Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
31/08/2016 второ гласуване

  Доклад на комисия
  ДОКЛАД
  Вх.№ 653-03-91/02.09.2016 г.

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, № 654-01-37, внесен от Данаил Димитров Кирилов, Христиан Радев Митев, Свилен Филипов Иванов, Петър Владиславов Славов и Ралица Тодорова Ангелова на 17.03.2016 г., приет на първо четене на 14.04.2016 г.

  Проект!
  Второ гласуване


  ЗАКОН

  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
  АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС

  (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г., изм., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39 от 2011 г., бр. 77 от 2012 г., бр. 104 от 2013 г. и бр. 27 от 2014 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  §1. В чл.1 се създава т.8:
  „т.8.споразумението и административния договор.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.

  § 2. В чл.16, ал.1 т.1 се изменя така:
  „т.1.предприема действия за отмяна на незаконосъобразни административни актове, споразумения, административни договори и съдебни актове;”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.

  § 3.Създават се нови членове 19а, 19б,19в,19г,19д и чл.19е, чл.19ж със следното съдържание:  Определение на Административен договор

  1. Чл.19а.Административният договор е предвидено в закон писмено съглашение между административен орган и гражданин или организация по въпроси от значим обществен интерес, с което въз основа на нормативния акт се създават права и задължения за страните по административния договор.

  Правила за сключване на административния договор

  2. Чл. 19б. (1) В производството по сключване на административния договор се прилагат разпоредбите на Глава пета,раздел I от този кодекс, с изключение разпоредбите на чл.21, 26, 32, 35, 53, 58, 60 и чл.61, доколкото в специален закон не е предвидено друго.
  (2) Когато неотложно трябва да се сключи административен договор за предотвратяване или преустановяване на нарушения, свързани с националната сигурност и обществения ред, за осигуряване живота, здравето и имуществото на гражданите, може да не се спазят някои от разпоредбите на раздел първи от глава пета от кодекса относно събирането на документи от неучастващи в производството лица, поясненията на страна в производството, относно разходите на страната и неучаствалото в производството лице.”

  Действие на административния договор

  3. Чл. 19в. (1) Административен договор, който засяга права или законни интереси на трето лице, поражда действие за него едва след писменото съгласие на това лице.
  (2) Ако за сключването на административния договор в специален нормативен акт се изисква предварително съгласие или мнение на друг административен орган за сключването на договора, той поражда действие, след като другият административен орган даде съгласие или мнение в предвидената в закона форма.
  (3) Ако в установения в специалния закон срок другият административен орган не се произнесе, се прилагат разпоредбите на чл. 53 от този кодекс.”

  Предварително изпълнение на административния договор

  4. Чл. 19г.(1) В защита на обществения интерес административният орган може да предвиди клауза за допускане предварителното изпълнение на договора.
  (2) Разпореждането за допускане на предварителното изпълнение може да се обжалва чрез административният орган пред съда в сроковете и при условията на чл.60 от този кодекс.

  (3) В случай че договорът не съдържа клауза за предварително изпълнение, всяка страна може да поиска от съда такова при условията,при които то може да бъде допуснато от административния орган. Искането се разглежда в закрито заседание, като съдът се произнася незабавно с определение, което може да бъде обжалвано с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му. В този случай съдът може да изиска съответна гаранция в определен от него размер.”


  Изменение и прекратяване на административния договор при особени случаи

  5. Чл. 19д. (1) Сключеният административен договор може да бъде изменен или прекратен при значително изменение на обществения интерес, настъпило след сключването на договорът, при което изменение договора не може да бъде изпълнен.
  (2) Административния орган може да прекрати договора, за да предотврати или отстрани тежки последици за обществения интерес.”


  Недействителност на административния договор

  6. Чл. 19е. (1) Административният договор е недействителен при наличие на основанията за това по чл. 146 от кодекса.
  (2) Когато недействителността засяга само част от договора, която е несъществена за обществения интерес,договорът произвежда действие, ако може да се приеме,че би се сключил и без недействителната част.

  Ред за оспорване на административния договор

  7. Чл. 19ж. (1)Административния договор може да се оспори пред съда по реда за оспорване на индивидуалните административни актове по Глава десета,раздел първи от кодекса.
  (2) Оспорването на договора не спира изпълнението му.
  (3) Съдът разглежда делото и се произнася по искането в двумесечен срок от постъпването му, доколкото друго не е предвидено в специален закон.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3:

  § 3. Създават се членове 19а-19ж:

  „Определение на административен договор
  Чл. 19а. (1) В производство пред административните органи страните могат да сключат административен договор по въпроси от значим обществен интерес, когато е предвидено в закон.
  (2) Административният договор е писмено съглашение между административен орган и граждани или организации.
  (3) Административният договор се сключва в писмена форма и съдържа: страни, предмет и съдържание, дата на сключване и подписи на страните, ако друго не е предвидено в специален закон.

  Правила за сключване на административния договор
  Чл. 19б. (1) В производството по сключване на административния договор се прилагат разпоредбите на глава пета, раздел I, с изключение на чл. 21, 26, 32, 35, 58, 59, 61, 63 и 64, доколкото не е предвидено друго в специален закон.
  (2) Административният договор се сключва в сроковете по чл. 57, ал. 1, ал. 4-9, доколкото не е предвидено друго в специален закон.
  (3) Ако за сключването на административния договор в специален закон се изисква предварително съгласие или мнение на друг административен орган, договорът поражда действие, след като съответният административен орган даде съгласие или мнение в предвидената в закона форма.
  (4) Ако в установения в специалния закон срок другият административен орган не се произнесе, се прилага чл. 53.
  (5) Когато неотложно трябва да се сключи административен договор за предотвратяване или преустановяване на нарушения, свързани с националната сигурност и обществения ред, за осигуряване живота, здравето и имуществото на гражданите, може да не се спазят разпоредбите на глава пета, раздел I относно събирането на документи от неучастващи в производството лица, поясненията на страна в производството, разходите на страната и неучаствалото в производството лице и срока за сключването на договора по чл. 57.

  Действие на административния договор
  Чл. 19в. Административен договор, който засяга права или законни интереси на трето лице, поражда действие за него след писменото съгласие на това лице.

  Предварително изпълнение на административния договор
  Чл. 19г. (1) В защита на обществения интерес административният орган може да предвиди клауза за допускане на предварително изпълнение на договора.
  (2) Допуснатото предварително изпълнение може да се обжалва чрез административният орган пред съда в сроковете и по реда на чл. 60 от този кодекс.
  (3) В случай че договорът не съдържа клауза за предварително изпълнение, всяка страна може да поиска от съда такова при условията, при които то може да бъде допуснато от административния орган. Искането се разглежда в закрито заседание, като съдът се произнася незабавно с определение, което може да бъде обжалвано с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му. В този случай съдът може да изиска съответна гаранция в определен от него размер.

  Изменение и прекратяване на административния договор
  Чл. 19д. (1) Ако след сключване на договора една от страните не може да го изпълни поради значително изменение на обстоятелствата, при които договорът е сключен, страната може да поиска изменение на клаузите на договора в съответствие с изменените обстоятелства. Когато това не е възможно или при отказ на другата страна, може да прекрати договора.
  (2) Административният орган може едностранно с писмено предизвестие да прекрати договора, за да предотврати или отстрани тежки последици за обществения интерес.

  Недействителност на административния договор
  Чл. 19е. (1) Административният договор е недействителен при наличие на основанията по чл. 146.
  (2) Когато недействителността засяга само част от договора, която е несъществена за обществения интерес, договорът произвежда действие, ако може да се приеме, че би се сключил и без недействителната част.

  Ред за оспорване на административния договор
  Чл. 19ж. (1) Административният договор може да се оспори пред съда по реда на глава десета, раздел I.
  (2) Оспорването на договора не спира изпълнението му.
  (3) Съдът разглежда делото и се произнася по искането в двумесечен срок от постъпването му, доколкото друго не е предвидено в специален закон.“

  § 4. В чл.128, ал.1 се правят следните изменения:
  1. В т.1 накрая се добавя „и административните договори”.
  2. Създава се нова точка 3 със следното съдържание:
  „т.3. за изпълнения на административен договор, доколкото специален закон не предвижда друго.”
  3. Досегашните точки 3, 4, 5, 6, 7 и 8 стават съответно 4, 5, 6, 7, 8 и 9.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4:
  § 4. В чл. 128, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1 накрая се добавя „и административните договори”.
  2. Създава се нова т. 3:
  „3. изпълнение на административен договор, доколкото не е предвидено друго в специален закон;”
  3. Досегашните точки 3, 4, 5, 6, 7 и 8 стават съответно 4, 5, 6, 7, 8 и 9.

  Предложение от нар. пр. Емил Димитров по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  § 5. В чл. 268 се създава т. 4:
  „4. административните договори.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде § 5:
  § 5. В чл. 268 се създава т. 4:
  „4. административните договори.”

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов, Свилен Иванов и Анна Александрова:

  Създават се преходни и заключителни разпоредби:
  § 5. В чл. 27 от Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (обн. ДВ. бр.101 от 2015 г.) ал. 6 се изменя така:
  “(6) При оспорването на индивидуалните административни актове по този закон, държавните такси, които се събират за съдебните производства, са пропорционални и са в размер на 1% от материалния интерес, но не повече от 1700 лв.”
  Комисията подкрепя предложението по принцип.

  Предложение от нар. пр. Емил Димитров по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  § 5. В чл. 27 от Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (обн., ДВ, бр.101 от 2015 г., изм., ДВ, бр. 43 от 2016 г.) ал. 6 се изменя така:
  „(6) При оспорването на индивидуалните административни актове по този закон, държавните такси, които се събират за съдебните производства, са пропорционални и са в размер на 1% от материалния интерес, но не повече от 1700 лв. За производства по частни жалби пред Върховния административен съд се събира пропорционална такса в размер на 10% от дължимата такса по изречение първо, но не по-малко от 100 лв.”
  Комисията подкрепя предложението по принцип.

  Предложение от нар. пр. Анна Александрова по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  § 5. В чл. 27 от Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (обн,. ДВ, бр.101 от 2015 г., изм., бр. 43 от 2016 г.) ал. 6 се изменя така:
  “(6) При оспорването на индивидуалните административни актове по този закон, държавните такси, които се събират за съдебните производства, са пропорционални и са в размер на 1% от материалния интерес, но не повече от 1700 лв., а в случаите когато материалният интерес е над 10 000 000 лв. - таксата е 4500 лв.”
  Комисията подкрепя предложението по принцип.


  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В § 10 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (обн,. ДВ, бр.101 от 2015 г., изм., бр. 43 от 2016 г.):
  1. В ал. 2 думата „производства“ се заменя с „дела”.
  2. Създават се ал. 3 и 4:
  ”(3) Образуваните до влизането в сила на този закон гражданскоправни производства по искови молби срещу изявления за финансови корекции на ръководителя на управляващия орган се довършват по досегашния ред.
  (4) Алинея 3 се прилага от датата на влизане в сила на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (обн. ДВ. бр.101 от 2015 г.)”.
  Комисията подкрепя предложението по принцип.  Комисията предлага да се създаде подразделение с наименование „Заключителни разпоредби“ с § 6 и § 7:

  „ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  § 6. В Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (обн., ДВ, бр. 101 от 2015, изм., бр. 43 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 27 ал. 6 се изменя така:
  “(6) При оспорването на индивидуалните административни актове по този закон, държавните такси, които се събират за съдебните производства, са пропорционални и са в размер на 1 на сто от материалния интерес, но не повече от 1700 лв., а в случаите когато материалният интерес е над 10 000 000 лв. - таксата е в размер 4500 лв. За производства по частни жалби пред Върховния административен съд се събира пропорционална такса в размер на 10 на сто от дължимата такса по изречение първо, но не по-малко от 100 лв.”
  2. В § 10 от преходните и заключителни разпоредби:
  а) в ал. 2 думата „производства“ се заменя с „дела“;
  б) създава се ал. 3:
  „(3) Образуваните до влизането в сила на този закон гражданскоправни производства по искови молби срещу изявления за финансови корекции на ръководителя на управляващия орган се довършват по досегашния ред.“
  § 7. Параграф 6, т. 2, б. „б“ влиза в сила от 25.12.2015 г.“  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума