Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
31/08/2016 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх.№ 653-03-90/31.08.2016 г.

  Относно: законопроект за ратифициране на Конвенция Минамата относно живака, № 602-02-27, внесен от Министерския съвет на 18.07.2016 г.

  На свое заседание, проведено на 31 август 2016 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за ратифициране на Конвенция Минамата относно живака, № 602-02-27, внесен от Министерския съвет на 18.07.2016 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерството на околната среда и водите г-н Бойко Малинов – заместник-министър и г-жа Христина Филипова – главен експерт в отдел „Опасни химични вещества“, дирекция „Превантивна дейност”.
  Законопроектът беше представен от заместник-министър Бойко Малинов.
  С ратифицирането на Конвенцията Минамата относно живака се цели защитата на човешкото здраве и околната среда от въздействието на токсичния метал. Прилагането на Конвенцията ще осигури постепенното намаляване и спиране употребата на определени продукти и процеси с живак, насърчаване на научните разработки на безживачни алтернативи, както и забрана на износа на някои продукти с добавен живак.
  В Конвенцията са дефинирани разпоредби за ограничаването на живачните емисии в атмосферата и изпускането на токсичния метал и съединенията му във водата и почвите. Регламентирано е екологосъобразното му съхранение, както и управлението на отпадъците от живак и възстановяването на замърсени терени.
  Компетентен орган по прилагането на Конвенцията е Министерството на околната среда и водите, с изключение на мерките, които са свързани с опазването на човешкото здраве, които са от компетентността на министъра на здравеопазването и мерките свързани с ограничаване на пестицидите, които са от компетентността на министъра на земеделието и храните.
  Ратифицирането на Конвенцията няма да има пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет. С влизането в сила на Конвенцията се насърчава конкурентоспособността на промишлеността на Европейския съюз и се очаква създаването на пазар за екологичната промишленост на ЕС.

  След проведеното гласуване, Комисията по правни въпроси с 12 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 глас „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за ратифициране на Конвенция Минамата относно живака, № 602-02-27, внесен от Министерския съвет на 18.07.2016 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума