Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
08/06/2016

  Доклад на комисия
  С Т А Н О В И Щ Е
  № 653-03-71/27.06.2016 г.

  Относно: Проект за решение за приемане на Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2015 г., № 602-03-13, внесен от Министерски съвет на 27.05.2016 г.

  На свое заседание, проведено на 08.06.2016 г., Комисията по правни въпроси обсъди проект за решение за приемане на Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2015 г., № 602-03-13, внесен от Министерски съвет на 27.05.2016 г.
  Проектът за решение за приемане на Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България беше представен от г-н Георги Кръстев, секретар на Съвета по сигурност към Министерския съвет.
  Годишният доклад разглежда в дълбочина състоянието на националната сигурността в различни сфери. В частта „Правосъдие“ докладът отбелязва, че през 2015 г. са инициирани и приети редица законодателни изменения за създаване на условия за осъществяване на съдебната реформа, като за основна предпоставка се посочва приетите от Народното събрание изменения в Конституцията на Република България (обн. ДВ, бр. 100 от 2015 г.).
  В съответствие с приетите изменения на Конституцията на Република България правителството е взело решение да бъде създаден Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система като постоянно действащ консултативен орган към Министерския съвет. Очаква се създаването на този съвет да доведе до обединяване на усилията на съдебната и изпълнителната власт, на академичната общност и на неправителствения сектор за постигането на целите, заложени в стратегията.
  Докладът отчита запазване на негативна тенденция по отношение на корупцията в изпълнителната, местната и съдебната власт, което се отразява отрицателно на условията на живот, както и на демокрацията. В заключение се отбелязва, че през 2015 г. са осъществени необходимите дейности по управление на риска в сферата на националната сигурност както по отношение на колективната сигурност в рамките на НАТО и Европейския съюз, така и по отношение на запазване на вътрешната стабилност.
  В хода на дискусията, г-н Хайтов отбеляза, че Съветът по сигурност към Министерския съвет е извършил сериозна по обем работа. Той поиска разяснение относно срока, в който Министерският съвет следва да внесе доклада като посочи, че е некоректно да се внася доклад в средата на годината, който представя отчет за изминалата година, тъй като се ограничава възможността народните представители да правят констатации, препоръки, както и законодателни инициативи за подобряване функционирането на цялата система за сигурност в страната.
  В отговор, г-н Кръстев посочи, че в закона няма срок и че забавянето всъщност е довело до положителен резултат, защото представените в доклада данни са окончателни, а не прогнозни. Той отбеляза, че работата по следващия доклад вече е започнала.
  Г-н Хайтов предложи редакционно допълнение на проекта за решение, а именно: след думата „приема” да бъде добавено „за сведение”. Предложението не беше подкрепено от народните представители.

  След проведеното обсъждане, Комисията по правни въпроси със 10 гласа „за”, 0 гласа „против” и 2 гласа „въздържал се”, подкрепи проект за решение за приемане на Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2015 г., № 602-03-13, внесен от Министерски съвет на 27.05.2016 г.

  Предвид проведеното гласуване, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание следния проект за решение:

  Проект!

  Р Е Ш Е Н И Е

  за приемане на Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2015 г.

  Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България:
  Р Е Ш И:

  Приема Годишния доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2015 г.

  Решението е прието от 43-то Народно събрание на ………….2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума