Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
21/10/2016

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  Вх.№ 653-03-104/21.10.2016 г.

  Относно: общ законопроект на приетите на първо гласуване на 21 октомври 2016 г. законопроекти за изменение и допълнение на Изборния кодекс № 654-01-119, внесен от Красимир Велчев и група народни представители на 17.10.2016 г., № 654-01-123, внесен от Димитър Делчев и група народни представители на 17.10.2016 г. и № 654-01-124, внесен от Найден Зеленогорски, Борис Ячев, Данаил Кирилов и Димитър Байрактаров на 17.10.2016 г., изготвен на основание чл. 78, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

  Общ проект!


  ЗАКОН
  за изменение и допълнение на Изборния кодекс

  (обн., ДВ, бр. 19 от 2014 г.; изм., бр. 35, 53 и 98 от 2014 г., бр. 79 от 2015 г., бр. 39 и 57 от 2016 г.)  § 1. В чл. 14 се правят следните допълнения:

  Вариант I:
  1. В ал. 5 след думите „в една държава” се добавя „по реда на ал. 3”.

  Вариант II:
  1. В ал. 5 след думите „в една държава” се добавя „която не е членка на Европейския съюз”.

  2. Създава се ал. 6:
  „(6) При необходимост с решение на Централната избирателна комисия, включително в изборния ден, може да се разреши гласуването с хартиени бюлетини в избирателна секция извън страната да се извършва с повече от една избирателна кутия.”
  § 2. В чл. 297, ал. 2 думите „с изключение на гласовете по чл. 279, ал. 1, т. 6” се заличават.

  § 3. В чл. 452, ал. 3 думите „с изключение на тези по чл. 438, ал. 1, т. 7” се заличават.

  § 4. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения:
  1. В т. 12 думите „с изключение на тези по чл. 279, ал. 1, т. 6” се заличават.
  2. В т. 13 думите „с изключение на тези по чл. 279, ал. 1, т. 6” се заличават.
  3. В т. 14 думите „с изключение на тези по чл. 438, ал. 1, т. 7” се заличават.

  § 5. В Приложение № 1 към чл. 248 в т. 4.4.1 думите „с изключение на тези по чл. 279, ал. 1, т. 6” се заличават.

  § 6. В Приложение № 2 към чл. 312 в т. 2 думите „с изключение на тези по чл. 333, ал. 1, т. 7” се заличават.

  § 7. В Приложение № 3 към чл. 355 в т. 2.1 думите „с изключение на тези по чл. 279, ал. 1, т. 6” се заличават.

  § 8. В Приложение № 4 към чл. 452, ал. 1 в т. 3 думите „с изключение на тези по чл. 438, ал. 1, т. 7” се заличават.

  § 9. В Приложение № 5 към чл. 453, ал. 1 в т. 2.1 думите „с изключение на тези по чл. 438, ал. 1, т. 7” се заличават.


  ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА


  § 10. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума