Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
06/07/2016 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх.№ 653-03-84/18.07.2016 г.

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Търговския закон, № 602-01-31, внесен от Министерския съвет на 14.06.2016 г.

  На свое заседание, проведено на 6 юли 2016 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Търговския закон, № 602-01-31, внесен от Министерския съвет на 14.06.2016 г.

  На заседанието присъстваха: от Министерството на правосъдието – г-жа Вергиния Мичева – Заместник министър и г-жа Валя Гигова – адвокат.
  Законопроектът беше представен от г-жа Мичева, която посочи, че с него се цели да се ограничат случаите на злоупотреби при вписвания, заличавания и обявявания в търговския регистър, чрез въвеждането на две последователни нотариални удостоверявания - на подписа и на съдържанието на документи, отразяващи : прехвърлянето на предприятие или дружествени дялове, протоколите от заседанията на общите събрания, решенията за приемане и изключване на съдружници, даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член, избор на управител и документи, удостоверяващи разпореждане с недвижими имоти.
  Предвижда се длъжностните лица по регистрация в Агенцията по вписванията да извършват задължителна проверка за наличността на заверените нотариално документи в електронната система на Нотариалната камара, като се урежда и тяхната административно – наказателна отговорност. Законопроектът съдържа и промени в Закона за нотариусите и нотариалната дейност, с които се урежда изчисляването на проста такса при заверката на подпис и на съдържание и се вменява задължението на нотариусите да съхраняват оригинали от подадените за заверка документи.
  С предлаганите промени се създава част пета в Търговския закон с наименование „Производство по стабилизация на търговец”, като подробно се уреждат основанията за откриване на производство по стабилизация, неговото прекратяване, отхвърляне и обжалване, хипотезите, при които производството е неприложимо и правата и задълженията на всички страни и участници. Изчерпателно са разписани всички стъпки по изготвяне и утвърждаване на плана за стабилизация, неговото действие спрямо заинтересованите страни, както и последиците от производството по стабилизация върху евентуална съдебна процедура по несъстоятелност.
  По отношение производството по несъстоятелност законопроектът въвежда презумпции за неплатежоспособност, чиито цели са да улеснят доказването на състоянието на неплатежоспособност и да ускорят производството.
  Проектът на закон включва още уеднаквяване на уредбата на осребряването в производството по несъстоятелност с уредбата на публичните продажби по реда на Гражданския процесуален кодекс, чрез освобождаване на купувача от задължението за внасяне на пълната продажна цена, когато има насрещно вземане, и възможността за участие на самите кредитори при осребряване на имуществото, като се гарантира възможността да възразят и да обжалват сметката за разпределение.

  В дискусията взеха участие народните представители Данаил Кирилов, Петър Славов и Емил Димитров.
  На поставения от г-н Славов въпрос, г-жа Гигова уточни, че законопроектът цели да създаде по-строга форма за валидност на онези подлежащи на вписване документи, които са най-важни и засягат най-съществено правата на съдружниците, като смяната на управител, разпореждания с активи, продажба на дялове и решения за разпореждане с недвижими имоти. Тя посочи, че предложената форма на заверка на подпис и съдържание от нотариус гарантира съхраняването на оригинал при нотариуса и от там ефективното търсене на отговорност от управителя, като едновременно с това създава правна сигурност в правоотношенията между съдружниците от една страна и съдружниците и управителния орган от друга.
  В дискусията бе подчертано, че съхранението на оригинал от акта, подлежащ на вписване, е необходимо условие, за да може да се търси наказателна отговорност от заявителя, защото към момента се заявяват ксерокопия на документи, но не и документите в оригинал, които единствено могат да бъдат обект на престъпление. Тя увери, че задължението на длъжностното лице по регистрация да провери в електронната система на Нотариалната камара „Единство“, дали в нотариалните книги на нотариуса съществува такъв заверен документ, преди да извърши вписването, е средство, което ще доведе до намаляване на злоупотребите.
  По повод опасенията за оскъпяване на производството бе отбелязано , че в § 21 от законопроекта изрично се предвижда промяна в Закона за нотариусите и нотариалната дейност, като се предвижда заплащане на обикновена такса при заверка на подпис и съдържание на подлежащи на вписване документи в търговския регистър.

  Народните представители Емил Димитров и Данаил Кирилов изразиха подкрепата си към законопроекта и се обединиха около становището, че някои от текстовете следва да се прецизират.
  В резултат на проведеното гласуване, Комисията по правни въпроси с 10 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 3 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Търговския закон, № 602-01-31, внесен от Министерския съвет на 14.06.2016 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума