Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
12/01/2017 второ гласуване

  Доклад на комисия
  ДОКЛАД
  Вх.№ 753-03-4/13.01.2017 г.

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за задълженията и договорите, № 654-01-81, внесен от Вили Лилков, Петър Славов, Мартин Димитров, Радан Кънев, Гроздан Караджов, Борис Станимиров и Атанас Атанасов на 08.06.2016 г., приет на първо гласуване на 19.10.2016 г.


  Проект!
  Второ гласуване


  З А К О Н
  за изменение и допълнение на Закона за задълженията и договорите
  (обн., ДВ, бр. 275 от 1950 г.; попр., Изв., бр. 2 от 1950 г.; изм., бр. 69 от 1951 г., бр. 92 от 1952 г.; ДВ, бр. 85 от 1963 г., бр. 27 от 1973 г., бр. 16 от 1977 г., бр. 28 от 1982 г., бр. 30 от 1990 г., бр. 12 и 56 от 1993 г., бр. 83 и 104 от 1996 г., бр. 83 и 103 от 1999 г., бр. 34 от 2000 г., бр. 19 от 2003 г., бр. 42 и 43 от 2005 г., бр. 36 от 2006 г., бр. 59 и 92 от 2007 г. и бр. 50 от 2008 г.)
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за наименованието на закона: „Закон за допълнение на Закона за задълженията и договорите”.

  § 1. В чл. 86, се създава нова ал. 3 със следния текст:
  „Размерът на законната лихва по ал. 1, когато е дължима от търговец, не може да надхвърля основния лихвен процент на Българската народна банка плюс 8 процентни пункта, а когато е дължима от физическо лице - основния лихвен процент плюс 4 процентни пункта.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
  § 1. В чл. 86 се създава ал. 3:
  „(3) Размерът на законната лихва по ал. 1, когато е дължима от търговец, не може да надхвърля основния лихвен процент на Българската народна банка плюс 8 процентни пункта, а когато е дължима от физическо лице - основния лихвен процент плюс 4 процентни пункта.”

  ПРЕХОДНА РАЗПОРЕДБА

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага наименованието на подразделението да бъде отхвърлено.

  § 2. Законът влиза в сила на 01.07.2016 г.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 2 да бъде отхвърлен.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума