Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
31/08/2016 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх.№ 653-03-94/02.09.2016 г.

  Относно: законопроект за ратифициране на Спогодба между правителството на Република България и Международната организация на франкофонията и Университетската агенция на франкофонията относно дейността на Висшето училище на франкофонията за администрация и управление (ВУФАУ) в София и на Приложение към Спогодбата между правителството на Република България и Международната организация на франкофонията и Университетската агенция на франкофонията относно дейността на Висшето училище на франкофонията за администрация и управление (ВУФАУ) в София, № 602-02-28, внесен от Министерски съвет на 25.07.2016 г.
  На свое заседание, проведено на 31 август 2016 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за ратифициране на Спогодба между правителството на Република България и Международната организация на франкофонията и Университетската агенция на франкофонията относно дейността на Висшето училище на франкофонията за администрация и управление (ВУФАУ) в София и на Приложение към Спогодбата между правителството на Република България и Международната организация на франкофонията и Университетската агенция на франкофонията относно дейността на Висшето училище на франкофонията за администрация и управление (ВУФАУ) в София, № 602-02-28, внесен от Министерски съвет на 25.07.2016 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерство на външните работи: - г-н Александър Савов - посланик със специални поръчения по въпросите на франкофонията.
  Законопроектът беше представен от г-н Александър Савов. Той посочи, че с ратифицирането на проекта на закон се създава правната основа за функционирането на Висшето училище на франкофонията за администрация и управление (ВУФАУ), като се отчита промяната на името, статута и структурата на обучителните програми. ВУФАУ е приемник на Франкофонския институт за администрация и управление (ФИАУ), който функционира от 1995 г., и си поставя за своя основна цел да обучава на френски език висши кадри за държавната администрация, и неправителствените организации, за да допринесе за развитието на франкофонията.
  Въвежда се образователно-квалификационна степен „бакалавър“ наред с магистърските програми, като ВУФАУ може да организира и програми за продължаващо обучение.
  Предвидено е спогодбата да се сключва за неопределен срок, като се изменя или прекратява по взаимно съгласие на договарящите се страни.
  Ратифицирането й ще допринесе за укрепване на капацитета на българската администрация и за създаване на възможности за трудова реализация на студентите в компании на франкофонските държави в Република България.
  В обсъждането взеха участие народните представители Емил Димитров, Михаил Миков, Четин Казак и Данаил Кирилов.
  В хода на дискусията народните представители Емил Димитров и Михаил Миков поставиха въпрос дали с настоящата спогодба не се заобикаля реда за акредитация на висшите училища.
  Г-н Четин Казак отбеляза, че спогодбата е международен договор на базата, на който sui generis е създадено училището, като договорът се ратифицира от Народното събрание.
  Г-н Данаил Кирилов изрази опасение дали в Закона за висшето образование има изключваща разпоредба, която касае реда за прилагане на правилата за международните договори.

  След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси с 12 гласа „за”, 0 гласа „против” и 4 гласа „въздържали се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за ратифициране на Спогодба между правителството на Република България и Международната организация на франкофонията и Университетската агенция на франкофонията относно дейността на Висшето училище на франкофонията за администрация и управление (ВУФАУ) в София и на Приложение към Спогодбата между правителството на Република България и Международната организация на франкофонията и Университетската агенция на франкофонията относно дейността на Висшето училище на франкофонията за администрация и управление (ВУФАУ) в София, № 602-02-28, внесен от Министерски съвет на 25.07.2016 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума