Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
23/11/2016 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх.№ 653-03-111/29.11.2016 г.

  Относно: законопроект за ратифициране на Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на околната среда и водите и Международната банка за възстановяване и развитие (Проект № Р 160511), № 602-02-42, внесен от Министерския съвет нa 21.11.2016 г.

  На свое заседание, проведено на 23 ноември 2016 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за ратифициране на Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на околната среда и водите и Международната банка за възстановяване и развитие (Проект № Р 160511), № 602-02-42, внесен от Министерския съвет нa 21.11.2016 г.
  На заседанието присъстваха oт Министерството на околната среда и водите г-н Бойко Малинов – заместник-министър и г-жа Боряна Каменова – директор на дирекция „Политика по изменение на климата“.
  Законопроектът беше представен от г-н Малинов, който посочи, че проектът на Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между Министерство на околната среда и водите и Международната банка за възстановяване и развитие е одобрен от Министерския съвет на 20 септември 2016 г. Необходимостта от консултантската дейност е продиктувана от поетите ангажименти по Протокола от Киото, с който Република България се задължава да разработи Национална стратегия за адаптация, с която да се противодейства на последиците от изменението на климата и на засилващата се уязвимост на страната ни от влиянието на климатичните промени. Националната стратегия за адаптация предвижда чрез изготвянето на макроикономически анализ, секторен анализ и чрез формулиране на конкретни стъпки, да се даде цялостен облик на необходимите действия и мерки. Проектът за Националната стратегия за адаптация се очаква да бъде изготвен от Международната банка за възстановяване и развитие през ноември 2017 г., като в последващ етап се предвижда да се проведе процедура по екологична оценка и съответствие на проекта с нормативните изисквания.

  Споразумението подлежи на ратификация от Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 4, 5 и 7 от Конституцията на Република България.

  След проведеното гласуване, Комисията по правни въпроси с 14 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за ратифициране на Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на околната среда и водите и Международната банка за възстановяване и развитие (Проект № Р 160511), № 602-02-42, внесен от Министерския съвет нa 21.11.2016 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума