Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
23/11/2016 второ гласуване

  Доклад на комисия
  ДОКЛАД
  Вх.№ 653-03-119/05.12.2016 г.

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, № 554-01-107, внесен от н.п. Данаил Кирилов и група народни представители на 29 май 2015 г., приет на първо гласуване на 11 февруари 2016 г.

  Проект!
  Второ гласуване

  ЗАКОН
  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОТНЕМАНЕ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО
  (обн., ДВ, бр. 38 от 2012 г., изм., бр. 82, 102 и 103 от 2012 г., бр.15, 50 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 22, 74 и 95 от 2015 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 5 ал. 4 се изменя така:
  „(4) Районите на териториалните звена на комисията и организацията на работа се определят с правилника по чл. 20. Териториалните звена се ръководят от директори и се подпомагат в дейността си от инспектори.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.

  § 2. В чл. 8, ал. 2 след израза „право на“ се добавя „повече от“.

  Предложение на нар. пр. Методи Андреев:
  В чл. 8, ал. 1 се предлагат следните нови точки 4, 5, 6, 7 и 8:
  „4. не е бил едноличен търговец или едноличен собственик, съдружник, управляващ съдружник, управител или основен акционер, както и член на надзорен, управителен или контролен орган на търговско дружество, като в съответното си качество или като физическо лице, пряко или косвено е:
  - участвал в придобиване на акции или дялове от държавни или общински предприятия или обособени части от тях, като в последствие е налице неизпълнение по съответния договор от каквото и да било естество;
  - участвал в замяна на терени от държавния и общинския поземлен фонд в периода от 1.01.2007 г. до 1.03.2009 г., обявени като схема за държавна помощ с Решение № SА.26212 (2011/С) на ЕК от 5.09.2014 г.;
  - прехвърлил е търговско предприятие и/или дялово участие в търговско дружество с данъчни задължения по-големи от 50 000 лева на трети лица, когато задълженията не са били платени;
  5. не е бил едноличен търговец или едноличен собственик, съдружник, управляващ съдружник, управител или основен акционер, както и член на надзорен, управителен или контролен орган на търговско дружество, получило необезпечен кредит в размер над 50 000 лв., или извършило цесия или прихващане със средства в Корпоративна търговска банка АД (в несъстоятелност), след налагането на специалния надзор и е посочено в списъците на синдиците по чл. 62 от ЗКИ, или е обявено за лице с необслужван кредит по Закона за информация относно необслужвани кредити.
  6. не е лице, обявено в несъстоятелност, както и не е бил управител, член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;
  7. не е бил член на управителен, контролен или надзорен орган или прокурист на обявена в несъстоятелност банкова институция;
  8. е представил удостоверение от Комисията за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за извършена проверка за принадлежност към службите за разузнаване и сигурност на Народна Република България по реда на чл.27, ал.3 от закона.“
  На основание чл. 81, ал. 2, изречение трето от ПОДНС предложението не е обсъдено и гласувано.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
  § 2. В чл. 8, ал. 2 след думите „право на“ се добавя „повече от“.

  § 3. В чл. 22, ал. 1, се правят следните изменения:
  1. В точка 15 израза „чл. 235, ал. 1 – 5“ се заменя с „чл. 235, ал. 3 – 5“.
  2. В точка 25 израза „чл. 354а, ал. 1 – 4“ се заменя с „чл. 354а, ал. 2 – 4“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3:
  § 3. В чл. 22, ал. 1 се правят следните изменения:
  1. В т. 15 думите „чл. 235, ал. 1 – 5“ се заменят с „чл. 235, ал. 3 – 5“.
  2. В т. 25 думите „чл. 354а, ал. 1 – 4“ се заменят с „чл. 354а, ал. 1, 2 и 4“.

  § 4. В чл. 24, ал. 1 сумата „150 000 лв.“ се заменя с „50 000 лв.“

  Предложение на нар. пр. Чавдар Георгиев и група народни представители:
  В § 4 изразът „50 000 лв.“ се заменя със „100 000 лв.“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4:
  § 4. В чл. 24, ал. 1 думите „150 000 лв.“ се заменят с „100 000 лв.“

  § 5. В чл. 28 се правят следните изменения:
  1. Досегашния текст става ал. 1.
  2. Създават се нови ал. 2 и ал. 3 със следното съдържание:
  „(2) При осъществяване на проверката по чл. 21, ал. 2, органите по чл. 13, ал. 1 имат право да:
  1. осъществяват претърсване и изземване по реда на Наказателно- процесуалния кодекс;
  2. да изискват обяснения от проверяваното лице и свързаните с тях лица;
  3. да изискват сведения.“

  Предложение на нар. пр. Чавдар Георгиев и група народни представители:
  § 5 – отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Христиан Митев, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС, в редакцията до 04.11.2016 г.:
  В § 5, в чл. 28, ал. 2 т. 1 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5:
  § 5. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) При осъществяване на проверката по чл. 21, ал. 2, органите по чл. 13, ал. 1 имат право да:
  1. изискват обяснения от проверяваното лице и свързаните с него лица;
  2. изискват сведения.“

  § 6. В чл. 29 се правят следните изменения:
  1. Досегашния текст става ал. 1.
  2. Създава се нова ал. 2, със следното съдържание:
  „(2) Комисията и директорите на териториалните дирекции могат да отправят писмено искане до застрахователите за разкриване на застрахователната тайна за проверяваните лица.”

  Предложение на нар. пр. Филип Попов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС, в редакцията до 04.11.2016 г.:
  В § 6, т. 2 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Комисията и директорите на териториалните дирекции могат да изискват от застрахователите разкриване на застрахователната тайна за проверяваните лица.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6:
  § 6. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Комисията и директорите на териториалните дирекции могат да изискват от застрахователите разкриване на застрахователната тайна за проверяваните лица.”

  § 7. Отменя се точка 1 на чл. 31.

  Предложение на нар. пр. Чавдар Георгиев и група народни представители:
  § 7 – отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7:
  § 7. В чл. 31 т. 1 се отменя.

  § 8. В чл. 32 се правят следните изменения:
  1. Досегашния текст става ал. 1.
  2. Създава се нова ал. 2, със следното съдържание:
  „(2) Директорите на териториалните дирекции могат да отправят писмено искане до Националния статистически институт за предоставяне на информация за годишните финансови отчети на юридическите лица, представляваща статистическа тайна.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8:
  § 8. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Директорите на териториалните дирекции могат да изискват от Националния статистически институт предоставяне на информация за годишните финансови отчети на юридическите лица, представляваща статистическа тайна.”

  § 9. В чл. 57 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1:
  а) Отменя се точка 6;
  б) Създава се нова точка 8, със следното съдържание:
  „8. Посочените обстоятелства по т.1-7 следва да бъдат подкрепени с документи.“
  2. Създава се нова ал. 2, както следва:
  „(2) Ако проверяваното лице не представи декларация или подаде непълна декларация, или откаже да подаде декларация, до доказване на противното се предполага, че имуществото, което не е декларирано, е незаконно придобито.“
  3. Досегашните ал. 2, 3 и 4 стават съответно ал. 3, 4 и 5.“

  Предложение на нар. пр. Чавдар Георгиев и група народни представители:
  § 9 – отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Христиан Митев, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС, в редакцията до 04.11.2016 г.:
  В § 9 т. 2 и 3 да отпаднат.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9:
  § 9. В чл. 57 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 т. 6 се отменя.
  2. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Посочените обстоятелства по ал. 1, т. 1-7 следва да бъдат подкрепени с документи.“
  3. Досегашните ал. 2, 3 и 4 стават съответно ал. 3, 4 и 5.

  § 10. Отменя се чл. 59.

  Предложение на нар. пр. Чавдар Георгиев и група народни представители:
  § 10 – отпада.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 10 да бъде отхвърлен.

  § 11. Отменя се ал. 5 на чл. 60.

  Предложение на нар. пр. Чавдар Георгиев и група народни представители:
  § 11 – отпада.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 11 да бъде отхвърлен.

  § 12. В чл. 61, ал. 2, т. 1 се допълва с израза:
  „комисията може да сезира изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, като събраните в производството по този закон доказателства запазват процесуалната си стойност в данъчното производство.“

  Предложение на нар. пр. Чавдар Георгиев и група народни представители:
  § 12 – отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12, който става § 10:
  § 10. В чл. 61, ал. 2, т. 1 накрая се поставя точка и запетая и се добавя „комисията може да сезира изпълнителния директор на Националната агенция за приходите.“

  § 13. В чл. 62 се правят следните изменения:
  „Чл. 62 (1) По реда на този закон се отнема в полза на държавата незаконно придобито имущество, чиято стойност самостоятелно или съвкупно е не по – малко от 10 000 лв.
  (2) До доказване на противното се предполага, че имуществото, за което не са установени законови доходи, е незаконно придобито.”

  Предложение на нар. пр. Чавдар Георгиев и група народни представители:
  В § 13, в новото съдържание на чл. 62 се прави следната промяна: ал. 2 отпада, а ал. 1 става текст на чл. 62.
  Предложението е оттеглено.

  Предложение на нар. пр. Чавдар Георгиев, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС, в редакцията до 04.11.2016 г.:
  § 13 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 13 да бъде отхвърлен.

  § 14. Текстът на чл. 69, ал. 2 преди думите „както следва:“ се променя така:
  „Имуществото се оценява към момента на неговото придобиване или отчуждаване“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14, който става § 11:
  § 11. В чл. 69, ал. 2 текстът преди т. 1 се изменя така:
  „(2) Имуществото се оценява към момента на неговото придобиване или отчуждаване, както следва:“

  § 15. В чл. 73, ал. 2 след израза „имущество“ се добавя израза „и спира от датата на започването на проверката“.

  Предложение на нар. пр. Хамид Хамид, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС, в редакцията до 04.11.2016 г.:
  § 15 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 15 да бъде отхвърлен.

  § 16. В чл. 74, ал. 1 се създава изречение второ със следното съдържание:
  „По искане на комисията срокът за предявяване на иска може да бъде удължен до шест месеца от налагане на обезпечителните мерки.“

  Предложение на нар. пр. Чавдар Георгиев и група народни представители:
  § 16 – отпада.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 16 да бъде отхвърлен.

  § 17. Отменя се ал. 5 на чл. 77.

  Предложение на нар. пр. Чавдар Георгиев и група народни представители:
  § 17 – отпада.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 17 да бъде отхвърлен.

  § 18. В чл. 90 се създава нова ал. 5, със следното съдържание:
  „(5) Най-малко 20 на сто от стойността на отнетото в полза на държавата имущество, ще се използва за социални цели.“

  Предложение на нар. пр. Чавдар Георгиев и група народни представители:
  В § 18, в създаваната нова ал. 5 числото „20“ се заменя с „70“.
  Предложението е оттеглено.

  Предложение на нар. пр. Чавдар Георгиев, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС, в редакцията до 04.11.2016 г.:
  В § 18, в създаваната нова ал. 5 числото „20“ се заменя с „30“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Данаил Кирилов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС, в редакцията до 04.11.2016 г.:
  В § 18, в новосъздаваната ал. 5 накрая се добавя „като условията и редът се определят с подзаконов нормативен акт на Министерския съвет”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на нар. пр. Хамид Хамид, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС, в редакцията до 04.11.2016 г.:
  В § 18, в новосъздаваната ал. 5 се създава изречение второ: „Десет на сто от стойността на отнетото в полза на държавата имущество се разходва за повишаване на квалификацията и за стимулиране на служителите на комисията, включени в общата численост на персонала на комисията.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 18, който става § 12:
  § 12. В чл. 90 се създава ал. 5:
  „(5) Най-малко 30 на сто от стойността на отнетото в полза на държавата имущество, се използва за социални цели, като условията и редът се определят с подзаконов нормативен акт на Министерския съвет. Десет на сто от стойността на отнетото в полза на държавата имущество се разходва за повишаване на квалификацията и за стимулиране на служителите на комисията, включени в общата численост на персонала на комисията.

  § 19. В чл. 90а се правят следните изменения:
  1. Ал.1 се изменя така:
  „чл.90а. При отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество държавата отговаря спрямо пострадалите до размера на стойността на отнетото имущество за вредите, причинени с престъпление по чл. 22, ал. 1, когато наличното имущество на отговорните за вредите лица не е достатъчно за възстановяването им.“
  2. Ал. 3 и 4 се отменят.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 19, който става § 13:
  § 13. В чл. 90а се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) При отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество държавата отговаря спрямо пострадалите до размера на стойността на отнетото имущество за вредите, причинени с престъпление по чл. 22, ал. 1, когато наличното имущество на отговорните за вредите лица не е достатъчно за възстановяването им.“
  2. Алинея 4 се отменя.

  § 20. В § 1 от Допълнителните разпоредби, се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 4:
  а) Изразът „Доходи са“ се заменя с израза „“Доходи, приходи и източници на финансиране“ са“;
  б) След израза „и недвижима собственост“ се добавя израза „за придобиването на които е установен законен източник“;
  в) След израза „от продажба на имущество“ се добавя израза „за придобиването на които е установен законен източник“;
  г) След израза „от съдебни дела“ се добавя израза „отпуснати банкови кредити и заеми от физически лица“.
  2. В т. 7 сумата „250 000“ се заменя с „120 000“.

  Предложение на нар.пр. Чавдар Георгиев и група народни представители:
  В § 20 т. 2 – отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Чавдар Георгиев, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС, в редакцията до 04.11.2016 г.:
  В § 20, т. 2 числото „120 000“ да се замени с „150 000“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 19, който става § 14:
  § 14. В § 1 от допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 4 думите „Доходи са“ се заменят с „Доходи, приходи и източници на финансиране“ са“, след думата „ собственост“ се добавя „за придобиването на които е установен законен източник“ и след думата „ имущество“ се добавя „за придобиването на които е установен законен източник“.
  2. В т. 7 числото „250 000“ се заменя с „150 000“.

  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението на закона.

  Предложение на нар. пр. Хамид Хамид, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС, в редакцията до 04.11.2016 г.:
  Да се създаде нов §…:
  §…Започналите, но неприключили до влизането в сила на този закон проверки и производства, се довършват по досегашния ред.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 15:
  § 15. Започналите, но неприключили до влизането в сила на този закон проверки и производства, се довършват по досегашния ред.

  § 21. В Кодекса за застраховането, в чл. 94 се създава нова т. 2а, със следното съдържание:
  „2а. пред Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество и директорите на териториалните дирекции по установения в закона ред.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 21, който става § 16:
  § 16. В Кодекса за застраховането (обн., ДВ, бр. 102 от 2015 г., доп. бр. 62 от 2016 г.) в чл. 150, ал. 1 се създава т. 2а:
  „2а. пред Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество и директорите на териториалните дирекции по установения в закона ред;”.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума