Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
31/08/2016 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх.№ 653-03-93/02.09.2016 г.

  Относно: законопроект за ратифициране на Двустранния договор между правителството на Република България и Секретариата на инициативата ЕВРИКА за участие в съвместната програма "Евростарс-2", № 602-02-29, внесен от Министерски съвет на 01.08.2016 г.
  На свое заседание, проведено на 31 август 2016 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за ратифициране на Двустранния договор между правителството на Република България и Секретариата на инициативата ЕВРИКА за участие в съвместната програма "Евростарс-2", № 602-02-29, внесен от Министерски съвет на 01.08.2016 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерство на икономиката - г-н Желяз Енев - директор на Дирекция ,,Икономически политики за насърчаване” и г-н Станислав Ангелов - директор на Дирекция „Развитие на малките и средни предприятия” в Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия.
  Законопроектът беше представен от г-н Станислав Ангелов. Той посочи, че договора цели уреждане на отношенията между националния финансиращ орган на програмата, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и Секретариата относно функционирането и финансирането на програма „Евростарс-2". Ратифицирането ще позволи изплатените субсидии от ИАНМСП на българските участници в проекти по „Евростарс 2“ да бъдат възстановени от страна на Секретариата.
  Програма „Евростарс 2“ е продължението на успешната програма „Евростарс“. С нея се подпомага научноизследователската и развойна дейност, осъществявана от малките и средните предприятия (МСП). Съвместната програма „Евростарс” е насочена към транснационално сътрудничество в областта на научноизследователски дейности между МСП, университети и изследователски организации, чрез чиито дейности да се повиши конкурентоспособността, растежът и създаването на работни места.
  Програмата допринася за изпълнение на целите на „Хоризонт 2020“, като цели ускоряване развитието на технологиите и иновациите, които ще са в основата на бъдещия бизнес и подпомага европейските иновативни малки и средни предприятия да прераснат във водещи световни фирми.

  След проведеното гласуване, Комисията по правни въпроси с 13 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за ратифициране на Двустранния договор между правителството на Република България и Секретариата на инициативата ЕВРИКА за участие в съвместната програма "Евростарс-2", № 602-02-29, внесен от Министерски съвет на 01.08.2016 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума