Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
23/11/2016 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх.№ 653-03-118/29.11.2016 г.

  Относно: законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на образованието и науката и Международната банка за възстановяване и развитие, № 602-02-37, внесен от Министерския съвет на 14.10.2016 г.

  На свое заседание, проведено на 23 ноември 2016 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на образованието и науката и Международната банка за възстановяване и развитие, № 602-02-37, внесен от Министерския съвет на 14.10.2016 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерството на образованието и науката г-н Красимир Киряков – заместник-министър, г-жа Евгения Костадинова – директор дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ и г-н Светослав Спасов – експерт в дирекция „Правна”.
  Законопроектът беше представен от г-н Красимир Киряков, който посочи, че с него се цели Международната банка за възстановяване и развитие да предостави консултантски услуги на Министерство на образованието и науката във връзка с предоставянето на техническо съдействие и въвеждане на система от показатели за представяне на училищата, съдържаща методология за измерване и препоръки относно събирането на данни.
  Финансирането на дейностите е в размер на 250 000 евро, като средствата се осигуряват по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.
  Споразумението подлежи на ратификация от Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 4, 5 и 7 от Конституцията на Република България.

  След проведеното гласуване, Комисията по правни въпроси с 12 гласа „за”, 0 гласа „против” и 2 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на образованието и науката и Международната банка за възстановяване и развитие, № 602-02-37, внесен от Министерския съвет на 14.10.2016 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума