Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
25/10/2016 второ гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  Вх.№ 653-03-105/25.10.2016 г.

  Относно: общ законопроект на приетите на първо гласуване на 21 октомври 2016 г. законопроекти за изменение и допълнение на Изборния кодекс № 654-01-119, внесен от Красимир Любомиров Велчев, Данаил Димитров Кирилов, Александър Руменов Ненков, Георг Даниелов Георгиев, Станислав Стоянов Иванов и Валентин Алексиев Николов на 17.10.2016 г., № 654-01-123, внесен от Димитър Андреев Делчев, Настимир Ананиев Ананиев, Антони Антониев Тренчев, Борислав Любенов Великов и Найден Маринов Зеленогорски на 17.10.2016 г. и № 654-01-124, внесен от Найден Маринов Зеленогорски, Борис Янков Ячев, Данаил Димитров Кирилов и Димитър Кирилов Байрактаров на 17.10.2016 г., изготвен на основание чл. 78, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

  Проект!
  Второ гласуване

  ЗАКОН
  за изменение и допълнение на Изборния кодекс

  (обн., ДВ, бр. 19 от 2014 г.; изм., бр. 35, 53 и 98 от 2014 г., бр. 79 от 2015 г., бр. 39 и 57 от 2016 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 14 се правят следните допълнения:

  Вариант I:
  1. В ал. 5 след думите „в една държава” се добавя „по реда на ал. 3”.

  Вариант II:
  1. В ал. 5 след думите „в една държава” се добавя „която не е членка на Европейския съюз”.

  2. Създава се ал. 6:
  „(6) При необходимост с решение на Централната избирателна комисия, включително в изборния ден, може да се разреши гласуването с хартиени бюлетини в избирателна секция извън страната да се извършва с повече от една избирателна кутия.”

  Предложение от нар. пр. Петър Славов и Методи Андреев:
  В § 1 се правят следните изменения:
  1. Вариант I се заличава.
  2. В чл. 14 ал. 6 се отменя.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Христиан Митев:
  В § 1, т. 2 се правят следните изменения:
  1.Вариант I:
  Точка 2 да отпадне.
  Вариант II:
  2. Създава се ал. 6:
  „(6) При необходимост с решение на Централната избирателна комисия, включително в изборния ден, може да се разреши гласуването с хартиени бюлетини в избирателна секция в държава, която е член на Европейския съюз да се извършва с повече от една избирателна кутия.”
  Комисията подкрепя предложението за Вариант I.
  Вариант II е оттеглен.

  Предложение от нар. пр. Чавдар Георгиев и Филип Попов:
  В § 1. вариант II т. 2 (създаване на ал. 6) - отпада.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя за Вариант I на т. 1 и за т. 2.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за Вариант II на т. 1 и предлага следната редакция на § 1:
  § 1. В чл. 14, ал. 5 след думите „в една държава” се добавя „която не е членка на Европейския съюз”.

  § 2. В чл. 297, ал. 2 думите „с изключение на гласовете по чл. 279, ал. 1, т. 6” се заличават.

  Предложение от нар. пр. Петър Славов и Методи Андреев:
  1. §2 се заличава;
  2. Създава се нов §2: В чл. 297, ал. 3 след думите „независими кандидати” се поставя съюзът „и” и се добавя текста „и вотът „не подкрепям никого” по чл. 279, ал. 1, т. 6”.
  Комисията подкрепя предложението по т. 1 и не го подкрепя по т. 2.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 2 да бъде отхвърлен.

  § 3. В чл. 452, ал. 3 думите „с изключение на тези по чл. 438, ал. 1, т. 7” се заличават.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3, който става § 2.

  Предложение от нар. пр. Петър Славов и Методи Андреев:
  Създава се нов §... със следния текст:
  В чл. 453, ал. 4, след думите „независими кандидати” се поставя съюзът „и” и се добавя текстът „и вотът „не подкрепям никого” по чл. 438, ал. 1, т. 7”
  Предложението е оттеглено.

  § 4. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения:
  1. В т. 12 думите „с изключение на тези по чл. 279, ал. 1, т. 6” се заличават.
  2. В т. 13 думите „с изключение на тези по чл. 279, ал. 1, т. 6” се заличават.
  3. В т. 14 думите „с изключение на тези по чл. 438, ал. 1, т. 7” се заличават.

  Предложение от нар. пр. Петър Славов и Методи Андреев:
  § 4 се заличава.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 4 да бъде отхвърлен.

  § 5. В Приложение № 1 към чл. 248 в т. 4.4.1 думите „с изключение на тези по чл. 279, ал. 1, т. 6” се заличават.

  Предложение от нар. пр. Петър Славов и Методи Андреев:
  § 5 се заличава.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 5 да бъде отхвърлен.

  § 6. В Приложение № 2 към чл. 312 в т. 2 думите „с изключение на тези по чл. 333, ал. 1, т. 7” се заличават.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6, който става § 3.

  § 7. В Приложение № 3 към чл. 355 в т. 2.1 думите „с изключение на тези по чл. 279, ал. 1, т. 6” се заличават.

  Предложение от нар. пр. Петър Славов и Методи Андреев:
  § 7 се заличава.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 7 да бъде отхвърлен.

  § 8. В Приложение № 4 към чл. 452, ал. 1 в т. 3 думите „с изключение на тези по чл. 438, ал. 1, т. 7” се заличават.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8, който става § 4.

  § 9. В Приложение № 5 към чл. 453, ал. 1 в т. 2.1 думите „с изключение на тези по чл. 438, ал. 1, т. 7” се заличават.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 9 да бъде отхвърлен.

  ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на наименованието: “Преходни и заключителни разпоредби”.

  Предложение от нар. пр. Чавдар Георгиев и Филип Попов:
  В подразделението „Заключителна разпоредба” се правят следните изменения и допълнения:
  1. Заглавието на подразделението се променя на „Заключителни разпоредби”.
  2. Създава се § 11:
  „§ 11. (1) За изборите за президент и вицепрезидент на републиката през 2016 г. избирателите, които в деня на изборите са командировани и изпълняват трудовите си задължения или службата си в пограничен район, могат да гласуват в избирателна секция по избор в населеното място на командироването им, ако то е различно от населеното място по постоянен адрес.
  (2) За упражняване на правото по ал. 1 избирателят представя пред съответната секционна избирателна комисия:
  1. документ за самоличност;
  2. заповедта за командировката и
  3. декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място.
  (3) Избирателят се вписва в допълнителната страница на избирателния списък. Вписването съдържа всички лични данни на избирателя, както и данните за заповедта за командировката (номер, дата и командироващ), а декларацията по т. 3 на предходната алинея се прилага към избирателния списък.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Георги Кадиев и Данаил Кирилов:
  1. Наименованието „Заключителна разпоредба” се изменя така: „Преходни и заключителни разпоредби”.
  2. Създават се нов § 10 и § 11:
  „§10. При произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката през 2016 г. едновременно с частични избори за кмет секционните избирателни комисии, назначени от районните избирателни комисии, осъществяват правомощията на секционни избирателни комисии и за частичния избор. Назначените до влизането в сила на този закон членове на секционни избирателни комисии от общинските избирателни комисии се освобождават. Броят на членовете на секционните избирателни комисии по изречение първо, включително председател, заместник-председател и секретар, е за секции с до 500 избиратели включително - 7 членове, а за секции с над 500 избиратели -9 членове. Възнаграждението на членовете на секционните избирателни комисии по изречение първо е в двоен размер на възнаграждението по чл. 97, ал. 2. Секционните избирателни комисии по изречение първо предават протоколите за съответния вид избор в районната, съответно общинската избирателна комисия.
  § 11. В двудневен срок от влизането в сила на този закон Централната избирателна комисия определя в съответствие с него места в държавите-членки на Европейския съюз, в които ще се образуват избирателни секции, и техния брой във всяко място. Въз основа на решението на Централната избирателна комисия ръководителите на дипломатическите или консулските представителства образуват незабавно избирателните секции. Централната избирателна комисия назначава незабавно секционните избирателни комисии по реда на чл. 102-105. ”
  3. Параграф 10 става § 12.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създадат нови § 5 и 6:
  § 5. При произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката през 2016 г. едновременно с частични избори за кмет секционните избирателни комисии, назначени от районните избирателни комисии, осъществяват правомощията на секционни избирателни комисии и за частичния избор. Назначените до влизането в сила на този закон членове на секционни избирателни комисии от общинските избирателни комисии се освобождават. Броят на членовете на секционните избирателни комисии по изречение първо, включително председател, заместник-председател и секретар, е за секции с до 500 избиратели включително - 7 членове, а за секции с над 500 избиратели - 9 членове. Възнаграждението на членовете на секционните избирателни комисии по изречение първо е в двоен размер на възнаграждението по чл. 97, ал. 2. Секционните избирателни комисии по изречение първо предават протоколите за съответния вид избор в районната, съответно общинската избирателна комисия.
  § 6. В двудневен срок от влизането в сила на този закон Централната избирателна комисия определя в съответствие с него места в държавите-членки на Европейския съюз, в които ще се образуват избирателни секции, и техния брой във всяко място. Въз основа на решението на Централната избирателна комисия ръководителите на дипломатическите или консулските представителства образуват незабавно избирателните секции. Централната избирателна комисия назначава незабавно секционните избирателни комисии по реда на чл. 102-105.

  § 10. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10, който става § 7.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума