Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
15/11/2016 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх.№ 653-03-108/16.11.2016 г.

  Относно: Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2017 г., № 602-01-64, внесен от Министерския съвет на 31.10.2016 г.

  На свое заседание, проведено на 15 ноември 2016 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за държавния бюджет на Република България за 2017 г., № 602-01-64, внесен от Министерския съвет на 31.10.2016 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерството на правосъдието – г-жа Екатерина Захариева - министър на правосъдието, г-жа Красимира Филипова - заместник-министър, г-жа Петя Тянкова - заместник-министър и г-жа Евгения Котевска - директор дирекция „Финанси”; от Министерството на финансите – г-н Владимир Петров - директор дирекция „Държавни разходи”, г-жа Ася Първанова, г-жа Стела Бояджиева и г-жа Маринела Давидова - главни експерти в дирекция „Държавни разходи”; от Висшия съдебен съвет – г-н Димитър Узунов - представляващ ВСС и г-жа Виолета Стефанова - главен експерт; от Инспектората към Висшия съдебен съвет – г-жа Теодора Точкова - главен инспектор и г-жа Красимира Николова - главен счетоводител.
  Проектът на бюджет на съдебната власт за 2017 г., изготвен от Висшия съдебен съвет, беше представен от г-н Димитър Узунов, а министър Екатерина Захариева представи Становището на Министерския съвет по същия проект.
  Бюджетът за 2017 г. е изготвен при актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2017-2019 г., като основен приоритет на провежданата фискална политика в средносрочен план е стремежът за запазване на стабилността на публичните финанси.

  По отношение на приходната част проектът на Висшия съдебен съвет предлага намаляване на размера на приходната част спрямо 2016 г. с 32,0 млн.лв. или се предвиждат 108,0 млн.лв. приходи от дейността на органите на съдебната власт, като от тях 93,0 млн. се предвижда да бъдат приходите от съдебни такси. Предложението на Министерския съвет е за общ размер на приходите по бюджета на съдебната власт от 125,0 млн.лв., от които 105,0 млн.лв. от съдебни такси.
  Относно разходната част, в своя проект Висшият съдебен съвет предлага общ размер на разходите от 597,7 млн.лв., от които 565,0 млн.лв. за текущи разходи, което в абсолютна стойност представлява увеличение с 56,1 млн.лв. от одобрените за 2016 г. или ръст от 11%.
  Предложението на Висшия съдебен съвет е съобразено с необходимостта от прогнозиране на оптимален размер на средствата за нормално функциониране на съдебните институции, като са предвидени допълнителни разходи, необходими за нормалното им функциониране и осигуряващи бързо правораздаване и изграждане на информационни системи за реализиране на електронното правосъдие. Висшият съдебен съвет предвижда увеличение на капиталовите разходи с 23,3 млн.лв. спрямо одобрените за 2016 г.
  Министерският съвет, отчитайки заявените от Висшия съдебен съвет искания за обезпечаване на изплащането на възнаграждения и социални осигуровки на заетите в съдебната система, съгласно законовите изисквания и възможностите на бюджета с оглед провежданата фискална политика за запазване на стабилността на публичните финанси, предвижда увеличение с 47,0 млн.лв. на разходите в общ размер в сравнение с 2016 г. или общо 565,0 млн.лв., насочени за увеличаване на средствата за персонал. Предвидени са и средства за изпълнение на новите правомощия на Инспектората към Висшия съдебен съвет, съгласно измененията в Закона за съдебната власт. В изпълнение на промените в Конституцията на Република България управлението на недвижимите имоти на съдебната власт преминава от Министерството на правосъдието към Висшия съдебен съвет и разчетените за тази цел средства са прехвърлени от бюджета на министерството по бюджета на съдебната власт, като освен това Министерският съвет предвижда 17,1 млн.лв. капиталови разходи необходими за поддържане и обновяване на материалната база, с цел осигуряване на оптимално управление и организация на работата на съдебната власт.
  По отношение на резерв за непредвидени и/или неотложни разходи, проектът на Висшия съдебен съвет предвижда 900,0 хил.лв., а по становището на Министерския съвет се определя сумата от 600,0 хил.лв. По бюджетните взаимоотношения (трансфери) разликата в бюджетното взаимоотношение с централния бюджет между двата проекта е 49,7 млн.лв., представляващи резултативна величина между планираните приходи и разходи по бюджета на съдебната власт.
  По отношение на предложените от Висшия съдебен съвет текстове към чл. 2 на проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2017 г., Министерският съвет подкрепя предложената редакция на ал. 4, ал. 6 и ал. 7. Министерският съвет подкрепя по принцип и предложението на Висшия съдебен съвет за редакция на ал. 3 и ал. 5, като предлага тяхното прецизиране. Относно ал. 8, Министерският съвет не подкрепя предложението на Висшия съдебен съвет с мотивите, че правомощията на Министерския съвет се ограничават до възможността за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на съдебната власт за сметка на централния бюджет, когато не се нарушава салдото по държавния бюджет, като в този случай произтичащите промени по бюджета на съдебната власт се извършват от първостепенния разпоредител с бюджет по бюджета на съдебната власт – Висшия съдебен съвет.
  В допълнение г-н Узунов посочи, че внесеният от Висшия съдебен съвет Проект на бюджета за съдебната власт през 2017 г. е изцяло съобразен с политиките, заложени в пътната карта на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система. Той уточни, че предложеният от Министерския съвет проект на бюджета за съдебната власт през 2017 г. се различава по отношение размера на разходите с 32 млн.лв., като в него не са предвидени разходи за текуща издръжка и капиталови разходи по управление, стопанисване и наем на сгради, както и разходи, свързани с възнаграждението на съдебните заседатели. Г-н Узунов призова народните представители от Комисията по правни въпроси да увеличат разходната част на предложения от Министерския съвет бюджет с поне 10,6 млн.лв.
  Г-жа Захариева изрази своята подкрепа към предложения от Министерския съвет проект на бюджет за съдебната власт.
  В хода на дискусията взеха участие народните представители Петър Славов, Михаил Миков и Данаил Кирилов.
  В отговор на поставения въпрос от г-н Славов по отношение на очакваните приходи от съдебни такси, г-н Узунов отговори, че неизпълнението на приходите за предходната година е 25 млн.лв.
  Г-н Миков постави въпрос дали средствата за нововъзложените правомощия на Инспектората към Висшия съдебен съвет са предвидени в бюджета за Съдебната власт, внесен от Министерския съвет. В отговор г-жа Точкова посочи, че за новите функции на Инспектората в проекта на бюджета на Министерски съвет са предвидени 20 нови щатни бройки, заплати и осигурителни вноски, но не са достатъчни средствата за капиталови разходи и техническа обезпеченост на възложените с изменението на Закона за съдебната власт дейности. Г-н Узунов допълни, че за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет са необходими допълнително 600 хил.лв.

  Комисията по правни въпроси с 10 гласа „за”, 0 глас „против” и 3 гласа „въздържал се”, предлага на Комисията по бюджет и финанси при обсъждане на законопроекта за държавния бюджет за 2017 г. да съобрази и подкрепи исканията на Висшия съдебен съвет за увеличаване на разходната част в заложения от Министерския съвет проект на бюджет за съдебната власт с 11,2 млн. лв.

  След проведената дискусия по Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2017 г., № 602-01-64, внесен от Министерския съвет на 31.10.2016 г., Комисията по правни въпроси :
  - с 5 гласа „за”, 1 глас „против” и 6 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване законопроект за държавния бюджет на Република България за 2017 г., № 602-01-64, внесен от Министерски съвет на 31 октомври 2016 г., с включен проект за бюджет на съдебната власт, съставен от Висшия съдебен съвет;
  - с 8 гласа „за”, 5 гласа „против” и 4 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване законопроект за държавния бюджет на Република България за 2017 г., № 602-01-64, внесен от Министерски съвет на 31 октомври 2016 г., с включен проект за бюджет на съдебната власт със становището на Министерския съвет.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума