Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
23/11/2016 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх.№ 653-03-112/29.11.2016 г.

  ОТНОСНО: законопроект за ратифициране на Гаранция, платима при първо поискване, предоставена от Република България, представлявана от министъра на финансите на Република България (гарант), от 23 август 2016 г. в полза на Кредитанщалт фюр Видерауфбау (КфВ) във връзка с Договор за кредит № 27691 в размер до 100 000 000 евро, сключен между КфВ и Българската банка за развитие на 16 август 2016 г., № 602-02-36, внесена от Министерски съвет на 13.10.2016 г.

  На свое заседание, проведено на 23 ноември 2016 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за ратифициране на Гаранция, платима при първо поискване, предоставена от Република България, представлявана от министъра на финансите на Република България (гарант), от 23 август 2016 г. в полза на Кредитанщалт фюр Видерауфбау (КфВ) във връзка с Договор за кредит № 27691 в размер до 100 000 000 евро, сключен между КфВ и Българската банка за развитие на 16 август 2016 г., № 602-02-36, внесена от Министерски съвет на 13.10.2016 г.
  На заседанието присъстваха: oт Министерството на финансите – г-н Фейзи Бекир – заместник министър и г-жа Росица Димитрова – държавен експерт в дирекция „Международни финансови институции и сътрудничество“; от Българската банка за развитие – г-н Билян Балев - изпълнителен директор и г-жа Захарина Тодорова – началник управление.
  Законопроектът беше представен от г-н Бекир, който посочи, че гаранцията, предоставена от Република България на Кредитанщалт фюр Видерауфбау (КфВ), е във връзка с Договор за кредит № 27691 в размер до 100 000 000 евро, сключен между КфВ и Българската банка за развитие на 16 август 2016г. Договорът за кредит цели осигуряването на необходимия ресурс на мерките за енергийна ефективност по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (НПЕЕ), приета с Постановление № 18 на Министерския съвет от 2015г. С издаването на гаранцията Република България обезпечава изпълнението на всички финансови задължения на кредитополучателя по заемното споразумение между КфВ и Българската банка за развитие. Подписването и ратифицирането на гаранцията във връзка с Договора за кредит между КфВ и Българската банка за развитие е предварително условие за усвояване на средства от заема.
  Споразумението подлежи на ратификация от Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 4, 5 и 7 от Конституцията на Република България.


  След проведеното гласуване, Комисията по правни въпроси с 8 гласа „за”, 0 гласа „против” и 6 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за ратифициране на Гаранция, платима при първо поискване, предоставена от Република България, представлявана от министъра на финансите на Република България (гарант), от 23 август 2016 г. в полза на Кредитанщалт фюр Видерауфбау (КфВ) във връзка с Договор за кредит № 27691 в размер до 100 000 000 евро, сключен между КфВ и Българската банка за развитие на 16 август 2016 г., № 602-02-36, внесена от Министерски съвет на 13.10.2016 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума