Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
07/12/2016 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх.№ 653-03-121/12.12.2016 г.

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост № 602-01-62, внесен от Министерски съвет на 26.10.2016 г.

  На свое заседание, проведено на 7 декември 2016 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост № 602-01-62, внесен от Министерски съвет на 26.10.2016 г.
  На заседанието присъстваха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството: г-жа Таня Милева – началник на политическия кабинет, г-н Тодор Стоянов – директор на дирекция „Държавна собственост“ и г-жа Даниела Петрова – началник на отдел „Отчуждаване и разпореждане“.
  Законопроектът беше представен от г-жа Таня Милева, която отбеляза че с него се въвежда забрана за участие като самостоятелни кандидати или участници в една и съща тръжна процедура на „свързани лица“ при отдаването под наем или при извършването на разпоредителни действия с държавни имоти. Тя посочи, че поводът за изготвяне и внасяне на тези разпоредби е одитен доклад на Сметната палата, в който са отправените предложения.
  Предлага се прекратяването на съсобственост чрез продажба на имоти – частна държавна собственост, с данъчна оценка над 10 000 лв. да се извършва със съгласието на изпълнителния директор на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол като задължителен елемент от фактическия състав на процедурата. Цели се ограничаване на кръга на субектите, които биха могли да придобиват безвъзмездно право на собственост върху имоти - частна държавна собственост.
  Предвижда се възможност за отмяна на актове за общинска собственост по административен ред от областния управител, когато незаконосъобразно е актуван имот – държавна собственост, като общинска собственост.
  В обсъждането взеха участие народните представители Христиан Митев, Чавдар Георгиев, Емил Димитров, Данаил Кирилов и Михаил Миков.
  В отговор на поставен въпрос от г-н Георгиев, г-н Стоянов посочи, че Агенцията по приватизация и следприватизационен контрол разполага с необходимия експертен и административен опит да предоставя становища и да бъде в помощ на областните управители.
  Народният представител Данаил Кирилов изрази становище относно премахване на прага от 10 000 лв. на данъчната оценка като критерий за изразяване на съгласие от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол при прекратяване на съсобствеността.
  В хода на дискусията народните представители изразиха подкрепата си за внесения законопроект.

  В резултат на проведеното гласуване, Комисията по правни въпроси с 11 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост, № 602-01-62, внесен от Министерски съвет на 26.10.2016 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума