Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
21/12/2016 второ гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  Вх.№ 753-03-1/09.01.2017 г.

  ОТНОСНО: Общ законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 653-03-106 на приетите на 06.10.2016 г. на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 554-01-145, внесен от Анна Василева Александрова, Свилен Филипов Иванов и Данаил Димитров Кирилов на 28.07.2015 г. и законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 654-01-84, внесен от Данаил Димитров Кирилов, Петър Владиславов Славов, Филип Стефанов Попов, Чавдар Георгиев Георгиев, Емил Димитров Симеонов, Кирил Петров Цочев, Мариана Георгиева Тодорова, Лъчезар Стаменов Никифоров, Янко Александров Янков и Станислав Димитров Анастасов на 07.07.2016 г., изготвен на основание чл. 78, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

  Проект!
  Второ гласуване!

  З А К О Н
  за изменение и допълнение
  на Гражданския процесуален кодекс
  (oбн., ДВ, бр. 59 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 50 от 2008 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2008 г. – бр. 63 и 69 от 2008 г., бр. 12, 19, 32 и 42 от 2009 г.; Решение № 4 на Конституционния съд от 2009 г. – бр. 47 от 2009 г.; бр. 82 от 2009 г., бр. 13 и 100 от 2010 г.; Решение № 15 на Конституционния съд от 2010 г. – бр. 5 от 2011 г.; изм., бр. 45, 49 и 99 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 53 и 98 от 2014 г., бр. 50 от 2015 г. и бр.15 и 43 от 2016 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 накрая се добавя „или е спор, по който една от страните е потребител“.
  2. Създава се нова ал 2:
  „(2) Извън случаите по ал. 1 спорът може да бъде възложен за решаване от арбитражен съд, когато едната страна е потребител и решаването от този съд е изрично договорено между страните след възникването на спора.“
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.“

  Предложение на народния представител Таско Ерменков:
  В § 1, т. 1 след думата „потребител“ се добавя „по смисъла на § 13, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите и решаването му от арбитражен съд не е уговорено индивидуално.“.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на народния представител Камен Костадинов:
  В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
  В ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „или е спор, по който една от страните е потребител по смисъла на § 13, т. 1 от ДР на ЗЗП и решаването му от арбитражен съд не е уговорено индивидуално“.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от народния представител Чавдар Георгиев и група народни представители:
  В § 1 се правят следните изменения:
  1. В т. 1, в съдържанието на приетото на първо гласуване допълнение на ал. 1, след думата „спор" се добавя „с интерес до 2000 лв.“.
  2. В т. 2 създаваната нова ал. 2 придобива следното съдържание:
  „(2) Независимо от ал. 1, предложение последно, не подлежат на решаване от арбитражен съд спорове, по които една от страните е потребител в един от следните сектори на икономиката:
  1. енергетика - електрическа енергия, топлинна енергия и природен газ;
  2. водоснабдителни и канализационни услуги;
  3. електронни съобщения и пощенски услуги;
  4. финансови услуги, свързани с предоставяне на потребителски кредити, финансови услуги от разстояние, допълнително социално осигуряване, дейности по осигурително посредничество.“.
  Комисията не подкрепя предложението в т. 1, а в т. 2 е оттеглено.

  Предложение на народния представител Анна Александрова:
  В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „или е спор, по който една от страните е потребител“ се заличават.
  2. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Не подлежат на решаване от арбитражен съд спорове, по които една от страните е потребител в следните сектори на икономиката:
  1. енергетика – електрическа енергия, топлинна енергия и природен газ;
  2. водоснабдителни и канализационни услуги;
  3. електронни съобщения и пощенски услуги;
  4. финансови услуги, свързани с предоставяне на потребителски кредити, финансови услуги от разстояние, допълнително социално осигуряване, дейности по осигурително посредничество.“
  3. Създава се ал. 3:
  „(3) Извън случаите по ал. 2 спорът може да бъде възложен за решаване от арбитражен съд, когато едната страна е потребител и решаването от този съд е изрично договорено между страните след възникването на спора.“
  4. Досегашната ал. 2 става ал. 4.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на народния представител Явор Хайтов:
  В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „или е спор, по който една от страните е потребител“ се заличават и се запазва сегашната редакция на ал. 1
  2. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Не подлежат на решаване от арбитражен съд спорове, по които една от страните е потребител в следните сектори на икономиката:
  1. енергетика – електрическа енергия, топлинна енергия и природен газ;
  2. водоснабдителни и канализационни услуги;
  3. електронни съобщения и пощенски услуги;
  4. финансови услуги, свързани с предоставяне на потребителски кредити, финансови услуги от разстояние, допълнително социално осигуряване, дейности по осигурително посредничество.“
  3. Създава се ал. 3:
  „(3) Извън случаите по ал. 2 спорът може да бъде възложен за решаване от арбитражен съд, когато едната страна е потребител и решаването от този съд е изрично договорено между страните след възникването на спора.“
  4. Досегашната ал. 2 става ал. 4.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от народните представители Данаил Кирилов и Анна Александрова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС в редакцията до 4 ноември 2016г.:
  В § 1 т. 2 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от народния представител Данаил Кирилов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС в редакцията до 4 ноември 2016г.:
  В чл. 19, ал. 2 след думата „потребител“ се добавя „по смисъла на § 13, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите.“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
  § 1. В чл. 19, ал. 1 накрая се добавя „или е спор, по който една от страните е потребител по смисъла на § 13, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите.“.

  Предложение на н.п. Петър Славов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС в редакцията до 4 ноември 2016 г.:
  Да се създаде нов § 2:
  § 2. В чл. 78, ал. 8 се изменя така:
  „(8) В полза на юридически лица или еднолични търговци се присъжда и възнаграждение в размер, определен от съда, ако те са били защитавани от юрисконсулт и реалното му заплащане бъде доказано. Размерът на присъденото възнаграждение не може да надхвърля максималния размер за съответния вид дело, определен по реда на чл. 37 от Закона за правната помощ.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 2:
  § 2. В чл. 78 ал. 8 се изменя така:
  „(8) В полза на юридически лица или еднолични търговци се присъжда и възнаграждение в размер, определен от съда, ако те са били защитавани от юрисконсулт. Размерът на присъденото възнаграждение не може да надхвърля максималния размер за съответния вид дело, определен по реда на чл. 37 от Закона за правната помощ.“

  § 2. В чл. 280, ал. 2, т. 2 след думите „искове по чл. 322, ал. 2 от този кодекс“ се добавя „с изключение на въпросите по чл. 59 ал. 2 от Семейния кодекс в случаите, в които към датата на обявяване на въззивното решение от брака има ненавършило пълнолетие дете“, а думите „чл. 59, ал. 7, чл. 123, ал. 2“, „чл. 127, ал. 2“ и „чл. 128“ се заличават.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2, който става § 3.

  § 3. В чл. 404, т. 1 след думите „както и решенията“ се добавя „и определенията“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3, който става § 4.

  § 4. В чл. 405 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 5:
  „(5) Съдът отказва издаване на изпълнителен лист въз основа на нищожни по смисъла на чл. 47, ал. 2 от Закона за международния търговски арбитраж решения.“
  2. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно ал. 6 и 7.

  Предложение от народния представител Чавдар Георгиев и група народни представители:
  § 4 - отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от народния представител Анна Александрова:
  § 4 - отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от народния представител Явор Хайтов:
  § 4 - отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на народния представител Камен Костадинов:
  В чл. 405, ал. 3 думите „Софийския градски съд“ се заменят с „окръжния съд, в района на който е постоянният адрес или седалището на длъжника“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4, който става § 5:
  § 5. В чл. 405 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3 думите „Софийския градски съд“ се заменят с „окръжния съд, в района на който е постоянният адрес или седалището на длъжника“.
  2. Създава се нова ал. 5:
  „(5) Съдът отказва издаване на изпълнителен лист въз основа на нищожни по смисъла на чл. 47, ал. 2 от Закона за международния търговски арбитраж решения.“
  3. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно ал. 6 и 7.

  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението на закона.

  § 5. Висящите производства се разглеждат по реда на този закон.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5, който става § 6:
  § 6. (1) Висящите производства по глава двадесет и втора се разглеждат по реда на този закон.
  (2) Започналите до влизането в сила на този закон арбитражни производства се приключват по досегашния ред, с изключение на производствата по неарбитрируеми спорове, които се прекратяват.

  § 6. Започналите преди влизането в сила на този закон арбитражни производства се приключват по досегашния ред, с изключение на производствата по повод спорове, прогласени за неарбитрируеми, които се прекратяват.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 6 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в нов § 6, ал. 2.

  § 7. В Закона за защита на потребителите (обн., ДВ, бр. 99 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 30, 51, 53, 59, 105 и 108 от 2006 г., бр. 31, 41, 59 и 64 от 2007 г., бр. 36 и 102 от 2008 г., бр. 23, 42 и 82 от 2009 г., бр. 15, 18 и 97 от 2010 г., бр. 18 от 2011 г., бр. 38 и 56 от 2012 г., бр. 15, 27 и 30 от 2013 г., бр. 61 от 2014 г., бр. 14, 57, 60 и 102 от 2015 г. и бр. 59 и 74 от 2016 г.) в чл. 3 се създава ал. 4:
  „(4) Всяка клауза в договор, сключен между търговец и потребител, с която страните възлагат на арбитражен съд решаване на спор между тях, извън процедурата за алтернативно решаване на потребителски спорове по смисъла на този закон, е недействителна, освен ако това е договорено между страните в писмена форма, след възникването на спора.“

  Предложение на народния представител Камен Костадинов:
  В Закона за защита на потребителите (обн., ДВ, бр. 99 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 30, 51, 53, 59, 105 и 108 от 2006 г., бр. 31, 41, 59 и 64 от 2007 г., бр. 36 и 102 от 2008 г., бр. 23, 42 и 82 от 2009 г., бр. 15, 18 и 97 от 2010 г., бр. 18 от 2011 г., бр. 38 и 56 от 2012 г., бр. 15, 27 и 30 от 2013 г.,бр. 61 от 2014 г. и бр. 14 и 15 от 2015 г.) в чл. 3 се създава ал. 4:
  „(4) Всяка клауза в договор, сключен между търговец и потребител, с която страните възлагат извънсъдебно решаване на спор между тях, извън процедурата за алтернативно решаване на потребителски спорове по смисъла на този закон, е недействителна, освен ако това е уговорено между страните индивидуално.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от народния представител Михаил Миков и група народни представители:
  § 7 - отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от народния представител Анна Александрова:
  § 7 - отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от народния представител Явор Хайтов:
  § 7 - отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7:
  § 7. В Закона за защита на потребителите (обн., ДВ, бр. 99 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 30, 51, 53, 59, 105 и 108 от 2006 г., бр. 31, 41, 59 и 64 от 2007 г., бр. 36 и 102 от 2008 г., бр. 23, 42 и 82 от 2009 г., бр. 15, 18 и 97 от 2010 г., бр. 18 от 2011 г., бр. 38 и 56 от 2012 г., бр. 15, 27 и 30 от 2013 г., бр. 61 от 2014 г., бр. 14, 57, 60 и 102 от 2015 г. и бр. 59 и 74 от 2016 г.) в чл. 3 се създава ал. 4:
  „(4) Всяка клауза в договор, сключен между търговец и потребител, с която страните възлагат на арбитражен съд решаване на спор между тях, извън процедурата за алтернативно решаване на потребителски спорове по смисъла на този закон, е недействителна.“

  § 8. В Закона за международния търговски арбитраж (обн. ДВ, бр. 60 от 1988 г., изм. бр. 93 от 1993 г., бр. 59 от 1998 г., бр. 38 от 2001 г., бр. 46 от 2002 г.; Решение № 9 от 2002 г. на Конституционния съд – бр. 102 от 2002 г. и бр. 59 от 2007 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 7:
  а) в ал. 3 в края на изречения второ се добавя „освен ако уведомлението за арбитражното заседание му е връчено по реда на чл. 32, ал. 2 и той не е присъствал на него.“
  б) създава се ал. 4:
  „(4) Алинея 3 не се прилага, когато една от страните по спора е потребител.“
  2. В чл. 11 се създава ал. 3:
  „(3) Като арбитър може да бъде вписан дееспособен пълнолетен гражданин, който не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер, има висше образование, най - малко 10 години професионален стаж и притежава високи морални качества.“
  3. В чл. 31:
  a) създава се нова ал. 2:
  „(2) Всяка страна получава код, с който може да проверява развитието на делото на интернет страницата на арбитражния съд.“
  б) досегашната ал. 2 става ал. 3.
  4. В глава шеста се създава чл. 46а:
  „Чл. 46а. Всеки арбитражен съд води архив, в който се съхраняват приключените дела в продължение на 10 години от постановяване на решенията и определенията по тях. След изтичане на този срок се съхраняват само решенията и мотивите към тях, както и сключените спогодби.“
  5. В чл. 47:
  а) досегашният текст става ал.1 и т. 3 се заличава;
  б) създават се ал. 2 и 3:
  „(2) Арбитражните решения, постановени по спорове, предметът на които не подлежи на решаване от арбитраж или са в нарушение на чл. 19, ал. 2 от Гражданския процесуален кодекс, са нищожни.
  (3) Нищожността може да се констатира служебно от Софийски градски съд в производството за издаване на изпълнителен лист или от Върховния касационен съд по повод искова молба от заинтересованата страна или по искане на прокурора, без ограничение във времето.“
  6. В чл. 51, ал. 1, изречение второ, след думата „прилагат“ се добавя „арбитражното споразумение или документ, удостоверяващ предпоставките на чл. 7, ал. 3“.
  7. В Преходните и заключителни разпоредби се правят следните допълнения:
  а) В § 3 се създава ал. 4:
  „(4) Арбитражният съд е компетентен да решава спор между страните по ал. 1, само ако е вписан в регистъра на арбитражните съдилища към Министерство на правосъдието.“
  б) Създават се § 3а и § 3б:
  „§ 3а. (1) Председателите на арбитражните съдилища представят до министъра на правосъдието заявление за вписване в регистъра на арбитражните съдилища към Министерство на правосъдието.
  (2) Към заявлението се прилагат следните документи:
  1. правилник за организацията и дейността на арбитражния съд;
  2. устав на арбитражния съд;
  3. тарифа за арбитражните такси и разноски;
  4. списък на арбитрите и медиаторите.
  (3) Министърът на правосъдието издава правилник за устройството и реда на работата и воденето на регистъра по ал.1 и утвърждава със заповед образци на документите по ал. 2.
  (4) Заявените обстоятелства по ал. 2 се вписват незабавно.
  (5) Министърът на правосъдието отказва вписването по ал. 1 с мотивирано решение, ако арбитрите в списъка не отговарят на изискванията на чл. 11, ал. 3 или не са представени документите по ал. 2. Налице е мълчалив отказ за вписване, ако то не бъде извършено в 14-дневен срок от датата на заявяването му.
  (5) Отказът за вписване подлежи на оспорване в 14-дневен срок по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
  (6) На вписване подлежат и промените в документите по ал. 2.
  (7) Компетентността на арбитражните съдилища за разглеждане на спорове възниква от датата на вписването им в регистъра.
  (8) Регистърът е публичен, като всеки може да иска справка или извлечение от съдържанието му относно информацията, която подлежи на обявяване.
  § 3б. (1) Министърът на правосъдието упражнява контрол върху дейността на вписаните в регистъра по § 3а, ал. 1 арбитражни съдилища чрез Инспектората на министъра на правосъдието по Закона за съдебната власт.
  (2) Проверката се назначава със заповед на министъра на правосъдието служебно или по повод сигнал или жалба на заинтересовано лице. В заповедта се определя арбитражният съд, който подлежи на контрол, инспекторите, на които е възложен контролът, срок за осъществяване на проверката и период, който обхваща проверката, както и други обстоятелства.
  (3) Председателят на арбитражния съд осигурява свободен достъп до служебните помещения и до служебния архив за извършване на назначената от министъра на правосъдието проверка.
  (4) За констатациите от проверката се съставя протокол.
  (5) Министърът на правосъдието може да отправя препоръки до арбитражния съд за отстраняване на констатирани недостатъци.“

  Предложение на народния представител Велизар Енчев:
  В Закона за международния търговски арбитраж се прави следното изменение и допълнение:
  Параграф единствен.
  В чл. 27, ал. 2 се изменя така:
  „(2) Исковата молба и отговорът трябва да бъдат представени в срок, определен в чл. 131, ал. 1 от ГПК.“
  На основание чл. 81, ал. 2, изречение трето от ПОДНС предложението не е обсъдено и гласувано.

  Предложение на народния представител Таско Ерменков:
  В § 8, т. 1, б. „а” се изменя така:
  ,,а) в ал. 3 след думата „производство" се добавя „чрез депозиране на писмен отговор, представяне на доказателства, предявяване на насрещен иск или явяване в арбитражно заседание“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на народния представител Камен Костадинов:
  В Закона за международния търговски арбитраж (обн. ДВ, бр. 60 от 1988 г., изм. бр. 93 от 1993 г., бр. 59 от 1998 г., бр. 38 от 2001 г., бр. 46 от 2002 г.; Решение № 9 от 2002 г. на Конституционния съд - бр. 102 от 2002 г. и бр. 59 от 2007 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 7, ал. 3 в края на изречението след думата „производство“ се добавя „чрез депозиране на писмен отговор, представяне на доказателства, предявяване на насрещен иск или явяване в арбитражно заседание“;
  2. В чл. 11 се създава ал. 3:
  „(3) Като арбитър в постоянна арбитражна институция може да бъде вписан дееспособен пълнолетен гражданин, който не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер и има висше образование.“;
  3. В чл. 12 се правят следните изменения:
  а) Алинея 2, т. 2 се изменя така: „Ако страната не назначи арбитър в 30-дневен срок от получаване искането на другата страна да направи това или ако двамата арбитри в 30-дневен срок от тяхното назначаване не постигнат съгласие за третия арбитър, по искане на една от страните Софийският градски съд назначава арбитър.“;
  б) В ал. 3 думите „Председателят на Българската търговско-промишлена палата“ се заменят със „Софийският градски съд“;
  в) В ал. 4 думите „председателя на Българската търговско-промишлена палата" се заменят със „Софийския градски съд".
  4. В глава шеста се създава чл. 46а:
  „Чл. 46а. Всеки арбитраж води архив, в който се съхраняват приключените дела в продължение на 5 години от постановяване на решения или определения по тях. След изтичане на този срок се съхраняват само решенията и мотивите към тях, както и сключените спогодби.“.
  5. В чл. 51, ал. 1 думите „Софийският градски съд“ се заменят с „Окръжният съд, в района на който е постоянният адрес или седалището на длъжника.“.
  6. В Преходните и заключителни разпоредби на Закона за международния търговски арбитраж се правят следните допълнения:
  а) В § 3, ал. 2 се изменя така:
  „(2) Постоянните арбитражни институции се вписват в регистър, воден към Министерството на правосъдието.“;
  б) Създават се § 3а:
  „§ За. (1) Председателите на постоянните арбитражни институции представят до министъра на правосъдието заявление за вписване в регистъра на постоянните арбитражни институции, воден към Министерството на правосъдието.
  (2) Към заявлението се прилагат следните документи:
  1. правилник за организацията и дейността на постоянната арбитражна институция;
  2. устав на постоянната арбитражна институция;
  3. тарифа за арбитражните такси и разноски на постоянната арбитражна институция;
  4. списък на арбитрите и медиаторите при постоянната арбитражна институция.
  (3) Министърът на правосъдието в 3- месечен срок от влизане в сила на този закон издава правилник за устройството и реда на работата и воденето на регистъра по ал. 1.
  (4) Заявените обстоятелства по ал. 2 се вписват незабавно.
  (5) Министърът на правосъдието отказва вписването по ал. 1 с мотивирано решение, ако арбитрите в списъка не отговарят на изискванията на чл. 11, ал. 3 или не са представени документите по ал. 2. Налице е мълчалив отказ за вписване, ако то не бъде извършено в 14-дневен срок от датата на заявяването му.
  (6) Отказът за вписване подлежи на оспорване в 14-дневен срок по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
  (7) На вписване подлежат и промените в документите по ал. 2.
  (8) Регистърът е публичен, като всеки може да иска справка или извлечение от съдържанието му относно информацията, която подлежи на обявяване.
  (9) Постоянните арбитражни институции могат да упражняват дейност след датата на вписването им в регистъра, воден към Министерството на правосъдието.
  (10) Съществуващите към датата на влизане в сила на този закон постоянни арбитражни институции продължават дейността си, като са длъжни в срок от 12 месеца, считано от датата на влизане в сила на този закон, да приведат дейността си в съответствие с него“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 1, 4 и 5 и не го подкрепя по т. 2, 6, като на основание чл. 81, ал. 2, изречение трето от ПОДНС предложението по т. 3 не е обсъдено и гласувано.

  Предложение от народния представител Чавдар Георгиев и група народни представители:
  В § 8 се правят следните изменения:
  1. Вт, 1:
  а) б. „а“ - отпада.
  б) б. „б“ става съдържание на т. 1, като в текста на създаваната aл. 4 след думата „потребител“ се добавя „по смисъла на Закона за защита на потребителите“.
  2. по т. 2:
  а) т. 2 - отпада.
  б) в случай на неприемане на предложението по предходната буква „а“ за отпадане на т. 2, то: в съдържанието на създаваната ал. 3 числото „10“ се заменя с „5“;
  3. В т. 3, б. „а“ създаваната нова ал. 2 придобива следното съдържание:
  "(2) Всяка страна получава възможност да проверява хода на делото и дистанционно, включително и чрез интернет страницата на арбитражния съд."
  4. В т. 5 се правят следните изменения и допълнения:
  а) В б, „а“ след думите „ал. 1“ се поставя точка и запетая и текстът до края изречението - отпада.
  б) В б. „б“:
  - уводното изречение се изменя на: „създава се ал. 2“.
  - в създаваната ал. 2 се добавя изречение второ: „Нищожността може да се предяви чрез иск или възражение.“
  - създаването на ал. 3 - отпада.
  5. т. 6 се изменя така:
  „т. 6. „В чл, 51, ал. 1 думите „Софийският градски съд" се заменят с „Окръжният съд по мястото на арбитража“,
  6. т. 7 - отпада.
  Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 3 и не го подкрепя по т. 2, 4 и 6, а по т. 1 и 5 предложението е оттеглено.

  Предложение от народния представител Анна Александрова:
  В Закона за международния търговски арбитраж (обн., ДВ, бр. 60 от 1988 г., изм. бр. 93 от 1993 г., бр. 59 от 1998 г., бр. 38 от 2001 г., бр. 46 от 2002 г.; Решение № 9 от 2002 г. на Конституционния съд на РБ - бр. 102 от 2002 г.; и бр. 59 2007 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 1 се заличава.
  2. Точка 2 се изменя така:
  В чл. 11 се създава ал. 3:
  „(3) Като арбитър може да бъде вписан дееспособен пълнолетен гражданин, който не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер, има висше юридическо образование и най-малко две години юридически стаж.“
  3. Точки 3, 4, 5, 6 и 7 се заличават.
  Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 3 относно отпадането на т. 6 и не го подкрепя по т. 1, 2 и т. 3 относно отпадането на т. 3, 4, 5 и 7.

  Предложение от народния представител Явор Хайтов:
  В Закона за международния търговски арбитраж (обн., ДВ, бр. 60 от 1988 г., изм. бр. 93 от 1993 г., бр. 59 от 1998 г., бр. 38 от 2001 г., бр. 46 от 2002 г.; Решение № 9 от 2002 г. на Конституционния съд на РБ - бр. 102 от 2002 г.; и бр. 59 2007 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 1 се заличава.
  2. Точка 2 се изменя така:
  В чл. 11 се създава ал. 3:
  „(3) Като арбитър може да бъде вписан дееспособен пълнолетен гражданин, който не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер, има висше юридическо образование и най-малко две години юридически стаж.“
  3. Точки 3, 4, 5, 6 и 7 се заличават.
  Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 3 относно отпадането на т. 6 и не го подкрепя по т. 1, 2 и т. 3 относно отпадането на т. 3, 4, 5 и 7.

  Предложение от народния представител Свилен Иванов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС в редакцията до 4 ноември 2016 г.:
  В § 8, т. 4 думите „от постановяване на решенията и определенията по тях“ да се заменят с „от приключване на производството“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8:
  §8. В Закона за международния търговски арбитраж (обн. ДВ, бр. 60 от 1988 г., изм. бр. 93 от 1993 г., бр. 59 от 1998 г., бр. 38 от 2001 г., бр. 46 от 2002 г.; Решение № 9 от 2002 г. на Конституционния съд – бр. 102 от 2002 г. и бр. 59 от 2007 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 7, ал. 3 след думата „производство“ се добавя „чрез депозиране на писмен отговор, представяне на доказателства, предявяване на насрещен иск или явяване в арбитражно заседание“.
  2. В чл. 11 се създава ал. 3:
  „(3) Арбитър може да бъде дееспособен пълнолетен гражданин, който не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер, има висше образование, най - малко 8 години професионален стаж и притежава високи морални качества.“
  3. В чл. 31:
  a) създава се нова ал. 2:
  „(2) Всяка страна получава възможност да проверява делото и дистанционно, включително и чрез интернет страницата на арбитражния съд."
  б) досегашната ал. 2 става ал. 3.
  4. В глава шеста се създава чл. 46а:
  „Чл. 46а. Всеки арбитражен съд води архив, в който се съхраняват приключените дела в продължение на 10 години от приключване на производството. След изтичане на този срок се съхраняват само решенията и мотивите към тях, както и сключените спогодби.“
  5. В чл. 47:
  а) досегашният текст става ал. 1 и в него т. 3 се отменя;
  б) създава се ал. 2:
  „(2) Арбитражните решения, постановени по спорове, предметът на които не подлежи на решаване от арбитраж, са нищожни.“
  6. В чл. 49 думите „чл. 47, т. 1, 2 и 3“ се заменят с „чл. 47, ал. 1, т. 1 и 2“ и думите „чл. 47, т. 4, 5 и 6“ се заменят с „чл. 47, ал. 1, т. 4, 5 и 6“.
  7. В чл. 51, ал. 1 думите „Софийският градски съд“ се заменят с „Окръжният съд, в района на който е постоянният адрес или седалището на длъжника.“.
  8. Създава се глава осма с чл. 52-54:
  „Глава осма АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ
  Чл. 52. (1) Министърът на правосъдието упражнява контрол за спазването на този закон от арбитражни съдилища и от арбитрите чрез Инспектората към министъра на правосъдието по Закона за съдебната власт.
  (2) Контролът се упражнява чрез проверка, която се възлага със заповед на министъра на правосъдието служебно или по повод сигнал или жалба на заинтересовано лице. В заповедта се определя арбитражният съд, съответно арбитрите, които подлежат на контрол, инспекторите, на които е възложен контролът, срок за осъществяване на проверката и период, който обхваща проверката, както и други обстоятелства.
  (3) Председателят на арбитражния съд осигурява свободен достъп до служебните помещения и до служебния архив за извършване на назначената от министъра на правосъдието проверка.
  (4) За констатациите от проверката се съставя протокол.
  (5) Министърът на правосъдието може да издава задължителни указания до арбитражния съд и арбитрите със срок за отстраняване на констатираните нарушения на разпоредбите на този закон.

  Чл. 53 (1) Арбитър, който постанови решение по спор, в който едната от страните е потребител по смисъла на § 13, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите, се наказва с глоба от 500 до 2500 лева. На юридическо лице, което извърши нарушението по изречение първо, се налага имуществена санкция в размер 5000 лв.
  (2) При повторно нарушение глобата или имуществената санкция в е в трикратен размер.
  (3) Арбитър или юридическо лице, което не изпълни задължителните указания по чл. 52, ал. 5 се наказва с глоба или с имуществена санкция в размер на 2500 лева.

  Чл. 54 (1) Актът за установяване на административно нарушение по чл. 53 се съставя от инспекторите по чл. 52 ал. 2, а наказателното постановление се издава от министъра на правосъдието.
  (2) Актовете за установяване на нарушенията се съставят и наказателните постановления се издават, обжалват и изпълняват при условията и по реда на Закона за административните нарушения и наказания.“.

  § 9. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

  Предложение от народния представител Християн Митев, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС в редакцията до 4 ноември 2016 г.:
  § 9 да бъде отхвърлен.
  Комисията подкрепя предложението и предлага § 9 да бъде отхвърлен.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума