Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
20/09/2016 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх.№ 653-03-97/27.09.2016 г.

  Относно: законопроект за физическите лица и мерките за подкрепа, № 602 – 01 - 48, внесен от Министерски съвет на 04.08.2016 г.

  На свое заседание, проведено на 20 септември 2016 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за физическите лица и мерките за подкрепа, № 602 – 01 - 48, внесен от Министерски съвет на 04.08.2016 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерството на правосъдието – г-жа Вергиния Мичева – заместник-министър; Омбудсманът на Република България – г-жа Мая Манолова; от Български център за нестопанско право – г-жа Надя Шабани и г-жа Мариета Димитрова; от Гражданско сдружение „Алцхаймер България” – г-жа Ирина Илиева; от Фондация „Св. Николай Чудотворец“ – г-жа Мария Методиева; от Сдружение „Закрила“ – Ловеч – г-жа Мария Недялкова и г-жа Калина Нешева и от Сдружение „Паралелен свят“ – Пловдив – г-жа Кремена Стоянова.
  От името на вносителите, законопроектът беше представен от г-жа Вергиния Мичева. Тя посочи, че със законопроекта се цели отмяна на института на пълно и ограничено запрещение на хора с ментални увреждания и въвеждане на комплекс от мерки за оказване на подкрепа за самостоятелно упражняване на права. Законопроектът е съобразен с ратифицираната от България в началото на 2012 г. Конвенция на ООН за правата на хора с увреждания, като е и отговор на осъдителните решения на Европейския съд по правата на човека срещу България („Станев срещу България” от 17 януари 2012 г., и „Станков срещу България“ от 17 март 2015 г.), с които се приема, че настаняването на лица с психични разстройства в социален дом, без да се потърси тяхното становище, нарушава основни права, защитени от Европейската конвенция по правата на човека.
  Със законопроекта се предвижда мерките за подкрепа да бъдат поискани от самия човек с увреждания, от негови роднини по права линия, брат, сестра, съпруг, близък, с когото е изградена връзка на доверие или от органа по подкрепеното вземане на решения – кметът на общината. Процедурата се развива пред Районния съд по местоживеене на лицето с увреждания. Ролята на одобрения от съда за подкрепящ, е да съдейства на лицето с увреждания, като му разяснява смисъла и последствията от разпореждане с права, подпомага го при комуникацията със страните по правоотношения и при изразяване на волята му на разбираем за околните начин.
  Районният съд определя мерките за подкрепа. Те включват лично упражняване на права във връзка с управление и разпореждане с движими и недвижими вещи, финансови средства, сключване на сделки, решение за лечение, участие в административни и съдебни производства.
  Със законопроекта е изключена възможността мерките за подкрепа да се определят при сключване на брак, развод, сдружаване или съставяне на завещание. Предвидено е тези права да се упражняват самостоятелно, след подходящо консултиране. Въведени са и предпазни механизми за защита от конфликт на интереси и упражняване на неправомерно влияние.
  С преходните и заключителните разпоредби на законопроекта се предлагат и промени в Наказателния кодекс, като с тях се цели постигане на допълнителна защита на хората с ментални увреждания. Те предвиждат наказателна отговорност за подкрепящия в случаите на измама и злоупотреба с доверието на хората с умствена изостаналост, психична болест или деменция.
  В Комисията по правни въпроси са получени становища по посочения законопроект от Български център за нестопанско право и от Гражданско сдружение „Алцхаймер България”.
  В хода на дискусията, г-жа Мая Манолова и представителите на неправителствените организации изразиха подкрепа за така предлагания законопроект, като приветстваха отмяната на института на запрещението и замяната му с комплекс от мерки, чрез които се оказва подкрепа на лица с увреждания.

  В резултат на проведеното гласуване, Комисията по правни въпроси с 8 гласа „за”, 1 глас „против“ и 2 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за физическите лица и мерките за подкрепа, № 602 – 01 - 48, внесен от Министерски съвет на 04.08.2016 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума