Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
08/06/2016 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 653-03-65/17.06.2016 г.

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за особените залози, № 602-01-22, внесен от Министерски съвет на 26.04.2016 г.

  На свое заседание, проведено на 8 юни 2016 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за особените залози, № 602-01-22, внесен от Министерски съвет на 26.04.2016 г.
  На заседанието присъстваха от Министерство на правосъдието: г-жа Вергиния Мичева - заместник-министър и г-жа Юлиана Чолпанова, държавен експерт в дирекция “Съвет по законодателство”.
  Законопроектът беше представен от г-жа Мичева, която посочи, че с него се цели осъвременяване на правната уредба на института на особения залог, преодоляване на неясноти и празноти в закона, както и постигане на единство и непротиворечивост в неговите разпоредби.
  Проектът на закон предлага преминаването на Централния регистър на особените залози от Министъра на правосъдието към Агенция по вписванията, като по този начин ще се осигури цялостна електронизация на регистъра на особените залози и публичност на вписаните и обявени обстоятелства, като се предвижда възможността заявленията за вписване да се подават на хартиен носител и по електронен път. Очаква се приемането на промените да допринесе за намаляване на административната тежест и спестяване на значителен организационен и финансов ресурс, като същевременно се осигури публичен и безплатен достъп до информацията в регистъра чрез интернет.
  Законопроектът предвижда вписването на договора за особен залог да има конститутивно действие, като по този начин режимът е уеднаквен с този на ипотеките; разширяване на кръга от субекти, имащи право да бъдат залогодатели; мерки създаващи невъзможност за недобросъвестния залогодател да отклонява и да се разпорежда със заложното имущество. Подробно и ясно се уреждат отношенията между кредиторите, техните права при изпълнение върху заложеното имущество, както и правоотношенията с конкуриращите в принудителното изпълнение по ГПК и ДОПК права на трети лица. Прецизират се правилата, уреждащи залог на вземане, залог на ценна книга и залог на съвкупност, като е възприет подходът на опростяване на режима на вписване на договора и осигуряване на бързина и качествено реализиране на правата на кредитора.
  В обсъждането взеха участие народните представители Данаил Кирилов, Петър Славов и Димитър Делчев.
  Г-н Кирилов приветства законопроекта и припомни на народните представители, че по внесения законопроект е било проведено предварително изслушване и той е представен на вниманието на членовете на Комисията по правни въпроси.
  В отговор на поставения от г-н Димитър Делчев въпрос, г-жа Мичева посочи, че новите разпоредби предвиждат забрана за разпореждане със заложното имущество без съгласието на първия по ред заложен кредитор, като по този начин се цели създаване на правна сигурност при използването на института.

  В резултат на проведеното гласуване, Комисията по правни въпроси с 11 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 2 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за особените залози, № 602-01-22, внесен от Министерски съвет на 26.04.2016 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума