Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
12/10/2016

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  Вх.№ 653-03-101/17.10.2016 г.

  Относно: законопроект за ратифициране на Договора за залог върху трежъри сметката между Република България, представлявана от министъра на икономиката, и Европейския инвестиционен фонд за изпълнението на Инициативата за малки и средни предприятия по Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020, № 602-02-33, внесен от Министерски съвет на 15.09.2016 г.

  На свое заседание, проведено на 12 октомври 2016 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за ратифициране на Договора за залог върху трежъри сметката между Република България, представлявана от министъра на икономиката, и Европейския инвестиционен фонд за изпълнението на Инициативата за малки и средни предприятия по Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020, № 602-02-33, внесен от Министерски съвет на 15.09.2016 г.

  На заседанието присъстваха: от Министерството на икономиката - г-н Любен Петров – заместник-министър, г-жа Ивелина Пенева – главен директор и г-н Калин Маринов – заместник главен директор в Главна дирекция ,,Европейски фондове за конкурентоспособност“.
  Законопроектът беше представен от г-н Петров, който посочи, че договорът за залог върху трежъри сметката е условие за подписването и стартирането на първите оперативни споразумения с избрани от Европейския инвестиционен фонд финансови посредници по Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия”. Той уточни, че Оперативната програма цели да осигури предлагането на кредити на малки и средни предприятия при облегчен режим. Г-н Петров отбеляза, че по силата на подписаното на 2 март 2016 г. Споразумение между кредиторите и Споразумение за финансиране относно Инициативата за малки и средни предприятия по Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия” се предвижда разкриването на трежъри сметка в Българска народна банка, като законопроектът урежда учредяването на залог върху сметката, за да се обезпечи плащането към Европейския инветиционен фонд на всички суми, дължими от Управляващия орган на фонда.
  Ратификацията на договора за залог върху трежъри сметката се извършва в съответствие с изискванията на чл. 85, ал. 1, т. 4, 5, и 8 от Конституцията на Република България.


  В резултат на проведеното гласуване, Комисията по правни въпроси със 7 гласа „за”, гласа 0 „против“ и 0 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за ратифициране на Договора за залог върху трежъри сметката между Република България, представлявана от министъра на икономиката, и Европейския инвестиционен фонд за изпълнението на Инициативата за малки и средни предприятия по Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия” 2014-2020, № 602-02-33, внесен от Министерски съвет на 15.09.2016 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума