Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
12/10/2016 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 653-03-102/18.10.2016 г.

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за задълженията и договорите, № 654-01-81, внесен от Вили Младенов Лилков и група народни представители на 08.06.2016 г.

  На свое заседание, проведено на 12 октомври 2016 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за задълженията и договорите, № 654-01-81, внесен от Вили Младенов Лилков и група народни представители на 08.06.2016 г.
  Законопроектът беше представен от г-н Петър Славов, който посочи, че действащата към момента надбавка за плащане на просрочени задължения е определена преди повече от 20 години при съвсем различна икономическа и финансова обстановка, свързана с икономическа нестабилност, висока инфлация и висок основен лихвен процент на Българска народна банка. Той отбеляза, че към днешна дата социалната обстановка е различна и уредбата следва да се прецизира. В подкрепа на законопроекта г-н Славов даде примери от различни Европейски държави, където размерът на законната лихва за забава е 8 процентни пункта, като изрази мнение, че разграничаването на задълженията като такива на търговци и задължения на физически лица, ще отговори на обществените очаквания за справедливост.
  В обсъждането взеха участие народните представители Христиан Митев, Данаил Кирилов и Петър Славов.
  Г-н Митев изрази подкрепата си към законопроекта и към направеното разграничаване на задълженията за законна лихва, дължими от търговец и тези, дължими от физическо лице. Той обърна внимание, че намаляването на размера на законната лихва с два процентни пункта няма да се отрази на стопанския оборот в страната.
  Г-н Кирилов изрази резерви към законопроекта и посочи, че следва да се изискат становища от Министерството на финансите, от „Асоциацията на банките в България“ както и от всички заинтересовани институции. Той отбеляза, че видно от чл. 2, т. 6 от цитираната в мотивите към законопроекта Директива 2011/7/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 година относно борбата със забавяне на плащането по търговски сделки, размерът на законната лихва за забава на плащане е определен, като сумата от основния лихвен процент и най-малко осем процентни пункта.
  Г-н Кирилов обобщи постъпили становища от Министерството на правосъдието и от Върховния касационен съд. Видно от становището на Върховния касационен съд разграничаването на размера на дължимата лихвата за длъжници-търговци и за длъжници-физически лица е необосновано и се излагат доводи, че в световната практика няма случай на нормативно уреден максимален размер на законната лихва.

  В резултат на проведеното гласуване, Комисията по правни въпроси с 5 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 3 глас „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за задълженията и договорите, № 654-01-81, внесен от Вили Младенов Лилков и група народни представители на 08.06.2016 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума