2“ се заменят с „чл. 68, ал. 3“.“

  Предложение от н.п. Емил Димитров и Станислав Иванов:
  Да се създаде нов § 18а:
  „§ 18а. В чл. 71 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В заглавието на разпоредбата думите „Допълване на" се заменят с „Промени в".
  2. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Списъкът по чл. 67, ал. 2 се променя от синдика и в случаите, когато фондът е осъден с влязло в сила решение да заплати на вложител, претендирано от него вземане от влог."
  З. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „Допълването на" се заменят с „Промяната в".
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думата „Допълненият" се заменя с „Промененият".
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 18:
  § 18. В чл. 71 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В заглавието думите „Допълване на" се заменят с „Промени в".
  2. В ал. 1 думите „чл. 68, ал. 2“ се заменят с „чл. 68, ал. 3“.“
  3. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Списъкът по чл. 67, ал. 2 се променя от синдика и в случаите, когато фондът е осъден с влязло в сила решение да заплати на вложител, претендирано от него вземане от влог."
  4. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „Допълването на" се заменят с „Промяната в".
  5. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думата „Допълненият" се заменя с „Промененият".

  § 19. В чл. 74, ал. 2 думата „продан“ се заменя с „продажба“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19.

  § 20. В чл. 78, ал. 1 думите „В 14-дневен срок от завършването на инвентаризацията по чл. 52“ се заменят с „В 2-месечен срок от изготвянето на оценката по чл. 80, ал.1“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20.

  § 21. Чл. 80 се изменя така:
  „Чл. 80 (1) Вещите и правата, които се описват по реда на чл. 79, се оценяват по тяхната пазарна стойност от специализирано одиторско предприятие, определено по реда на чл. 52, ал. 2, като синдикът може да използва оценката по чл. 52, ако тя е извършена от специализирано одиторско предприятие и отговаря на изискванията на чл. 80.
  (2) При извършването на оценка на отделни активи синдикът може да определи праг на същественост за конкретни позиции с обща балансова стойност до 0.5% от общата стойност на активите към датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност и с индивидуална стойност не по-висока от 2000 лв. Тези активи се отразяват в оценката по тяхната нетна балансова стойност.
  (3) Дължими кредити към датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност, които са изцяло погасени с парични средства към по-късна дата, но преди завършване на оценката, се включват в оценката на стойност равна на събраните вземания.
  (4) Оценката на недвижимите вещи не може да бъде по-малка от данъчната им оценка, а оценката на моторните превозни средства - от застрахователната им оценка.
  (5) Заключението за оценката се изготвя в писмена форма и се представя на синдика най-късно на датата на извършване на описа на съответната вещ или право. В заключението следва да бъдат описани използваните методи за оценка и да се сочат мотиви за посочената стойност на вещта или правото. Достъп до пълната информация и доклада с индивидуални оценки на отделните активи имат само синдикът и фондът. Другите кредитори получават достъп само до доклад, съдържащ обобщена информация по основни категории активи и приложената методология при оценката на вещите и правата от масата на несъстоятелността.
  (6) Ако синдикът има възражения по оценката, той може в 3-дневен срок от получаването й да поиска от управителния съвет на фонда преразглеждане на оценката, като посочи писмени мотиви за това. Ако кредитор в производството по несъстоятелност има възражения по доклада по изр. четвърто на ал. 2, той може в 3-дневен срок от получаване на достъп до горепосочения доклад да поиска от управителния съвет на фонда преразглеждане на оценката, като посочи писмени мотиви за това. Достъпът на кредиторите до доклада по изр. четвърто на ал. 2 се осигурява от синдика. Синдикът, с одобрението на фонда, определя реда за запознаване с горепосочения доклад.
  (7) Ако намери искането по ал. 4 за основателно, управителният съвет на фонда насрочва нова оценка от друго специализирано одиторско предприятие, което отговаря на изискванията на чл. 76 от Закона за кредитните институции, чиято оценка е окончателна. Новата оценка се посочва в описа от синдика.
  (8) Възнаграждението на оценителите на вещи и права се определя от синдика и се одобрява от фонда по реда на чл. 52 или 55.“

  Предложение от н.п. Емил Димитров и Станислав Иванов:
  В § 21, в чл. 80 се правят следните изменения:
  1. в ал. 6 думите „ал. 2" се заменят с „ал. 5"
  2. в ал. 7 думите „ал. 4" се заменят с „ал. 6"
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от н. п. Данаил Кирилов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В § 21, в чл. 80 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „специализирано одиторско предприятие, определено“ се заменят с „външни експерти, определени“, а думите „като синдикът може да използва оценката по чл. 52, ако тя е извършена от специализирано одиторско предприятие и отговаря на изискванията на чл. 80“ се заличават.
  2. В ал. 2, изречение първо думите „индивидуална стойност не по-висока от 2000 лв.“ се заменят с „индивидуална балансова стойност не по-висока от 2000 лв. за материалните активи.“.
  3. В ал. 7 думата „друго“ се заличава.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 21:
  § 21. Чл. 80 се изменя така:
  „Оценка на описаните вещи и права
  Чл. 80 (1) Вещите и правата, които се описват по реда на чл. 79, се оценяват по тяхната пазарна стойност от външни експерти, определени по реда на чл. 52, ал. 2.
  (2) При извършването на оценка на отделни активи синдикът може да определи праг на същественост за конкретни позиции с обща балансова стойност до 0.5% от общата стойност на активите към датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност и с индивидуална балансова стойност не по-висока от 2000 лв. за материалните активи. Тези активи се отразяват в оценката по тяхната нетна балансова стойност.
  (3) Дължими кредити към датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност, които са изцяло погасени с парични средства към по-късна дата, но преди завършване на оценката, се включват в оценката на стойност равна на събраните вземания.
  (4) Оценката на недвижимите вещи не може да бъде по-малка от данъчната им оценка, а оценката на моторните превозни средства - от застрахователната им оценка.
  (5) Заключението за оценката се изготвя в писмена форма и се представя на синдика най-късно на датата на извършване на описа на съответната вещ или право. В заключението следва да бъдат описани използваните методи за оценка и да се сочат мотиви за посочената стойност на вещта или правото. Достъп до пълната информация и доклада с индивидуални оценки на отделните активи имат само синдикът и фондът. Другите кредитори получават достъп само до доклад, съдържащ обобщена информация по основни категории активи и приложената методология при оценката на вещите и правата от масата на несъстоятелността.
  (6) Ако синдикът има възражения по оценката, той може в 3-дневен срок от получаването й да поиска от управителния съвет на фонда преразглеждане на оценката, като посочи писмени мотиви за това. Ако кредитор в производството по несъстоятелност има възражения по доклада по изречение четвърто на ал. 5, той може в 3-дневен срок от получаване на достъп до горепосочения доклад да поиска от управителния съвет на фонда преразглеждане на оценката, като посочи писмени мотиви за това. Достъпът на кредиторите до доклада по изречение четвърто на ал. 5 се осигурява от синдика. Синдикът, с одобрението на фонда, определя реда за запознаване с горепосочения доклад.
  (7) Ако намери искането по ал. 6 за основателно, управителният съвет на фонда насрочва нова оценка от специализирано одиторско предприятие, което отговаря на изискванията на чл. 76 от Закона за кредитните институции, чиято оценка е окончателна. Новата оценка се посочва в описа от синдика.
  (8) Възнаграждението на оценителите на вещи и права се определя от синдика и се одобрява от фонда по реда на чл. 52 или 55.“

  §22. В чл. 82, ал. 1 думите „3-дневен“ се заменят със „7-дневен“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 22:
  §22. В чл. 82 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „3-дневен“ се заменят със „7-дневен“, а думите „чл. 80, ал. 5“ се заменят с „чл. 80, ал. 7“.
  2. В ал. 5 думите „чл. 80, ал. 2 или 5“ се заменят с „чл. 80, ал. 5 или 7“.
  3. В ал. 6, т. 1 думите „чл. 80, ал. 5“ се заменят с „чл. 80, ал. 7“.

  §23. В чл. 83 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „3-дневен“ се заменят със „7-дневен“.
  2. В ал. 3 думите „видно място в сградата по адреса на управление на банката“ се заменят с „място за съобщения, определено от синдика“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 23.

  §24. В чл. 84 се правят следните изменения:
  1. В ал. 4 думите „5-месечен“ се заменят с „9-месечен“.
  2. В ал. 5 думите „9 месеца“ се заменят с „една година“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 24.

  §25. В чл. 87 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 4 се създава изречение второ: „Други финансови и капиталови инструменти, които се търгуват на борса или на друг регулиран пазар, могат да бъдат осребрени, като бъдат предложени за търгуване на съответния пазар чрез продажба по борсови цени след разрешение на управителния съвет на фонда.“
  2. В ал. 7, т. 1 думите „вещи и права“ се заменят с „вещи, права и активи“.
  3. В ал. 8 след думите „по ал. 5“ се добавя „и 7“.
  4. В ал. 9 след думите „по ал. 5“ се добавя „и 7“.

  Предложение от н.п. Емил Димитров и Станислав Иванов:
  В § 25 т. 3 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на §25:
  §25. В чл. 87 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 4 се създава изречение второ: „Други финансови и капиталови инструменти, които се търгуват на борса или на друг регулиран пазар, могат да бъдат осребрени, като бъдат предложени за търгуване на съответния пазар чрез продажба по борсови цени след разрешение на управителния съвет на фонда.“
  2. В ал. 7, т. 1 думите „вещи и права“ се заменят с „вещи, права и активи“.
  3. В ал. 9 след думите „по ал. 5“ се добавя „и 7“.

  § 26. В чл. 89, ал. 1 изречение първо се изменя така: „Жалбата се разглежда от съда по несъстоятелността в състав от трима съдии, като се прилагат съответно разпоредбите на чл. 435 – 438 от Гражданския процесуален кодекс.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 26.

  § 27. В чл. 99, ал. 4 в изречение първо след думата „Съдът” се добавя „в състав от трима съдии, “, a изречение второ се изменя така: „Съдът се произнася с решение в 7-дневен срок от датата на заседанието, в което е разгледана жалбата.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 27.

  § 28. В чл. 100 след думите „извършено разпределение“ се поставя запетая, а запетаята след думите „чл. 65, ал. 2“ се заличава.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 28.

  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 29. Законът се прилага за висящите производства по банкова несъстоятелност.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, но предлага той да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в § 30.

  § 30. Разпоредбите на този закон се отнасят и за заварени производства и сключени по тях договори

  Предложение от н.п. Петър Славов и Мартин Димитров:
  В § 30 от Преходни и заключителни разпоредби след думата „договори“ се добавя „и изготвени доклади“.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на §30, който става § 29:
  § 29. Разпоредбите на този закон се прилагат и за производствата по несъстоятелност на банки, открити до влизането му в сила, и сключените по тях договори.

  § 31. В Закона за публичното предлагане на ценни книжа (обн., ДВ, бр. 114 от 1999 г.изм., бр. 63 и 92 от 2000 г., бр. 28, 61, 93 и 101 от 2002 г., бр. 8, 31, 67 и 71 от 2003 г., бр. 37 от 2004 г., бр. 19, 31, 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 33, 34, 59, 63, 80, 84, 86 и 105 от 2006 г., бр. 25, 52, 53 и 109 от 2007 г., бр. 67 и 69 от 2008 г., бр. 23, 24, 42 и 93 от 2009 г., бр. 43 и 101 от 2010 г., бр. 57 и 77 от 2011 г., бр. 21, 94 и 103 от 2012 г., бр. 109 от 2013 г. и бр. 34, 61, 62, 95 и 102 от 2015 г.) в чл. 119, ал. 1 се създава т. 5:
  „5. дружеството е банка, за която е открито производство по несъстоятелност”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 31, който става § 30.

  Предложение от н.п. Емил Димитров и Станислав Иванов:
  Да се създаде нов § 31а:
  „§ 31а. В Закона за кредитните институции (обн., ДВ, бр. 59 от 2006 г.; изм., бр. 105 от 2006 г., бр. 52, 59 и 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 23, 24, 44, 93 и 95 от 2009 г., бр. 94 и 101 от 2010 г., бр. 77 и 105 от 2011 г., бр. 38 и 44 от 2012 г., бр. 52, 70 и 109 от 2013 г., бр. 22, 27, 35 и 53 от 2014 г. и бр. 14, 22,50,62 и 94 от 2015 г.) в чл. 62 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 6:
  а) в т. 10 след „банките" се добавя „и на синдика на банка в производство по несъстоятелност".
  б) създава се нова т. 11:
  „11. синдика на банка в производство по несъстоятелност - относно длъжници на банката, чиито кредити са в просрочие."
  2.В ал. 12:
  а) създава се нова т. 5:
  „5. физически и юридически лица и размера на техните кредити, по които са просрочени задължения към датата на оповестяването. Списъкът се допълва периодично с изпадналите в забава длъжници след първоначалното му оповестяване;"
  б) Досегашните т. 5 и 6 стават т. 6 и 7."
  3. В ал. 16:
  а) създава се нова т. 5:
  „5. по ал. 12, т. 5 - имената на физическите лица, наименованията и правната форма на юридическите лица, едноличните търговци и неперсонифицираните правни субекти, размер на кредита и на просроченото задължение."
  б) Досегашните т. 5 и 6 стават т. 6 и 7 и в тях думите „т.5" и „т.6" стават съответно „т.6" и „т.7".
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 31:
  § 31. В Закона за кредитните институции (обн., ДВ, бр. 59 от 2006 г.; изм., бр. 105 от 2006 г., бр. 52, 59 и 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 23, 24, 44, 93 и 95 от 2009 г., бр. 94 и 101 от 2010 г., бр. 77 и 105 от 2011 г., бр. 38 и 44 от 2012 г., бр. 52, 70 и 109 от 2013 г., бр. 22, 27, 35 и 53 от 2014 г. и бр. 14, 22,50,62 и 94 от 2015 г.) чл. 62 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 6:
  а) в т. 10 след „банките" се добавя „и на синдика на банка в производство по несъстоятелност".
  б) създава се т. 11:
  „11. синдика на банка в производство по несъстоятелност - относно длъжници на банката, чиито кредити са в просрочие."
  2.В ал. 12:
  а) създава се нова т. 5:
  „5. физически и юридически лица и размера на техните кредити, по които са просрочени задължения към датата на оповестяването. Списъкът се допълва периодично с изпадналите в забава длъжници след първоначалното му оповестяване;"
  б) Досегашните т. 5 и 6 стават съответно т. 6 и 7."
  3. В ал. 16:
  а) създава се нова т. 5:
  „5. по ал. 12, т. 5 - имената на физическите лица, наименованията и правната форма на юридическите лица, едноличните търговци и неперсонифицираните правни субекти, размер на кредита и на просроченото задължение."
  б) досегашните т. 5 и 6 стават т. 6 и 7 и в тях думите „т.5" и „т.6" стават съответно „т.6" и „т.7".

  Предложение от н.п. Емил Димитров и Станислав Иванов:
  Да се създаде нов § 31б:
  „§ 31б. Срокът по чл. 62, ал. 12, т. 5 започва да тече от влизане в сила на този закон."
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 32:
  § 32 Синдикът на банка в производство по несъстоятелност оповестява списъка по чл. 62, ал. 12, т. 5 от Закона за кредитните институции в 6-месечен срок от влизането в сила на този закон.“

  § 32. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 32, който става § 33.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума