Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
22/06/2016

  Доклад на комисия
  СТАНОВИЩЕ
  Вх.№ 653-03-76/29.06.2016 г.

  Относно: Обобщен годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2014 г., № 611-00-1, внесен от Висшия съдебен съвет на 27.05.2016 г. и Обобщен годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2015 г., № 630-00-5, внесен от Висшия съдебен съвет на 07.06.2016 г.

  На свое заседание, проведено на 22.06.2016 г. Комисията по правни въпроси разгледа Обобщен годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2014 г., № 611-00-1, внесен от Висшия съдебен съвет на 27.05.2016 г. и Обобщен годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2015 г., № 630-00-5, внесен от Висшия съдебен съвет на 07.06.2016 г.
  На заседанието присъстваха: от Висшия съдебен съвет (ВСС) – г-н Димитър Узунов - представляващ ВСС, г-н Михаил Кожарев и г-жа Юлиана Колева – членове на ВСС; от Инспектората към Висшия съдебен съвет (Инспектората към ВСС): г-жа Теодора Точкова - главен инспектор и г-жа Лидия Стоянова – инспектор.
  Докладите за дейността на Висшия съдебен съвет за 2014 г. и 2015 г. бяха представени от г-жа Юлиана Колева, а в частта относно дейностатта на Инспектората към ВСС бяха представени от г-жа Теодора Точкова.
  Докладът за 2014 г. посочва, че ВСС работи по очертаните през 2012 г. основни цели, въпреки забавянето на предвидените законодателни промени, а докладът за 2015 г. отбелязва, че Народното събрание одобрява Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система с хоризонт до 2020 г. Посочват се усилията при изработване на предложенията за изменение в Конституцията на Република България и Закона за съдебната власт. В резултат от приетите конституционни и законови промени, са създадени две колегии – съдийска и прокурорска, а гласуването на всички решения на пленума и комисиите се извършва явно и поименно с електронна система.
  Докладите съдържат отделни структурно обособени части относно управлението на човешките ресурси в съдебната система, кадровата дейност, управлението на бюджета на съдебната власт, електронното правосъдие, професионалната квалификация, професионалната етика и превенцията на корупцията, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, дисциплинарната дейност и взаимодействието с Инспектората към ВСС, публичната комуникация, международната дейност и отчета на Инспектората към ВСС.
  Към доклада за 2014 г. са приложени приетите през годината актове: Правила за измерване на натовареността на прокуратурите и индивидуалната натовареност на прокурор и следовател; Методика за атестиране на съдии, прокурори, следователи, административни ръководители; Единна методика по приложение на принципа за случайното разпределение на делата в съдилищата; Правила за формирането, организацията и дейността на комисиите по професионална етика в органите на съдебната власт; Правила за дисциплинарната дейност на ВСС.
  Към доклада за 2015 г. са приложени приетите от ВСС Правила за оценка на натовареността на съдиите, три доклада: Доклад „Социално-икономически фактори и натовареност на районните съдилища“; Доклад за значението на районните съдилища в структурата на съдебната система. Критерии за промяна в съдебната карта на районните съдилища; Доклад за значението на районните прокуратури в структурата на съдебната система и критериите за промяна в териториалната структура на районните прокуратури, както и две справки за преразпределение на щата в съдилищата и прокуратурите и натовареността в периода 03.10.2012 г. – 17.05.2016 г.
  През 2014 г. ВСС продължава активна си дейност, свързана със създаването на механизъм за обективно измерване на действителната натовареност на магистратите и органите, като основа за регулиране на неравномерната натовареност. Докладът отчита, че напредъкът се изразява в продължаване на процеса на изработване на норма на натовареност на съдиите и съдилищата и финализиране на този процес по отношение на прокурорите и прокуратурите. От юни до декември 2014 г. ВСС провежда цялостно изследване на натовареността на всички съдии сред административните и районните съдилища. Докладът посочва, че това изследване следва да продължи и през 2015 г. сред съдиите от окръжните и апелативните съдилища.
  В доклада на ВСС за 2015 г. се отбелязва, че в резултат от работата по изработване на методология за определяне и отчитане на натовареността на съдилищата на 15.12.2015 г. ВСС приема с решение Правила за оценка на натовареността на съдията, заедно с актуализирани статистически форми за отчет на апелативните, окръжните, районните, административните, военните и специализираните съдилища. Решението предвижда новите механизми да се прилагат в съдилищата от 1.04.2016 г. като през цялата 2016 г. ще се поддържат и двата вида отчетност.
  В резултат от изследване на натовареността на прокурорите и следователите през 2014 г. е направен анализ и е изработен идеен проект на Правила за измерване на натовареността на прокуратурите и индивидуалната натовареност на прокурор и следовател, които ВСС приема с решение в края на годината и възлага на Главния прокурор да извърши необходимите организационни действия за въвеждането в действие на правилата и на формуляра с утежняващите показатели, приложение към Раздел VІ от Правилата, считано от 01.01.2015 г. Докладът за 2015 г. отчита, че от 1.01.2015 г. натовареността на прокурорите следователите и прокуратури се измервана по качествените показатели, установени от приетите правила.
  В доклада за 2015 г. ВСС отбелязва, че правилното измерване на натовареността на органите на съдебната власт и на всеки съдия, прокурор и следовател според сложността, а не според количеството дела ще доведе до продължаване на работата по прекрояване на съдебните райони; преосмисляне на правилата за процесуалната подсъдност на делата; разработването на средносрочната стратегия за човешките ресурси в органите на съдебната власт; преразпределяне на магистратските длъжности и съдебната администрация от ненатоварени в натоварени органи; въвеждане на коректив при случайното разпределяне на дела и преписки в случаи на пренатовареност на съдия, прокурор или следовател; осмисляне на ролята на критерия за натовареност при атестирането на магистратите и при дисциплинарни производства срещу тях.
  През 2014 г. продължава преразпределянето на свободни щатове за съдии и прокурори от ненатоварени органи в най-натоварените, с цел намаляване на неравномерното натоварване. В резултат от преместването на щатни длъжности „съдия” в Районен съд –София, натовареността по щат е намаляла от 95,67 брой дела на съдия месечно на 79,56 в края на отчетната година; в Софийски градски съд намалението е от 36, 10 бр. дела на 26,69 бр. дела. Общо в страната са преместени 60 щатни длъжности „съдия” и „младши съдия”. В прокуратурата са преместени общо 73 длъжности.
  В резултат на направени анализи за натовареността на органите на съдебната власт, които ВСС изготвя през 2013 и 2014 година, през 2014 г. общо 127 свободни длъжности са съкратени в по-ниско натоварените органи на съдебната власт и са разкрити в по-високо натоварените такива. През 2014 г. в органите на съдебната власт са назначени, преместени и повишени в длъжност общо 272 съдии, прокурори и следователи.
  През 2015 г. във всички органи на съдебната власт са преразпределени чрез съкращаване и откриването им в други органи общо 100 длъжности – 44 в съдилищата и 56 в прокуратурите.
  В доклада за 2015 г. се посочва, че за целия период на действие на този състав на ВСС, от 3.10.2012 г. до 31.12.2015 г., в съдилищата и прокуратурите са „преместени” общо 436 свободни длъжности. В резултат от тези действия натовареността е чувствително регулирана, като свръхнатоварените органи са облекчени, а слабо натоварените са с повишена натовареност. По този начин броят на съдиите в Софийски районен съд е увеличен от 139 на 175, с което броят на делата за разглеждане на един съдия е намалял от 108,29 на 76,77 месечно; в Районен съд – Варна броят на съдиите е увеличен от 40 на 53, а натовареността с брой дела за разглеждане месечно от един съдия е намаляла от 80,12 на 53,24; в Районен съд – Пловдив броят на съдиите е увеличен от 53 на 59, а натовареността с брой дела за разглеждане месечно е спаднала от 62,35 на 43. Съдиите в Софийски градски съд са увеличени от 136 на 159, а натовареността е намаляла от 39,95 броя дела за разглеждане месечно на 25, 70.
  На 24.07.2014 г. ВСС открива процедура за избор на председател на Върховния касационен съд. Издигнати са две кандидатури – на съдиите Павлина Панова и Таня Райковска. След проведеното изслушване на кандидатите и тайно електронно гласуване нито една от двете кандидатури не събира необходимото мнозинство гласове. На 21.11.2014 г. изтича мандатът на проф. д-р Лазар Груев и ВСС предлага на Президента на Република България да го освободи от длъжността „председател на Върховния касационен съд”. С решение на ВСС от 20.11.2014 г. е открита нова процедура за избор на председател на ВКС, която приключва с избора на Лозан Панов за председател през 2015 г.
  През отчетните периоди приоритетна дейност на ВСС е незабавното образуване и разглеждане на всички съобщения, свързани с нарушаване на етичните правила или случаи на корупция. Постъпилите жалби и сигнали по традиционните механизми през 2014 г. са общо 1506, но от тях 764 са извън правомощията на ВСС, като те съдържат основно оплаквания срещу конкретни актове на съдии или прокурори, които подлежат на контрол от по-висш орган на съдебната власт. По компетентност на други органи са изпратени 209 сигнала. ВСС е извършил проверки по 481 сигнала, а местните етични комисии –по 78 сигнала. В доклада се посочва, че на 392 сигнала не е отговорено, тъй като те са подадени повторно или многократно, като по тях са извършени проверки и ВСС не е открил те да съдържат нови данни или обстоятелства по оплаквания.
  През 2015 г. са подадени 803 броя, съдържащи оплаквания и недоволство от постановени актове на съдии и прокурори и молби за преразглеждане и решаване на конкретни казуси и 52 броя сигнали, съдържащи данни за нарушения на етичните правила на магистрати. През 2015 г. са постъпили 13 броя сигнали, съдържащи оплаквания по образуването, движението и спазването на сроковете по преписки и дела. Тези сигнали са изпратени на Инспектората към ВСС или на съответния административен ръководител за проверка, като се следи спазването на срока, в който следва да се извършват разпоредените проверки. През 2015 г. има един сигнал, съдържащ конкретни данни за корупция. Чрез антикорупционните кутии, поставени в сградите на съдебната власт, са получени 22 сигнала. Чрез въведената Унифицирана система за приемане и обработване на жалби и сигнали за корупция в съдебната система, са постъпили 40 броя жалби. През отчетния период на 151 жалбоподатели са изпратени уведомителни писма, че исканията им са извън правомощията на Комисията по професионална етика и противодействие на корупцията на ВСС, а на 217 отговорено след извършена проверка. За проверка до органите на съдебната власт с отговор до комисията са изпратени 110 бр. преписки, а до комисиите по професионална етика към органите на съдебната власт – 52 бр. От изпратените по компетентност на други органи 124 бр. преписки 28 са до Инспектората към ВСС, 96 до други органи на съдебната власт (Главен прокурор, ИВКП, Инспектората към министъра на правосъдието, съдилища, прокуратури и постоянни комисии към ВСС). За отчетния период 1624бр. преписки не са разглеждани в заседания на комисията, тъй като поставените въпроси са напълно извън правомощията на ВСС, а много често и на органите на съдебната власт. Във всички случаи обаче жалбоподателите са били уведомени.
  Образуваните дисциплинарни производства през 2014 г. са общо 33, като 22 от предложенията за налагане на дисциплинарно наказание са направени от административен ръководител, 4 -от Инспектората към ВСС и 7 - от членове на ВСС. Посочените от вносителите основания за ангажиране на дисциплинарна отговорност, са за нарушения, свързани със системно неспазване на сроковете, предвидени в процесуалните закони, както и действия или бездействия, неоправдано забавящи производството. На следващо място според вносителите, посочените магистрати са извършили нарушения на Кодекса за етично поведение на българските магистрати и/или действия или бездействия, които накърняват престижа насъдебната власт.
  Приключени дисциплинарни производства по чл. 316 от Закона за съдебната власт през 2014 г. са общо 25, образувани в настоящия и през предходни периоди, като ВСС се е произнесъл по тях както следва: наложено наказание „забележка” – 2 дисциплинарни производства;наложено наказание „порицание” – 5 дисциплинарни производства; наложено наказание „намаляване на трудовото възнаграждение от 10 до 25 на сто за срок от шест месеца до две години” – 4 дисциплинарни производства; наложено наказание „понижаване в ранг или в длъжност в същия орган на съдебната власт за срок от една до три години” – 3 дисциплинарни производства; наложено наказание „освобождаване от длъжност като административен ръководител или заместник на административния ръководител” - 2 дисциплинарни производства; наложено наказание „дисциплинарно освобождаване от длъжност” – 2 дисциплинарни производства;отхвърлени предложения за налагане на дисциплинарно наказание – 1 дисциплинарно производство; прекратени дисциплинирани производства – 1; приключени дисциплинарни производства, по които ВСС не е наложил дисциплинарно наказание – 5.
  През 2015 г. са образувани общо 55 дисциплинарни производства, като предложенията за налагане на дисциплинарно наказание са направени както следва: 17 от съответния административен ръководител; 20 от висшестоящ административен ръководител; 10 от Инспектората към ВСС; 3 от членове на ВСС; 3 от министъра на правосъдието, 2 съвместно от министъра на правосъдието и председателя на Върховния касационен съд.
  Посочените от вносителите основания за ангажиране на дисциплинарна отговорност, могат да бъдат обобщени така: преобладават визирани нарушения, свързани със системно неспазване на сроковете, предвидени в процесуалните закони, както и действия или бездействия, неоправдано забавящи производството (около 58 %) . На следващо място според вносителите, посочените магистрати са извършили нарушения на Кодекса за етично поведение на българските магистрати и/или действия или бездействия, които накърняват престижа на съдебната власт.
  През 2015 г. приключените дисциплинарни производства по чл. 316 от ЗСВ са общо 31, образувани и през предходни периоди, като ВСС се е произнесъл по тях както следва: наложено наказание „забележка” –5 дисциплинарни производства; наложено наказание „порицание” –7 дисциплинарни производства; наложено наказание „намаляване на трудовото възнаграждение от 10 до 25 на сто за срок от шест месеца до две години”– 4 дисциплинарни производства; наложено наказание „освобождаване от длъжност като административен ръководител или заместник на административния ръководител” – 2 дисциплинарни производства; наложено наказание „дисциплинарно освобождава не от длъжност” - 4 дисциплинарни производства; приключени дисциплинарни производства, по които ВСС не е наложил дисциплинарно наказание –9.
  Отчетът за дейността на Инспектората към ВСС за 2014 г. и 2015 г. съдържа информация относно изпълнението на задачите, свързани с неговите основни и постоянни приоритети, определени в съответствие със законовите му правомощия. Информацията е структурирана в отделни обособени части относно: комплексните планови проверки; тематичните проверки; конролните проверки; инцидентните проверки (въз основа на самосезиране и по постъпили сигнали); инцидентните проверки, възложени от ВСС извън годишната програма на ИВСС; преписките, образувани по сигнали, жалби и молби; отправените сигнали и предложения от ИВСС до други държавни органи; дейността на ИВСС във връзка със сигнализиране на съответните органи при установена противоречива съдебна практика; дейността на ИВСС по установяване на нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок; дисциплинарната практика; взаимодействието с ВСС и международното сътрудничество на ИВСС.
  През отчетната 2014 г. Инспекторатът към ВСС е осъществил комплексни планови проверки във всички съдебни органи от Варненския апелативен район, с изключение на Административен съд – Варна, които включват общо 32 съдилища, 27 прокуратури и 6 окръжни следствени отдела. След направено изменение на годишната програма на Инспектората към ВСС поради липса на средства, са извършени комплексни планови проверки по граждански, търговски и наказателни дела, както и на прокурорски преписки и дела в Софийски районен съд, Софийски градски съд, Софийска районна прокуратура, Софийска градска прокуратура и следствения отдел към нея. Към края на 2014г. тези проверки не са били приключени.
  През 2015 г. Инспекторатът към ВСС е извършил 86 комплексни планови проверки, от които 30 в съдилищата – по граждански, търговски и административни дела, 30 в съдилищата – по наказателни дела и 26 в прокуратурите, от които пет окръжни, ведно с окръжните следствени отдели към тях. През 2015 г. са приключили и започналите през второто полугодие на 2014 г. проверки в най-големите и натоварени съдилища и прокуратури в страната – Софийски районен съд и Софийска районна прокуратура, както и Софийски градски съд и Софийска градска прокуратура.
  Както през 2014 г. така и през 2015 г. анализирани и проверени са организацията на административната дейност, организацията по образуването и движението на съдебните, прокурорските и следствените дела, както и приключването им в определените срокове и делата, които са приключени с влязъл в сила съдебен акт, както и приключените преписки и дела на прокуратурите и следствените органи, за констатиране на противоречива практика. В резултат на анализа са обобщени положителните констатации, добрите практики и тенденции, както и установените нарушения и пропуски и са направени препоръки.
  През 2014 г., Инспекторатът към ВСС е осъществил шест тематични проверки – три по граждански, две по наказателни дела и една в прокуратурата. Съгласно годишната му програма за 2015 година в съдилищата са извършени шест тематични проверки, от които три по граждански дела, две по наказателни дела и една тематична проверка е извършена в прокуратурите.
  В отчета за 2014 г. се посочва, че е извършена 1 самостоятелна контролна проверка в Окръжен съд - Бургас. През 2015 година са извършени общо 27 контролни проверки, от които в съдилищата са извършени десет контролни проверки по граждански дела и четири по наказателни дела, а в прокуратурите са извършени тринадесет контролни проверки.
  През 2014 г. са извършени 4 инцидентни проверки по сигнали и 4 проверки, възложени от ВСС, всички от които са приключили с актове, препоръки и предложения, а през 2015 г. в органите на съдебната власт Инспекторатът към ВСС е извършил една инцидентна проверка по сигнал срещу действията на съдилищата и две инцидентни проверки на органи от системата на прокуратурата.
  За периода от 01.01.2014г. до 31.12.2014г. в Инспектората към ВСС са постъпили общо 1 854 оплаквания за допуснати нарушения от съдебните органи. От тях 1 155 са нови жалби (1116 от граждани и 39 от институции). Постъпили са 592 допълнения по сигнали от предходни години и 107 възражения по приключили преписки, на които е отговорено. За посочения период е приключена работата по 1 508 преписки, като със становища е отговорено на 994 сигнала, актове са изготвени по 8 преписки, а 80 са изпратени по компетентност до други институции. Без разглеждане са оставени 426 преписки. Отговорено е на 138 допълнения по преписки от предишни години. По актове и становища на Инспектората са отправени 212 препоръки до административни ръководители.
  За периода 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г. в Инспектората към ВСС са постъпили общо 2205 сигнала, съдържащи оплаквания за допуснати нарушения от съдебните органи. От постъпилите през 2015 г. сигнали, жалби и молби, 1385 са нови жалби (1338 от граждани и 47 от институции). Постъпили са 820 допълнения по сигнали от предходни години и 127 възражения по приключили преписки. За посочения период е приключено разглеждането на оплакванията по 1649 преписки, като по 1206 производството е приключило със становище във фазата на предварителното проучване, по 4 сигнала е извършена проверка по реда на чл. 56 – чл. 58 ЗСВ и са изготвени актове, а 138 сигнала са изпратени по компетентност до други институции. 88 преписки са оставени без движение. Инспекторатът към ВСС е отговорил на 213 допълнения по преписки от предишни години. По актове и становища на Инспектората са отправени 115 препоръки до административни ръководители.
  По отношение на произнасянето по заявления срещу нарушаване правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок през 2014 г. в Инспектората са постъпили 581 заявления, а през 2015 г. – 469 по Глава трета „а” от Закона за съдебната власт. По информация на Министерството на правосъдието изплатената сума за бавно правосъдие през 2015 г. е двойно по-голяма в сравнение с 2014 г.
  По отношение на сезирането на компетентните органи за ангажиране на дисциплинарна отговорност на съдии, прокурори и следователи при установени нарушения в тяхната дейност, Инспекторатът към ВСС отчита, че през 2014 г. е отправил 4 предложения за налагане на дисциплинарни наказания във Висшия съдебен съвет, а за 2015 г.- 10, като по всички от тях са образувани дисциплинарни производства. Също така, през 2014 г. Инспекторатът е отправил 29 предложения до административни ръководители за налагане на дисциплинарни наказания – по-леките дисциплинарни наказания и дисциплиниращи мерки, а през 2015 г. - 68.

  След проведените разисквания, Комисията по правни въпроси с 9 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 1 глас „въздържал се“ подкрепи внесените Обобщен годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2014 г., № 611-00-1, внесен от Висшия съдебен съвет на 27.05.2016 г. и Обобщен годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2015 г., № 630-00-5, внесен от Висшия съдебен съвет на 07.06.2016 г. и предлага на Народното събрание да приеме проекти за решения по тях със следната редакция:


  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  Проект!


  РЕШЕНИЕ
  за приемане на Обобщен годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2014 г.

  Народното събрание на основание на чл. 86, ал.1 във връзка с чл. 84, т. 17 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 30, ал. 2, т. 11 от Закона за съдебната власт

  РЕШИ:

  Приема Обобщен годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2014 г.

  Решението е прието от 43-то Народно събрание на ..... 2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
  Председател на
  Народното събрание:

  (Цецка Цачева)

  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  Проект!


  РЕШЕНИЕ
  за приемане на Обобщен годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2015 г.

  Народното събрание на основание на чл. 86, ал.1 във връзка с чл. 84, т. 17 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 30, ал. 2, т. 11 от Закона за съдебната власт

  РЕШИ:

  Приема Обобщен годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2015 г.

  Решението е прието от 43-то Народно събрание на ..... 2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.  Председател на
  Народното събрание:

  (Цецка Цачева)  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума