Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
13/04/2016 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх.№ 653-03-46/19.04.2016 г.

  Относно: Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Обединените арабски емирства за въздушни съобщения между и отвъд техните съответни територии, № 602-02-14, внесен от Министерския съвет на 31.03.2016 г.

  На свое заседание, проведено на 13 април 2016 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Обединените арабски емирства за въздушни съобщения между и отвъд техните съответни територии, № 602-02-14, внесен от Министерския съвет на 31.03.2016 г.

  На заседанието присъстваха от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията: г-н Михаил Захариев – главен секретар на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ и г-жа Людмила Тренкова – началник отдел „Международна дейност“.
  Законопроектът беше представен от г-жа Тренкова, която посочи, че със спогодбата се заменя съществуващата от 29 ноември 1989 г. спогодба между правителството на Република България и правителството на Обединените арабски емирства и се актуализира правната основа на двустранно сътрудничество в областта на въздушния транспорт, като едновременно с това се цели привеждане на националното законодателство в областта на въздухоплаването с изискванията на Европейското законодателство.
  С ратификация на Спогодбата се предвижда разработването на съвместни продукти и по-добро обслужване за пътниците и клиентите между двете страни, както и повишаване на ефективността и рентабилността на въздушните връзки. Промените са свързани със стимулиране на развитието на производствените, финансовите и туристическите сектори, чрез увеличаване броя на пътниците и товарите, поощряване на конкуренцията и намаляване на цените на самолетните билети, подобряване обслужването във въздушния транспорт и разширяване на културните, политическите и научнообразователните връзки между двете държави.
  Спогодбата регламентира обмена на информация и сътрудничеството на двете държави за предоставяне на взаимопомощ при предотвратяването и противодействието на действия насочени към незаконно завладяване на граждански въздухоплавателни средства, незаконни действия срещу тяхната безопасност, сигурността на пътниците, екипажа, летищата и аеронавигационни съоражения, както и на всякаква заплаха срещу сигурността на въздухоплаването.
  Ратификацията на Споразумението и допълнителната договореност се извършва в съответствие с изискванията на чл. 85, ал. 1, т. 5 и 7 от Конституцията.

  В резултат на проведеното гласуване, Комисията по правни въпроси с 15 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 0 глас „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Обединените арабски емирства за въздушни съобщения между и отвъд техните съответни територии, № 602-02-14, внесен от Министерския съвет на 31.03.2016 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума