Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
31/08/2016 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх.№ 653-03-92/02.09.2016 г.

  Относно: Законопроект за ратифициране на Споразумението на нивото на обслужване между Европейската комисия, представена от генералния директор на Генерална дирекция "Здравеопазване и безопасност на храните" Ксавие Пратс Монне, от една страна, и Република България, представена от директора на Института по тютюна и тютюневите изделия Мария Къшева, от друга страна, за съхранение на данни за тютюневите изделия, нови тютюневи изделия и растителни изделия за пушене и на Споразумението за нивото на обслужване между Европейската комисия, представена от генералния директор на Генерална дирекция "Здравеопазване и безопасност на храните" Ксавие Пратс Монне, от една страна, и Република България, представена от министъра на икономиката Божидар Лукарски, от друга страна, за съхранение на данни за електронните цигари и контейнерите за многократно пълнене, № 602-02-31, внесен от Министерски съвет на 12.08.2016 г.

  На свое заседание, проведено на 31 август 2016 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за ратифициране на Споразумението на нивото на обслужване между Европейската комисия, представена от генералния директор на Генерална дирекция "Здравеопазване и безопасност на храните" Ксавие Пратс Монне, от една страна, и Република България, представена от директора на Института по тютюна и тютюневите изделия Мария Къшева, от друга страна, за съхранение на данни за тютюневите изделия, нови тютюневи изделия и растителни изделия за пушене и на Споразумението за нивото на обслужване между Европейската комисия, представена от генералния директор на Генерална дирекция "Здравеопазване и безопасност на храните" Ксавие Пратс Монне, от една страна, и Република България, представена от министъра на икономиката Божидар Лукарски, от друга страна, за съхранение на данни за електронните цигари и контейнерите за многократно пълнене, № 602-02-31, внесен от Министерски съвет на 12.08.2016 г.
  На заседанието присъстваха от Министерството на икономиката: г-жа Симонета Бонева - началник отдел „Търговски механизми” в дирекция „Външноикономическа политика”, г-жа Нина Христова - държавен експерт и г-жа Светослава Малчева - главен експерт в отдел „Търговски механизми” в дирекция „Външноикономическа политика”.
  Законопроектът беше представен от г-жа Бонева, която посочи, че с Директива 2014/40/ЕС е въведено изискване за държавите членки на Европейския съюз да съхраняват информация в електронен вид, предоставена от производителите и вносителите на тютюневи изделия, растителни изделия за пушене, електронни цигари и контейнери за многократно пълнене, за съставките, емисиите и обемите на продажби на тези изделия, както и задължение да осигурят достъп на Европейската комисия и останалите държави членки до тази информация посредством общ портал за представяне на данни.
  Със законопроекта се предлага ратификация на две споразумения между Европейската комисия и Република България, с които Европейската комисия предоставя възможността за съхранение на данните и осигуряването на достъп до тях. Предвижда се Европейската комисия да предостави безвъзмездното съхранение и обмен на данните в защитена среда за срок от 5 години, като след изтичане на срока действието на споразуменията ще се подновява автоматично. Със споразуменията подробно се уреждат условията за нивото на обслужване, срокът на тяхното действие, отговорностите на страните, редът за прекратяването им, както и приложимото право при възникване на спорове.
  Ратификацията на споразумението се извършва в съответствие с изискванията на чл. 85, ал. 1, т. 5 и 7 от Конституцията на Република България.
  Народният представител Емил Димитров изрази подкрепата си към законопроекта.

  В резултат на проведеното гласуване, Комисията по правни въпроси с 13 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението на нивото на обслужване между Европейската комисия, представена от генералния директор на Генерална дирекция "Здравеопазване и безопасност на храните" Ксавие Пратс Монне, от една страна, и Република България, представена от директора на Института по тютюна и тютюневите изделия Мария Къшева, от друга страна, за съхранение на данни за тютюневите изделия, нови тютюневи изделия и растителни изделия за пушене и на Споразумението за нивото на обслужване между Европейската комисия, представена от генералния директор на Генерална дирекция "Здравеопазване и безопасност на храните" Ксавие Пратс Монне, от една страна, и Република България, представена от министъра на икономиката Божидар Лукарски, от друга страна, за съхранение на данни за електронните цигари и контейнерите за многократно пълнене, № 602-02-31, внесен от Министерски съвет на 12.08.2016 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума