Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
23/11/2016 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх.№ 653-03-116/29.11.2016 г.

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, № 602-01-51, внесен от Министерски съвет нa 19.09.2016 г.

  На свое заседание, проведено на 23 ноември 2016 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, № 602-01-51, внесен от Министерски съвет нa 19.09.2016 г.
  На заседанието присъстваха от Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” г-н Румен Младенов – директор на дирекция „Административно-правно обслужване и европейска координация“ и г-жа Мариета Лекова – главен експерт в отдел „Горива и масла“.
  Законопроектът беше представен от г-н Младенов, който посочи, че с него се цели по-систематична и точна редакция на разпоредбите на закона в съответствие с правото на Европейския съюз и улесняване на прилагането му и повишаване ефикасността в управлението на запасите от нефт и нефтопродукти. Предвижда се определянето на индивидуалните нива на запасите да подлежи на предварително изпълнение и се въвеждат съкратени срокове за съдебните производства по обжалване на разпорежданията на председателя на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”. Проектът на закон определя крайният срок за създаването на запасите да бъде променен от 30 април на 1 май, като по този начин се цели да се избегне съществуващото до момента едновременно съхраняване през месец април на запаси за стария и новия период. Предлагат се промени в административнонаказателните разпоредби, продиктувани от необходимостта да се гарантира стриктно спазването на задълженията, които законът вменява на задължените лица. В изпълнение на изискванията на Директива на Съвета от 2009/119/ЕО се предвижда имуществената санкция да е в размер на 500 лв. на тон върху количествените запаси, които не са били създадени или съхранени от задължените лица.
  В дискусията взеха участие народните представители Христиан Митев и Чавдар Георгиев, които изразиха резерви по отношение на направените предложения, направени в преходните и заключителни разпоредби, за изменение и допълнение на Търговския закон.

  В резултат на проведеното гласуване, Комисията по правни въпроси с 8 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 4 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, № 602-01-51, внесен от Министерски съвет нa 19.09.2016 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума