Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
08/06/2016 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх.№ 653-03-69/17.06.2016 г.

  ОТНОСНО: законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 654-01-54, внесен от Красимир Дончев Каракачанов и група народни представители на 07.04.2016 г.

  На свое заседание, проведено на 8 юни 2016 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 654-01-54, внесен от Красимир Дончев Каракачанов и група народни представители на 07.04.2016 г.
  На заседанието присъства от Министерство на правосъдието г-н Александър Стефанов – държавен експерт в дирекция “Съвет по законодателство”.
  Законопроектът беше представен от народния представител Емил Димитров, който посочи, че с него се предлага промяна на чл. 108 от особената част на Наказателния кодекс (НК), като към състава на престъплението се добавя израза „радикален ислям“ и допълни, че същевременно в нова точка 31 на чл. 93 от кодекса се дава дефиниция на това понятие.
  Като причина за внасянето на законопроекта, той посочи необходимостта да се криминализира радикалния ислям, който е особено агресивна и опасна идеология. Предвид събитията в Близкия Изток, емигрантските общности в Западна Европа и наличието на последователи на идеологията радикален ислям в Република България, със законопроекта се цели както ограничаване на нейното влияние и предпазване на българските мохамедани от нейната пропаганда, така и да се прецизира нормата на закона със съвременен прочит на най-актуалните заплахи за обществото.
  В комисията са постъпили становища на Върховния касационен съд и Върховна касационна прокуратура, според които за правилното дефиниране на понятието „радикален ислям“ е нужно сериозно и задълбочено сравнително правно проучване по какъв начин въпросът е разрешен в други юрисдикции, които имат натрупан опит и знания при разграничаване на идеологическото от религиозното съдържание на термина.
  Г-н Александър Стефанов изрази становище, че радикалният ислям със своите проявни форми е заплаха за социалното единство в обществото и националната сигурност на страната и предложенията следва да бъдат подкрепени, като същите следва да се прецизират.
  В обсъждането участие взеха народните представители Четин Казак, Явор Нотев, Димитър Лазаров, Филип Попов, Емил Димитров и Христиан Митев.
  Г-н Казак изрази становище, че действащата дефиниция на чл. 108 от НК е широка и всеобхватна и посочи, че по нея има образувано съдебно производство в гр. Пазарджик, което показва, че настоящия наказателен състав обхваща идеологията радикален ислям. Той изрази необходимостта от експертно становище, за да се направи внимателно разграничението между религия и идеология, между постулатите на религията и това, което се предлага със законопроекта.
  Г-н Нотев подкрепи целта на вносителите и посочи, че има обществена необходимост от такова законодателство. Той обърна внимание, че неправилно се предлага създаването на престъпен състав в чл. 93 от общата част на Наказателния кодекс, където се съдържат единствено легални дефиниции посочи, че тясната дефиниция на едно явление, каквото е „радикален ислям“ ще доведе до изключването на общественоопасни понятия, които не са изрично изброени в хипотезата на нормата.
  Г-н Лазаров посочи, че ще подкрепи законопроекта, но се присъедини към становището на г-н Нотев, че изпълнителното деяние не следва да се намира в общата част на кодекса, и че изброяването не е най-добрия подход за дефиниране на понятие. Той изрази необходимостта от прецизиране както по отношение на понятието „радикален ислям“, така и по отношение на изпълнителните деяния, които са ограничени единствено до проповядване на такава идеология.
  Г-н Попов изрази необходимостта от законодателни промени в тази област, но посочи, че законопроектът следва да се преработи изцяло, тъй като се търси дефиниция на радикален ислям, но в крайна сметка става дума за съставомерни деяния, а не за идеология.
  Г-н Митев съобщи, че ще подкрепи законопроекта и че е съгласен с бележките и мненията на колегите си, които квалифицира като навременни и основателни.
  След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси с 10 гласа „за”, 2 гласа „против“ и 1 глас „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс № 654-01-54 , внесен от Красимир Дончев Каракачанов и група народни представители на 07.04.2016 г

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума