Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
22/06/2016

  Доклад на комисия
  СТАНОВИЩЕ
  Вх.№ 653-03-77/29.06.2016 г.

  ОТНОСНО: Доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2014 г., № 511-00-7, внесен от Висшия съдебен съвет на 05.08.2015 г. и Доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2015 г., № 611-00-4, внесен от Висшия съдебен съвет на 13.06.2016 г.


  На свое заседание, проведено на 22 юни 2015 г., Комисията по правни въпроси обсъди Доклад за прилагането на закона и дейността на административните съдилища през 2014 г., № 511-00-7, внесен от Висшия съдебен съвет на 05.08.2015 г. и Доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2015 г., № 611-00-4, внесен от Висшия съдебен съвет на 13.06.2016 г.
  На заседанието присъства председателят на Върховния касационен съд - г-н Георги Колев.
  Докладът беше представен от г-н Георги Колев. Той подчерта, че в докладите е отчетена правораздавателната, тълкувателната и международната дейност на Върховния административен съд. Подробно са описани всички статистически данни на двете колегии на Върховния административен съд /ВАС/. Очертани са приоритетите и основните цели за неговото развитие, които са насочени към повишаване на квалификацията на съдиите и съдебните служители, подобряване на основните сфери от управлението на съда, усъвършенстване процеса на управление на човешките ресурси, въвеждане на единна деловодно-информационна система, свързана с електронното правосъдие, с оглед качественото и ефективно правосъдие. Г-н Колев отбеляза, че основното задължение и правомощие на съда е съсредоточено в уеднаквяването на правоприлагането в системата на административното правораздаване, който основен инструмент в дейността на ВАС е приемането на тълкувателни решения със задължителна сила за административните съдилища. През 2014 г. във ВАС са образувани 6 дела за произнасяне с тълкувателни решения, които са инициирани от председателя на Върховния административен съд, от главния прокурор на Република България и от омбудсмана на Република България. Общото събрание на колегиите във ВАС се е произнесло с четири тълкувателни решения при неправилна и противоречива съдебна практика. Регламентирана е процедурата и са приети правила за приемане на съвместни тълкувателни постановления, от общите събрания на съдиите от Наказателната, Гражданската и Търговската колегия във Върховния касационен съд и Първа и Втора Колегия във ВАС. В резултат на което са приети първите две в историята на двете върховни съдилища тълкувателни постановления.
  През 2015 г. във ВАС са образувани 8 дела по искания за тълкувателни решения, които са инициирани от председателя на Върховния административен съд, от главния прокурор на Република България, от председателя на Висшия адвокатски съвет, от омбудсмана на Република България и от министъра на правосъдието. Общото събрание на колегиите във ВАС се е произнесло с осем тълкувателни решения и едно определение.
  Наблюдава се тенденция с промените в законодателството, касаещи подсъдността на делата разглеждани от ВАС, същият да се превърне в касационна инстанция на делата, разглеждани от административните съдилища. Това довежда до неравномерното разпределение на делата в отделенията на съда, което налага да се предприемат допълнителни мерки, като увеличаване броя на съдиите. Ето защо г-н Колев отбеляза, че е необходимо промени в законодателството относно подсъдността, които биха довели до разтоварване на ВАС и Административен съд София-град, които съдилища са най-силно натоварени.
  През 2015 г. във Върховния административен съд са постъпили 14 931 дела, като за сравнение през 2014 г. те са 16 149 бр., през 2013 г. - 17 181 бр., през 2012 г. - 15 718 бр., а през 2011 г. - 16 970 бр. Общият брой на делата за разглеждане през 2015 г. е бил 20 521, а през 2014 г. 20 937. Видно е намаляване на броя на постъпилите дела за разлика от предходните отчетни периоди. Броят на решените по същество административни дела във ВАС за 2015 г. е 14 301, а за 2014 г. е 15 351 бр., като се запазва тенденцията и през двата отчетни периода броят на изготвените съдебни актове в едномесечен срок да е над 80% от общия брой свършени дела. Видно от изложената статистика се запазва тенденцията и съотношението за изготвянето на съдебни актове в срок, като е налице трайна ефективност и стабилитет в правораздавателната дейност на ВАС, което се дължи както на организацията на правораздавателния процес така и на високата лична мотивираност и професионализъм на магистратите. Следва да се отбележи и сравнителният анализ в информационно табло, за състоянието на правосъдието на Европейския съюз, където по отношение на показател „бързина на правосъдие” вече втора поредна година българските административни съдилища заемат трета позиция.
  В отчетния период - 2014 г. по щатно разписание във ВАС са работили 86 съдии за първото шестмесечие и 88 съдии през второто, като напуснали и пенсионирани са общо четирима съдии. С оглед значителния обема на работата през 2014 г. са били командировани през различни периоди от време общо 13 съдии. През 2015 г. във ВАС са работили 88 съдии и въпреки предприети мерки за балансиране на натовареността между отделните съдии, са разкрити 5 нови щатни бройки.
  В доклада е представена обобщена информация за дейността на административни съдилища през 2014 г., която включва данни за постъпилите и свършени дела през годината за всеки един административен съд, за качеството на съдебните актове и срочността за решаване на споровете. Следва да се отбележи, че както във ВАС и в административните съдилища има намаляване на броя на постъпилите дела за разлика от предходния отчетен период. Най-голяма е средната месечна натовареност на административните съдии в Административен съд–Перник (29,38 бр. дела месечно), Административен съд – Бургас (27,69 бр. дела месечно), Административен съд–София-град (24,65 бр. дела месечно), Административен съд–Благоевград (22,3 бр. дела месечно), Административен съд - Хасково (22,2 бр. дела месечно), Административен съд Пазарджик (19,83 бр. дела месечно) и Административен съд – Пловдив (17,65бр. дела месечно). С най-малка натовареност са: Административен съд – Търговище (7,33 бр. дела месечно); Административен съд – Сливен (8,36 бр. дела месечно); Административен съд – Добрич (8,42 бр. дела месечно). Дейността на административните съдилища през 2015 г. е обобщена чрез подробни данни за всеки един административен съд, включващи броят на образуваните дела, тяхното движение и разпределение на първоинстанционни и касационни, натовареността на съдиите и кадровата обезпеченост.
  В отделна структурно обособена част на докладите са направени редица предложения за законодателни промени в АПК и други специални закони, които да доведат до по-ефективно и бързо правосъдие. Целта им е да се разтовари Върховният административен съд като първоинстанционен съд, за да може да се утвърди като касационна инстанция и да засили своята конституционно определена дейност за издаване на тълкувателни решения. Тези промени ще натоварят допълнително административните съдилища и те ще заработят с пълен капацитет, като се предлага да се извършат и промени в местната подсъдност, за да се избегне неравномерното натоварване на съдилищата. Направени са конкретни предложения относно призоваването, участието на заинтересованите страни, срока за произнасяне на административния орган, съдебното производство, регламентиране на държавните такси и промяна на подсъдността по някои административни дела. С предложенията за промяната в родовата подсъдност на делата се цели да се уреди възможността по жалби срещу административни актове, издадени от регулаторни органи, агенции и комисии, да са компетентни административните съдилища като първа инстанция и с това да се разтовари Върховния административен съд от разглеждането на дела като първа инстанция. Г-н Колев подчерта, че е необходимо да се промени правната уредба относно подсъдността й по данъчни дела, като разглеждането им се възложи на всички административни съдилища, а не само на пет от тях, каквато е уредбата в момента.

  След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси с 15 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се”, приема Доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2014 г., № 511-00-7, внесен от Висшия съдебен съвет на 05.08.2015 г. и Доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2015 г., № 611-00-4, внесен от Висшия съдебен съвет на 13.06.2016 г. и предлага на Народното събрание проекти на решение за приемането им.


  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО Н А Р О Д Н О С Ъ Б Р А Н И Е

  Проект!


  Р Е Ш Е Н И Е
  за приемане на Доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища за 2014 г.

  Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 във връзка с чл. 84, т. 16 от Конституцията на Република България и чл. 30, ал. 2, т. 11 от Закона за съдебната власт

  Р Е Ш И:

  Приема Доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища за 2014 г.


  Решението е прието от 43-то Народно събрание на …….. 2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:
  ЦЕЦКА ЦАЧЕВА  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО Н А Р О Д Н О С Ъ Б Р А Н И Е

  Проект!


  Р Е Ш Е Н И Е
  за приемане на Доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища за 2015 г.

  Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 във връзка с чл. 84, т. 16 от Конституцията на Република България и чл. 30, ал. 2, т. 11 от Закона за съдебната власт

  Р Е Ш И:

  Приема Доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища за 2015 г.


  Решението е прието от 43-то Народно събрание на …….. 2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:
  ЦЕЦКА ЦАЧЕВА  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума