Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
12/01/2017 второ гласуване

  Доклад на комисия
  ДОКЛАД
  Вх.№ 753-03-6/13.01.2017 г.

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост, № 602-01-62, внесен от Министерски съвет на 26.10.2016 г., приет на първо гласуване на 16.12.2016 г.


  Проект!
  Второ гласуване

  З А К О Н
  за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост
  (Обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 104 от 1996 г., бр. 55, 61 и 117 от 1997 г., бр. 93 и 124 от 1998 г., бр. 67 от 1999 г., бр. 9, 12, 26 и 57 от 2000 г., бр. 1 и 38 от 2001 г.; бр. 45 от 2002 г., бр. 63 от 2003 г., бр. 24 и 93 от 2004 г., бр. 32 от 2005 г., бр. 17, 30, 36, 64 и 105 от 2006 г., бр. 41, 59, 92 и 113 от 2007 г., бр. 52 и 54 от 2008 г., бр. 10, 17, 19, 33 и 41 от 2009 г., бр. 18 и 87 от 2010 г., бр. 19 и 47 от 2011 г., бр. 45, 82 и 99 от 2012 г., бр. 27, 65, 66 и 109 от 2013 г., бр. 40, 98 и 105 от 2014 г., бр. 52, 60 и 61 от 2015 г. и бр. 81 от 2016 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. Създава се чл. 19а:
  „Чл. 19а. Свързани лица не могат да са самостоятелни кандидати или участници в една и съща тръжна процедура при отдаване под наем на имоти или части от имоти – държавна собственост.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.

  § 2. В чл. 28, ал. 2 след думите „министъра на финансите“ се добавя „или на оправомощен от него заместник-министър“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
  § 2. В чл. 28, ал. 2 накрая се добавя „или на оправомощен от него заместник-министър“.

  § 3. В чл. 45а се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Когато данъчната стойност на частта на държавата е над 10 000 лв., прекратяването на съсобствеността се извършва от областния управител със съгласието на изпълнителния директор на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.”
  2. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) В случаите по ал. 2 областният управител подготвя проект на заповед за прекратяване на съсобствеността, който заедно с преписката се изпраща на изпълнителния директор на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол за изразяване на съгласие.”
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 4.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.

  § 4. Създава се чл. 48а:
  „Чл. 48а. Свързани лица не могат да са самостоятелни кандидати или участници в една и съща тръжна процедура при разпореждане с имоти или части от имоти – частна държавна собственост.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.

  § 5. В чл. 54 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 след думите „частна държавна собственост” се добавя „в полза на общини за изпълнение на техните функции или за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение при съобразяване на законодателството и правилата в областта на държавните помощи”.
  2. Създават се ал. 3-6:
  „(3) Общините нямат право да продават, заменят, даряват, внасят като непарична вноска в капитала на търговски дружества придобитите имоти или да учредяват право на строеж или право на ползване върху тях, освен в случаите, свързани с реализиране на обекти, необходими за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение, при съобразяване на законодателството и правилата в областта на държавните помощи, както и в случаите по чл. 22а от Закона за насърчаване на инвестициите на инвеститор, получил сертификат за инвестиция от клас А, клас Б или за приоритетен инвестиционен проект. Забраната се вписва по партидите на придобитите имоти.
  (4) Сделка, извършена в нарушение на забраната по ал. 3, е нищожна.
  (5) При нереализиране на предвидените мероприятия в срок до 5 години от придобиването на имотите общините са длъжни да прехвърлят собствеността върху тях на държавата.
  (6) Областният управител по местонахождение на имота осъществява контрол за изпълнението на забраната по ал. 3 и предоставя годишен доклад до Министерския съвет въз основа на извършени проверки през съответната календарна година в срок до 31 декември.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.

  § 6. В чл. 56 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Безвъзмездно право на ползване върху имот - частна държавна собственост, може да се учреди за срок, не по-дълъг от 10 години, със заповед на областния управител в полза на общини за изпълнение на техните функции или за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение, както и в полза на други лица, при съобразяване на законодателството и правилата в областта на държавните помощи, след решение на Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството. Ползвателите не могат да използват имота за извършване на икономическа дейност.”
  2. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Въз основа на заповедта областният управител сключва договор. Kогато правото на ползване се учредява безвъзмездно, договорът се прекратява едностранно от областния управител в случай на неизпълнение на условието по ал. 2, като се налага санкция в размер на пазарните нива на пропуснатите ползи, определен от лицензиран оценител. Размерът на санкцията се изчислява за периода на ползване на имота в нарушение на правилата по държавните помощи.“
  3. Създава се ал. 5:
  „(5) Областният управител по местонахождение на имота осъществява контрол за изпълнението на условието по ал. 2 и предоставя годишен доклад до Министерския съвет въз основа на извършени проверки през съответната календарна година в срок до 31 декември.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6:
  § 6. В чл. 56 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 изречение първо след думите „други лица” се добавя „при съобразяване на законодателството и правилата в областта на държавните помощи”, а в изречение второ думата „търговска” се заменя с „икономическа”.
  2. В ал. 4 се създават изречение второ и трето: „Kогато правото на ползване се учредява безвъзмездно, договорът се прекратява едностранно от областния управител в случай на неизпълнение на условието по ал. 2, като се налага санкция в размер на пазарните нива на пропуснатите ползи, определени от лицензиран оценител. Размерът на санкцията се изчислява за периода на ползване на имота в нарушение на правилата за държавните помощи.“
  3. Създава се ал. 5:
  „(5) Областният управител по местонахождение на имота осъществява контрол за изпълнението на условието по ал. 2 и предоставя годишен доклад до Министерския съвет въз основа на извършени проверки през съответната календарна година в срок до 31 декември.“

  § 7. В чл. 63, ал. 2 след думите „министъра на финансите“ се добавя „или на оправомощен от него заместник-министър“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7:
  § 7. В чл. 63, ал. 2 накрая се добавя „или на оправомощен от него заместник-министър“.

  § 8. В чл. 79 се създава нова ал. 1:
  „(1) Когато незаконосъобразно е актуван имот – държавна собственост, като общински, актът за общинска собственост се отменя със заповед на областния управител. Заповедта на областния управител подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8.

  § 9. В § 1а от Допълнителните разпоредби се създава т. 6:
  „6. „Свързани лица“ са лицата по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9:
  § 9. В § 1а от допълнителните разпоредби се създава т. 6:
  „6. „Свързани лица“ са лицата по смисъла на § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.“


  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за подразделението на закона: „Заключителна разпоредба“.

  § 10. В Закона за общинската собственост (обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 104 от 1996 г., бр. 55 от 1997 г., бр. 22 и 93 от 1998 г., бр. 23, 56, 64, 67, 69 и 96 от 1999 г., бр. 26 от 2000 г., бр. 34 от 2001 г., бр. 120 от 2002 г., бр. 101 от 2004 г., бр. 29, 30 и 36 от 2006 г., бр. 59, 63 и 92 от 2007 г., бр. 54, 70 и 100 от 2008 г., бр. 10, 17, 19 и 41 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 15 и 19 от 2011 г., бр. 45 и 91 от 2012 г., бр. 15, 65, 66 и 109 от 2013 г., бр. 98 и 105 от 2014 г. и бр. 13 и 43 от 2016 г.) в чл. 58 ал. 5 се изменя така:
  „(5) Актът за общинска собственост за имот - държавна собственост, преминал в собственост на общината по силата на закон, се съставя съгласно изискванията на ал. 1-3 след отписването му от актовите книги за държавна собственост по реда на Закона за държавната собственост.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10:
  § 10. В Закона за общинската собственост (обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 104 от 1996 г., бр. 55 от 1997 г., бр. 22 и 93 от 1998 г., бр. 23, 56, 64, 67, 69 и 96 от 1999 г., бр. 26 от 2000 г., бр. 34 от 2001 г., бр. 120 от 2002 г., бр. 101 от 2004 г., бр. 29, 30 и 36 от 2006 г., бр. 59, 63 и 92 от 2007 г., бр. 54, 70 и 100 от 2008 г., бр. 10, 17, 19 и 41 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 15 и 19 от 2011 г., бр. 45 и 91 от 2012 г., бр. 15, 65, 66 и 109 от 2013 г., бр. 98 и 105 от 2014 г. и бр. 13 и 43 от 2016 г.) в чл. 58 ал. 5 в изречение първо накрая се добавя „след отписването му от актовите книги за държавна собственост по реда на Закона за държавната собственост“, а изречение второ се заличава.

  § 11. В Закона за приватизация и следприватизационен контрол (обн., ДВ, бр. 28 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2002 г., бр. 20, 31, 39, 46 и 84 от 2003 г., бр. 55 и 115 от 2004 г., бр. 28, 39, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 36, 53, 72 и 105 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 36, 65, 94, 98 и 110 от 2008 г., бр. 24, 42, 82 и 99 от 2009 г., бр. 18, 50, 89 и 97 от 2010 г., бр. 19 и 98 от 2011 г., бр. 20, 38, 54 и 60 от 2012 г., бр. 15, 23, 66 и 68 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 34, 41 и 61 от 2015 г. и бр. 13 и 60 от 2016 г.) в чл. 4, ал. 3 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството и с“ се заличават.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума