Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
19/11/2015
  Стенограма от заседание на комисия, 19/11/2015
  П Р О Т О К О Л
  № 46

  Днес, 19.11.2015 г., четвъртък, от 14:30 часа се проведе заседание на Комисията по правни въпроси.
  На заседанието присъстват: от Министерството на финансите – Карина Караиванова, заместник-министър и Гергана Беремска, директор на дирекция „Международни финансови институции и сътрудничество”; от Министерството на правосъдието – Андрей Янкулов, заместник-министър на правосъдието, Екатерина Тодорова и Биляна Белякова, държавни експерти в дирекция „Международно правно сътрудничество и европейски въпроси” и Александър Петров, държавен експерт в дирекция „Съвет по законодателство”; от Агенцията по вписванията – Елена Маркова, изпълнителен директор, Звездица Николова, длъжностно лице по регистрацията и Десислава Друмева, главен експерт в Главна дирекция „Регистри”.
  Към протокола се прилага списъкът на присъстващите членове на комисията.
  Заседанието се ръководи от Данаил Кирилов, председател на Комисията по правни въпроси.
  Предс. Данаил Кирилов:
  Добър ден, колеги. Имаме кворум. Откривам заседанието на Комисията по правни въпроси. Имаме предложение за дневен ред:
  1.Законопроект за ратифициране на Гаранционното споразумение между Кралство Белгия, Република България, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Ирландия, Република Гърция, Кралство Испания, Република Франция, Република Хърватия, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Румъния, Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и Европейската инвестиционна банка относно заемите, които ще бъдат отпуснати от Европейската инвестиционна банка в подкрепа на инвестиционни проекти в държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, както и в отвъдморските страни и територии и на Споразумението за администриране на просрочията между Кралство Белгия, Република България, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Ирландия, Република Гърция, Кралство Испания, Република Франция, Република Хърватия, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Румъния, Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и Европейската инвестиционна банка за процедурите за плащания и възстановяване на средства по Гаранционното споразумение относно заемите, които ще бъдат отпуснати от Европейската инвестиционна банка в подкрепа на инвестиционни проекти в държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, както и в отвъдморските страни и територии, № 502-02-37, внесен от Министерски съвет на 12.11.2015 г.
  2. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 502-01-28, внесен от Министерски съвет на 16.04.2015 г.
  3. Обсъждане за второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ, № 502-01-46, внесен от Министерски съвет на 08.06.2015 г.
  Имате думата за становища по дневния ред. Няма становища. Подлагам на гласуване. Който е съгласен да приемем дневния ред, моля да гласува „за”. Десет „за”. Против? Няма. Въздържали се? Няма. Дневният ред се приема.
  Пристъпваме към т. 1 от дневния ред.
  По първа точка - Законопроект за ратифициране на Гаранционното споразумение между Кралство Белгия, Република България, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Ирландия, Република Гърция, Кралство Испания, Република Франция, Република Хърватия, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Румъния, Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и Европейската инвестиционна банка относно заемите, които ще бъдат отпуснати от Европейската инвестиционна банка в подкрепа на инвестиционни проекти в държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, както и в отвъдморските страни и територии и на Споразумението за администриране на просрочията между Кралство Белгия, Република България, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Ирландия, Република Гърция, Кралство Испания, Република Франция, Република Хърватия, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Румъния, Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и Европейската инвестиционна банка за процедурите за плащания и възстановяване на средства по Гаранционното споразумение относно заемите, които ще бъдат отпуснати от Европейската инвестиционна банка в подкрепа на инвестиционни проекти в държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, както и в отвъдморските страни и територии, № 502-02-37, внесен от Министерски съвет на 12.11.2015 г.
  Колеги, по-нататък накратко ще го наричам Законопроект за ратифициране на Гаранционното споразумение.
  Гости от Министерството на финансите са г-жа Карина Караиванова, заместник-министър и г-жа Гергана Беремска, директор на дирекция „Международни финансови институции и сътрудничество”.
  Г-жо Заместник-министър, ако желаете, заповядайте да представите Гаранционното споразумение накратко.
  Карина Караиванова:
  Уважаеми г-н Председател, дами и господа народни представители,
  Съвсем накратко ще представя Споразумението.
  Съгласно него държавите-членки на Европейския съюз поемат задължение да бъдат гаранти на Европейската инвестиционна банка по отношение на заемните споразумения, сключени от банката за предоставяне на заеми от нейните собствени средства в рамките на Споразумението от Котону, както и за целите на гаранцията се подписва гаранционно споразумение и споразумение за администриране на просрочията.
  Двете споразумения са одобрени от Министерския съвет с решението по т. 3 от Протокол № 37 на заседание на Министерския съвет на 10 септември 2014 г. и са подписани от българска страна на 15 септември 2014 г.
  Гаранцията е ограничена до 75% от общата сума на кредита, предоставян от Европейската инвестиционна банка, която за периода 2014-2020 г. няма да надхвърля 2600 млн. евро или общата сума на гаранцията, която държавите-членки поемат възлиза на 1950 млн. евро.
  Делът на всяка държава-членка в общата сума на гаранцията се определя в зависимост от размера на участието й в акционерния капитал на Европейската инвестиционна банка. За България е 0,177 на сто, като делът на България в общата сума на гаранцията за периода 2014-2020 г. възлиза на 3 451 500 евро. При активиране на гаранцията плащането се извършва не по-късно от 3 години след депозирането от Европейската инвестиционна банка на уведомление за нейното активиране.
  Това е накратко. Моите колеги са се забавили на входа, така че всеки момент ще се присъединят към нас.
  Предс. Данаил Кирилов:
  Благодаря Ви, г-жо Заместник-министър. Наистина долу има забавяне по повод на пропускателния режим.
  Колеги, имате думата за въпроси и становища във връзка със Законопроекта за ратифициране на Гаранционното споразумение.
  Г-н Чавдар Георгиев.
  Чавдар Георгиев:
  Г-н Председател, уважаема г-жо Заместник-министър, колеги,
  Моят въпрос е следният. Представлява ли това увеличение на държавния дълг и ние какво гарантираме? Някаква абсолютна сума като рамка на нашата отговорност или гарантираме някакъв заем, даден на африканска или друга държава, карибска или друга заедно главница и лихви.
  Предс. Данаил Кирилов:
  Заповядайте, г-жо Заместник-министър.
  Карина Караиванова:
  В момента не поемаме ангажимент в абсолютна стойност, защото, както казах при необходимост, ако се активира гаранцията, тя ще бъде тази сума, която е в просрочие и която трябва да бъде поета от всички държави- членки, да бъде разпределена между всички тях и държавите –членки ще имат три години в рамките на които да осигурят този ресурс и той да бъде предоставен на Европейската инвестиционна банка. Тоест, това в момента не е в абсолютна стойност ангажимент, който да се отрази в дефицита на бюджета, а принципен ангажимент при необходимост, че такива средства ще бъдат предоставени.
  Предс. Данаил Кирилов:
  Благодаря, г-жо Заместник-министър. Искате ли отношение, г-н Георгиев.
  Чавдар Георгиев:
  Да, аз бих искал, ако може, още веднъж да уточните имаме ли някаква рамка на отговорността или просто някога в бъдеще евентуално ще се уточни какво точно ние трябва да платим.

  Карина Караиванова:
  Рамката я казах – за целия период, ако се наложи.
  Предс. Данаил Кирилов:
  Благодаря. Други въпроси? Няма други въпроси. Закривам дебата. Подлагам на гласуване.
  Който е „за” да подкрепим Законопроекта за ратифициране на Гаранционното споразумение, моля да гласува „за”. Десет „за”. Против? Няма. Въздържали се? Двама „въздържали се”. Приема се законопроектът за ратификация.
  Благодаря, г-жо Заместник-министър.
  Пристъпваме към т. 2 от дневния ред.
  По втора точка - Обсъждане за първо гласуване на законопроект за допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 502-01-28, внесен от Министерски съвет на 16.04.2015 г.
  Гости от Министерството на правосъдието са г-н Андрей Янкулов, заместник-министър на правосъдието и г-жа Екатерина Тодорова, държавен експерт в дирекция „Международно правно сътрудничество и европейски въпроси” и г-жа Биляна Белякова, държавен експерт в същата дирекция.
  Имате думата, колеги, за кратко представяне.
  Андрей Янкулов:
  Благодаря, г-н Председател.
  Уважаеми дами и господа народни представители,
  Със законопроекта се създават нарочни разпоредби в българското законодателство с оглед прилагането на Регламент на Европейския съюз № 650 от 2012 г. на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 година относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения и приемането и изпълнението на автентични актове в областта на наследяването и относно създаването на европейско удостоверение за наследство.
  Настоящото предложение се основава на установената към момента уредба и предвижда първоинстанционен съд по молбите за признаване на чуждестранно съдебно решение, както и допускане на изпълнението на съдебно решение в областта на наследяването по дело на окръжният съд по постоянния адрес на насрещната страна, по нейното седалище или по местоизпълнението. Определени са и съдилищата, пред които да се обжалва, съгласно изискването на Регламента може да се обжалва разпореждането на първоинстанционния съд – съответно Софийския апелативен съд и Върховния касационен съд.
  С цел бързото, лесно и ефективно уреждане на наследяване с трансгранични последици в рамките на Съюза наследници, заветници с преки права върху наследството и изпълнители на завещания или управители на наследствено имущество, на които се налага в друга държава членка да докажат правното си положение или да упражнят правата си, могат да поискат издаване на европейско удостоверение за наследство. Използването на удостоверението не е задължително. То не заменя вътрешните документи, използвани за сходни цели в държавите членки. Същевременно, след като бъде издадено за ползване в друга държава членка, удостоверението поражда еднакви правни последици във всички държави членки.
  С настоящото изменение и допълнение на ГПК се определя, че компетентният орган за издаване на европейско удостоверение за наследство е районният съд по последния постоянен адрес на починалия. Ако такъв липсва, удостоверението се издава от районния съд по последния му адрес в страната, а при липса на адрес в страната – от Софийския районен съд.
  Това е с две думи представянето на законопроекта.
  Предс. Данаил Кирилов:
  Благодаря Ви. Колеги, имате думата.
  Искам да кажа няколко думи по допустимостта.
  На предходно заседание ви уведомих, че може да се стигне до там да ви предложа разделно разглеждане на един от няколкото законопроекта, които са висящи за първо четене по ГПК. И тогава принципно се съгласихте.
  По отношение на този законопроект, който е на Министерския съвет, се касае за прилагане и изпълнение на Регламент. Всеки момент, ако трябва колегите да кажат, може вече да сме влезли в наказателна процедура. За това ви предлагам и моля да се съгласите да го разгледаме отделно от другите четири законопроекта, които касаят по-тежка и пунктуална материя, включително и по отношение на изпълнителното производство.
  Има ли възражения да пристъпим към обсъждането на законопроекта на първо четене? Г-н Нотев, заповядайте.
  Явор Нотев:
  Аз бих подкрепил предложението на председателя. Винаги намирам, че събирането на много проекти и разглеждането им едновременно донякъде ощетява някои от проектите и съответно техните вносители. Не виждам подобна последица от това, че отделно ще се разглежда един от проектите, който по тези съображения, които бяха изтъкнати, изисква спешното му решаване. Аз ненамирам, че правим някаква грешка с разглеждането или пък тежко нарушение на правилата и установената практика.
  Предс. Данаил Кирилов:
  Благодаря, г-н Нотев.
  По повод на правилника, мисля, че и за други случаи съм заявявал, имам готовност да внеса предложение за промяна на нормата в правилника в смисъл, че съвместното разглеждане е правна възможност, от която обаче би следвало да може да има изключение тогава, когато има основание за това, както е в конкретния случай. Законопроектът е внесен навреме. А поради въпросното блокиране в пакет от законопроекти, вече не можем да го гледаме повече от половин година. В случая става въпрос за прилагане на общностното право и до евентуално причиняване на щети по отношение на държавата ни.
  Колеги, пристъпваме по същество. Имате ли въпроси, становища и предложения? Няма. Закривам дебата. Подлагам на гласуване.
  Който е съгласен да подкрепим на първо четене законопроекта за допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 502-01-28, внесен от Министерски съвет на 16.04.2015 г., моля да гласува „за”. Четиринадесет „за”. Против? Няма. Въздържали се? Няма. Законопроектът се приема на първо четене.
  Благодаря на Заместник-министъра на правосъдието и на колегите от дирекция „Международно правно сътрудничество и европейски въпроси”.
  Пристъпваме към т. 3 от дневния ред.
  По трета точка - Обсъждане за второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ, № 502-01-46, внесен от Министерски съвет на 08.06.2015 г.
  Гости от Агенцията по вписванията са г-жа Елена Маркова, изпълнителен директор, г-жа Звездица Николова, длъжностно лице по регистрацията и г-жа Десислава Друмева, главен експерт в Главна дирекция „Регистри”. От Министерството на правосъдието – г-н Александър Петров, държавен експерт в дирекция „Съвет по законодателството”.
  Колеги, преди да пристъпим към самото второ четене, искам да уточня, че разполагате с последния вариант на доклад, в който са отразени тези предложения на експертната работна група, които смятаме да ви предложим при самото гледане, т.е. идеята е да разполагате с текста такъв какъвто е и да можете да се ориентирате и визуално.
  Ако някой възразява, ще върнем доклада, така както е, т.е. без предложенията, а предложенията ще ги четем отделно. Има ли възражения? Няма възражения. Чета:
  Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ, № 502-01-46, внесен от Министерски съвет на 08.06.2015 г., приет на първо гласуване на 9 октомври 2015 г. (проект за второ гласуване).
  Наименование – Закон за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ.
  Имате думата по наименованието. Няма изказвания. Подлагам на гласуване. Който е съгласен да приемем наименованието моля да гласува „за”. Четиринайсет „за”. Против? Въздържали се? Няма. Приема се наименованието.
  § 1. Правя предложение за редакция на § 1 на база предложението на експертите.
  „§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „национален административен” се заменят с „електронен централизиран”.
  2. В ал. 3 се създават изречения втори и трето: „За всяко лице, подлежащо на вписване в регистъра, се води дело в електронна форма. В делото се прилагат заявленията, документите, удостоверяващи вписаните обстоятелства и други документи.”
  Колеги, имате думата за изказвания по текста на вносител и по предложението, включително имате възможност да правите предложения.
  Няма. Който е съгласен да подкрепим предложението за редакция на § 1, моля да гласува „за”. Дванайсет „за”. Против? Няма. Въздържали се? Няма. Приема се предложението за редакция на § 1.
  Подлагам на гласуване текста на вносител заедно с предложението за редакция за § 1. Който е съгласен, моля да гласува „за”. Дванайсет „за”. Против? Няма. Въздържали се? Няма. Приема се § 1 с предложението за редакция по текста на вносителя.
  Пристъпваме към § 2. Правя предложение за редакция на § 2.
  „§ 2. В чл. 3, ал. 1, т. 8 се изменя така:
  „8. Клоновете и поделенията на лицата по т. 1, 5 и 7, както и поделенията на вписаните в търговския регистър търговци.”
  Колеги, имате думата за мнения, становища, предложения. Няма. Закривам дебата. Подлагам на гласуване редакционното предложение.
  Моля, който е съгласен да подкрепим предложението за редакция, да гласува „за”. Дванайсет „за”. Против? Няма. Въздържали се? Няма. Предложението за редакция се приема.
  Подлагам на гласуване текста на вносител за § 2 заедно с предложението за редакция. Който е съгласен, моля да гласува „за”. Дванайсет „за”. Против и въздържали се няма.
  Пристъпваме към § 3. Имате думата за становища, изказвания и предложения. Няма. Закривам дебата.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 3. Който е „за”, моля да гласува „за”. Дванайсет „за”. Против? Няма. Въздържали се? Няма. § 3 се приема.
  § 4. Правя предложение за редакция на § 4.
  Параграф 4 да бъде отхвърлен, а неговото съдържание да бъде отразено като нов § 6 за създаване на чл. 8а, тъй като систематичното място на разпоредбата е след чл. 8.
  Колеги, по предложението за отхвърляне и отразяване като нов § 6 за създаване на чл. 8а имате ли становища, мнения, възражения? Няма.
  Моля, който е съгласен да отхвърлим § 4 в този вид, а неговото съдържание да бъде отразено като нов § 6, с който се създава ч. 8а на съответното систематично място, моля да гласува „за”. Дванайсет „за”. Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Пристъпваме към § 5, който ще бъде преномериран.
  Предлагам на вашето внимание предложение за редакция на § 5.
  „§ 5. В чл. 7, ал. 1 се правят следните изменения:
  1.Точки 13, 14 и 15 се изменят така:
  „13. правно основание;
  14. разпределение на собствеността;
  15. принадлежност/правоприемство;”
  2. Точка 17 се изменя така:
  „17. съдружник/собственик;”
  Имате думата. Няма изказвания.
  Подлагам на гласуване предложението за редакция на § 5. Който е съгласен да подкрепим предложението за редакция, моля да гласува „за”. Дванайсет „за”. Против? Няма. Въздържали се? Един „въздържал се”.
  Подлагам на гласуване текста на § 5, който става § 4 по вносител, заедно с приетото предложение за редакция. Който е съгласен, моля да гласува „за”. Дванайсет „за”. Против? Няма. Въздържали се? Един „въздържал се”.
  Предложение за създаване на нов § 6.
  „§ 6. В глава втора, раздел III се създава чл. 8а.
  „Чл. 8а. Когато е посочен код по БУЛСТАТ, съдът, държавните и местните органи, лицата на които е възложено упражняването на публична функция и организациите, предоставящи обществени услуги, включително банките, нямат право да изискват доказването на обстоятелствата, вписани в регистър БУЛСТАТ. Забраната се прилага и за възложителите по чл. 7 от Закона за обществените поръчки.”
  Колеги, имате думата за становища, мнения и съображения по създаването на нов § 6. Няма. Закривам дебата.
  Подлагам на гласуване предложението за създаване на нов § 6, който ще бъде § 5. Който е за, моля да гласува „за”. Дванайсет „за”. Против? Няма. Въздържали се? Един „въздържал се”. Приема се новият § 5.
  Пристъпваме към § 6. Правя предложение за редакция на § 6 съобразно предложението на експертната група.
  „§ 6. Чл. 9 се изменя така:
  „Чл. 9. (1) Вписване и заличаване се извършват въз основа на заявление по образец. Образците на заявления се утвърждават от изпълнителния директор на Агенцията по вписванията.
  (2) Заявлението съдържа:
  1. данни за заявителя;
  2. данни за лицето, за което се иска вписване или заличаване;
  3. обстоятелствата по чл. 7, подлежащи на вписване за съответното лице;
  4. подпис на заявителя.
  (3) Вписване и заличаване могат да се заявяват от лицето по чл. 3, съответно от негов законен представител, адвокат с изрично пълномощно или пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно. При заявяване на вписване в специалния регистър по чл. 2, ал. 2 упълномощаването може да е в писмена форма. При промяна в представителството обстоятелствата се заявяват от новия представляващ.
  (4) Към заявлението се прилага декларация за истинността на заявените обстоятелства, подписана от заявителя.
  (5) Заявленията на хартиен носител се подават в териториалните звена на Агенцията по вписванията, които са по седалищата на окръжните съдилища.
  (6) При приемане на заявлението се проверява самоличността на заявителя.
  (7) Субектите по чл. 2, ал. 2 се вписват в Агенцията по вписванията – град София.”
  Колеги, имате думата по предложението и по текста на вносителя. Няма изказвания. Закривам дебата. Подлагам на гласуване.
  Моля, който е съгласен да приемем предложението за редакция, да гласува „за”. Дванайсет „за”. Против? Няма. Въздържали се? Един „въздържал се”. Предложението се приема.
  Подлагам на гласуване текста на вносител заедно с направеното предложение. Който е „за”, моля да гласува. Дванайсет „за”. Против? Няма. Въздържали се? Един „въздържал се”. Приема се текстът на § 6 на вносител заедно с предложението за редакция.
  Пристъпваме към § 7.
  Представям ви предложение за редакция на § 7.
  „§ 7. Член 10 се изменя така:
  „Чл. 10. (1) В регистър БУЛСТАТ се извършва служебно вписване на обстоятелства за лицата по чл. 3 по искане на Националния осигурителен институт или на орган по приходите. Искането трябва да е придружено с документ, удостоверяващ задължението за вписването на лицето в регистър БУЛСТАТ.
  (2) В регистър БУЛСТАТ се извършва служебно вписване на обстоятелства за лицата по чл. 3, ал. 1, т. 1 – 8 и 10 въз основа на вписвания в други публични регистри след изтичането на едномесечен срок от задължението за представяне на документите по чл. 11, ал. 1.
  (3) Изпълнителният директор на Агенцията по вписванията или оправомощен от него служител на службата по регистрация уведомява писмено задължените лица по чл. 3 за извършеното служебно вписване по ал. 1 или 2.
  (4) Управляващите, съответно представителите или изрично упълномощените лица на субектите по чл. 3, са длъжни да удостоверят заплащането на дължимата такса за вписването в 7-дневен срок от получаване на уведомлението по ал. 3.
  (5) В регистър БУЛСТАТ се извършва служебно вписване на закриването/заличаването на лицата по чл. 3, ал. 1, т. 1-8 след изтичане на срока им на съществуване или въз основа на вписвания в други публични регистри.
  (6) Регистрацията на лицата по чл. 3, ал. 1, т. 9-11 се прекратява служебно при смърт на лицето.
  (7) Служебното вписване е за сметка на вписаното лице освен в случаите по ал. 6.”.
  Уважаеми колеги, имате думата за становища по предложението по текста на вносителя. Няма изказвания. Закривам дебата.
  Подлагам на гласуване направеното редакционно предложение. Моля, който е съгласен да го подкрепим, да гласува „за”. Дванайсет „за”. Против? Няма. Въздържали се? Един „въздържал се”. Приема се.
  Подлагам на гласуване текста на вносител заедно с приетото предложение. Който е съгласен, моля да гласува „за”. Дванайсет „за”. Против? Няма. Въздържали се? Един „въздържал се”. Приема се § 7 на вносител заедно с редакцията.
  Пристъпваме към § 8. Предложение на н.пр. Анна Александрова за редакция на § 8. Имате думата, г-жо Александрова, да представите предложението.
  Анна Александрова:
  „§ 8. Чл. 11 се изменя така:
  Чл. 11. (1) Към заявлението по чл. 9, ал. 1 лицата по чл. 3, ал. 1, т. 1-8 и ал. 2 съобразно своя статут представят:
  1. препис от съдебно решение или друг документ, както следва:
  а) юридическите лица – акт за създаването им и акт, определящ лицето, което ги управлява и/или представлява;
  б) търговските представителства на чуждестранни лица по чл. 24 от Закона за насърчаване на инвестициите – документ за регистрация в Българската търговско-промишлена палата;
  в) чуждестранните юридически лица по чл. 3, ал. 1, т. 5 – документ, удостоверяващ извършването на дейност на територията на Република България; легализиран документ, удостоверяващ възникването и представителството на чуждестранните юридически лица в съответната страна;
  г) неперсонифицираните дружества по Закона за задълженията и договорите и осигурителните каси по чл. 8 от Кодекса за социално осигуряване – дружествения договор, съответно удостоверението за вписване в Националната агенция за приходите;
  д) клоновете и поделенията по чл. 3, ал. 1, т. 8 – акт, удостоверяващ създаването им и определящ лицето, което ги управлява и/или представлява;
  е) други лица извън посочените в букви „а”- „д”, които са осигурители – документи за легитимация и/или доказващи извършването на определена дейност, когато такива се изискват от закона.
  2. документ за платена държавна такса по тарифа, одобрена от Министерския съвет.
  3. регистрационен въпросник и/или регистрационна справка за данните по чл. 7, ал. 1 и 4 – за субектите по чл. 2, ал. 2.
  (2) Документите се представят в оригинал, заверен от заявителя препис или нотариално заверен препис.
  (3) Когато за субектите по чл. 2, ал. 2 административният акт за създаването или промяната съдържа класифицирана информация, която не може да бъде предоставена на Агенцията по вписванията, данните се вписват въз основа на декларация от управляващия, съответно от представителя или от изрично упълномощеното лице.”
  Предс. Данаил Кирилов:
  Благодаря, г-жо Александрова. Колеги, имате думата за становища, мнения, предложения. Няма. Закривам дебата.
  Подлагам на гласуване редакционното предложение така, както беше представено от г-жа Александрова за § 8. Моля, който е съгласен, да гласува „за”. Дванайсет „за”. Против? Няма. Въздържали се? Един „въздържал се”.
  Подлагам на гласуване текста на вносител заедно с направеното редакционно предложение. Който е съгласен, моля да гласува „за”. Дванайсет „за”. Против? Няма. Въздържали се? Един „въздържал се”.
  Пристъпваме към § 9. Правя предложение за редакция на § 9.
  „§ 9. Член 12 се изменя така:
  Чл. 12. (1) Заявлението се подава в 7-дневен срок от възникване на задължението за вписване на лицата по чл. 3.
  (2) За съдебно регистрираните лица срокът започва да тече от получаването на съдебното решение. За лицата по чл. 3, ал. 1, т. 9-11 срокът по ал. 1 тече от започването на дейността, съответно от наемането на физически лица, закупуването на имота или промяната в обстоятелствата по чл. 7, ал. 2.
  (3) В 30-дневен срок от влизането в сила на акта за създаване/възникване, промяна или закриване/заличаване на субектите по чл. 2, ал. 2 управляващият, съответно представителят или изрично упълномощеното лице представя акта и документите по чл. 11 в Агенцията по вписванията.
  (4) При всяка промяна на подлежащите на вписване обстоятелства лицето по чл. 3 е задължено в 7-дневен срок да заяви вписването им в регистъра.”
  Това е предложението за редакция. Колеги, имате думата за мнения и становища. Няма. Закривам дебата.
  Подлагам на гласуване предложението за редакция на § 9. Който е съгласен, моля да гласува „за”. Дванайсет „за”. Против? Няма. Въздържали се? Един „въздържал се”.
  Подлагам на гласуване текста на вносител заедно с приетата редакция. Който е съгласен, моля да гласува „за”. Дванайсет „за”. Против? Няма. Въздържали се? Един „въздържал се”. Приема се § 9.
  Пристъпваме към § 10.
  § 10. Правя предложение за редакция на § 10.
  „§ 10. Член 14 се изменя така:
  „Чл. 14. (1) Заявленията и исканията за вписване и заличаване, подадени на хартиен носител се въвеждат в информационната система чрез снемане на електронен образ от тях и от приложените към тях документи.
  (2) Електронният документ, създаден по посочения в ал. 1 начин, се смята за идентичен с документа, подаден на хартиен носител, до доказване на противното.
  (3) Представените от заявителя писмени документи по ал. 1 се съхраняват от Агенцията по вписванията за срок от 10 години, считано от датата на вписването или заличаването. След изтичане на 10-годишния срок за съхранение те могат да се унищожават, ако не подлежат на предаване в Националния архивен фонд. Редът и начинът за съхранение и унищожаване се определят от изпълнителния директор на Агенцията по вписванията.
  (4) По документите, подадени на хартиен носител, не се правят справки и не се издават удостоверения, освен в случаите на съдебен спор или при издаване на справки и удостоверения за субектите по чл. 2, ал. 2.
  (5) Заявленията за субектите по чл. 2, ал. 2 се подават само на хартиен носител.”
  Колеги, имате думата за мнения и становища. Няма. закривам дебата.
  Подлагам на гласуване редакционното предложение за § 10. Който е „за”, моля да гласува „за”. Дванайсет „за”. Против? Няма. Въздържали се? Един „въздържал се”.
  Подлагам на гласуване текста на § 10 на вносител заедно с приетото редакционно предложение. Който е съгласен, моля да гласува „за”. Дванайсет „за”. Против? Няма. Въздържали се? Един „въздържал се”.
  Пристъпваме към § 11. Правя редакционно предложение за § 11.
  „§ 11. Чл. 15 се изменя така:
  Чл. 15 (1) Агенцията по вписванията осигурява възможност за приемане на документите по чл. 11, ал. 1, издадени и подписани съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис, при условията и по реда на Закона за електронното управление.
  (2) Когато се изисква подаването на документи с нотариална заверка, техният електронен образ се прилага към заявлението.”
  Колеги имате думата по текста на § 11 и по предложението за редакция. Няма изказвания. Закривам дебата.
  Подлагам на гласуване предложението. Който е съгласен да подкрепим предложението, моля да гласува „за”. Дванайсет „за”. Против? Няма. Един „въздържал се”. Приема се предложението.
  Подлагам на гласуван текста на вносител заедно с приетото предложение за § 11. Който е съгласен, моля да гласува „за”. Дванайсет „за”. Няма против. Един „въздържал се”.
  Пристъпваме към § 12. Правя предложение за редакция на § 12.
  „§ 12. Чл. 16 се изменя така:
  Чл. 16 (1) Заявленията и исканията за вписване и заличаване се разглеждат от служител по регистрацията по реда на постъпването им.
  (2) Служителят по регистрацията се произнася по заявленията и исканията за вписване и заличаване до края на следващия работен ден от постъпването им.
  (3) Служителят по регистрацията проверява дали:
  1. е подадено заявление за исканото вписване или заличаване при спазване на предвидените за това форма и ред;
  2. заявеното обстоятелство подлежи на вписване и не е вписано;
  3. заявлението е подадено от оправомощено лице;
  4. към заявлението са приложени всички документи, съгласно изискванията на закона;
  5. е представена декларация по чл. 9, ал. 4;
  6. е платена дължимата държавна такса.”
  Колеги, имате думата за мнения, становища и предложения по текста на § 12 и по предложението за редакция. Няма изказвания. Закривам дебата.
  Подлагам на гласуване редакционното предложение. Който е „за4, моля да гласува „за”. Дванайсет „за”. Няма против. Един „въздържал се”.
  Приема се редакционното предложение.
  Подлагам на гласуване текста на вносител за § 12 заедно с приетото редакционно предложение. Моля, който е съгласен, да гласува „за”. Дванайсет „за”. Против? Няма. Един „въздържал се”.
  Пристъпваме към § 13. Давам думата на г-жа Александрова да представи предложението за редакция на § 13.
  Анна Александрова:
  Предложение за редакция на § 13
  „§ 13. Чл. 17 се изменя така:
  Чл. 17. (1) Служителят по регистрацията извършва в срока по чл. 16, ал. 2 съответно в срока по ал. 3 вписване или заличаване на вписването, когато са налице предвидените в чл. 16, ал. 3 изисквания.
  (2) Вписването и заличаването се извършват чрез последователно въвеждане на информация за съответното обстоятелство в регистъра.
  (3) Когато към заявлението за вписване и заличаване не са приложени всички документи, които се изискват по закон, или когато не е платена дължимата държавна такса, служителят по регистрацията дава указания на заявителя за отстраняване на нередовността. Указанията се оповестяват по електронната партида на лицето по чл. 3, а когато е подадено заявление за регистрация – на официалната интернет страница на регистър БУЛСТАТ, в срока по чл. 16, ал. 2. Заявителят може да изпълни дадените указания и да представи съответните документи чрез заявление по образец. Служителят по регистрацията постановява отказ, ако тези указания не са изпълнени в срок 5 работни дни от даването им.
  (4) При вписването в регистър БУЛСТАТ се извършва проверка за съответствие между данните в представените документи и в Националната база данни на регистър БУЛСТАТ и в други регистри и информационни системи, до които има достъп регистър БУЛСТАТ.
  (5) За установени несъответствия при проверката с документите по чл. 11, ал. 1 и заявлението по чл. 9, ал. 1 се изготвя справка по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по вписванията. Службите по регистрацията предоставят справката на органа, издал акта, на управляващия, съответно на представителя или на изрично упълномощеното лице.”
  Предс. Данаил Кирилов:
  Благодаря, г-жо Александрова. Колеги, имате думата за други предложения, мнения, становища. Г-н Славов.
  Петър Славов:
  Г-н Председател, уважаеми колеги, слушайки този текст аз се сетих за едни неотдавнашни промени, които направихме в Закона за търговския регистър. И при сходна фактическа обстановка тогава предвидихме да се изпращат и по електронна поща на заявителя, когато има нередовности, които трябва да бъдат отстранени. Аз ви предлагам това да го включим и тук, като редакционно това ще дойде в ал. 3, изречение второ, след запетаята, където пише „чл. 3” и ще стане така:
  „Указанията се оповестяват по електронната партида на лицето по чл. 3, а когато е посочило e-mail адрес, се изпращат и на него”, и продължава нататък изречението.
  Предс. Данаил Кирилов:
  Благодаря, г-н Славов. Колеги от Агенцията, имате ли становище?
  Елена Маркова:
  Ние сме съгласни с този текст, освен ако не е e-mail, а електронен, за да е по аналогия с текста от търговския регистър.
  Предс. Данаил Кирилов:
  Или „а когато е посочил електронен адрес”.
  Други предложения, колеги? Няма.
  Подлагам на гласуване предложението на колегата Петър Славов за допълнение на ал. 3. Който е съгласен, моля да гласува „за”. Дванайсет „за”. Против? Няма. Въздържали се? Няма. Приема се предложението на г-н Славов.
  Подлагам на гласуване предложението за редакция на г-жа Александрова. Който е съгласен, моля да гласува „за”. Дванайсет „за”. Против? Няма. Един „въздържал се”.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя заедно с приетите две предложения за редакция – на г-н Славов и на г-жа Александрова. Който е съгласен, моля да гласува „за”. Дванайсет „за”. Против? Няма. Един „въздържал се”. Приема се текстът заедно с редакциите на § 13.
  Пристъпваме към § 14. Колеги, имате думата по § 14. Няма изказвания. Закривам дебата. Подлагам на гласуване текста на вносител за § 14. Който е съгласен да го приемем, моля да гласува „за”. Дванайсет „за”. Против? Няма. Въздържали се? Един „въздържал се”. Приема се текстът на § 14.
  Пристъпваме към § 15. Има предложение за редакция на § 15. Г-жа Александрова ще представи предложението.
  Анна Александрова:
  Предложение за редакция на § 15.
  „§ 15. Член 19 се изменя така:
  „Чл. 19. (1) Отказът да бъде извършено вписването подлежи на оспорване по административен ред пред изпълнителния директор на Агенцията по вписванията по реда на Административно-процесуалния кодекс. Актът на изпълнителния директор, с който се потвърждава отказът, подлежи на оспорване пред съда по реда на Административно-процесуалния кодекс.
  (2) В случай на оспорване отказът от вписване и цялата преписка се изпращат на компетентния орган. Ако отказът бъде отменен, вписването се извършва служебно, за което се уведомява заявителят.”
  Предс. Данаил Кирилов:
  Благодаря, г-жо Александрова. Имате думата за други предложения, мнения, становища. Няма изказвания. Закривам дебата.
  Подлагам на гласуване първо предложението на г-жа Александрова. Моля, който е съгласен да го подкрепим, да гласува „за”. Дванайсет „за”. Против? Няма. Въздържали се? Един „въздържал се”.
  Подлагам на гласуване текста на § 15 по вносител заедно с приетото редакционно предложение. Който е „за”, моля да гласува „за”. Дванайсет „за”. Против? Няма. Въздържали се? Един „въздържал се”.
  Пристъпваме към § 16 по вносител. Продължаваме с § 17, § 18 и § 19 по вносител. Колеги, имате думата за предложения, мнения, становища по четирите параграфа. Няма. Закривам дебата. Подлагам на гласуване.
  Който е съгласен да подкрепим текста на вносителя за § 16, § 17, § 18 и § 19, моля да гласува „за”. Дванайсет гласа „за”. Против? Няма. Въздържали се? Един „въздържал се”.
  Пристъпваме към § 20. Има предложение за редакция. Г-жа Александрова има думата да представи предложението.
  Анна Александрова:
  Предложение за редакция на § 20.
  „§ 20. В чл. 27 се правят следните изменения:
  1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
  „(1) Окръжните съдилища предоставят безплатно по електронен път на службите по регистрация съдебните решения за образуване, промяна на обстоятелствата и заличаване на юридическите лица, които не са търговци.
  (2) Съдебните решения по ал. 1 се предоставят на службите по регистрация в рамките на един работен ден.”
  2. В ал. 3 думите „службите по вписванията” се заменят със „службите по регистрацията”.
  Предс. Данаил Кирилов:
  Благодаря, г-жо Александрова. Други предложения, мнения и становища? Няма. закривам дебата.
  Подлагам на гласуване предложението за редакция на г-жа Александрова. Който е съгласен, моля да гласува „за”. Дванайсет гласа „за”. Против? Няма. Въздържал се? Един „въздържал се”.
  Подлагам на гласуване текста на вносител заедно с направените предложения за редакция на § 20. Който е съгласен, моля да гласува „за”. Дванайсет гласа „за”. Против? Няма. Един „въздържал се”. Приема се.
  Пристъпваме към § 21 и § 22.
  Колеги, имате думата по § 21 и 22 по текстовете на вносител. Няма изказвания. Закривам дебата.
  Моля, който е съгласен да подкрепим текста на вносителя за § 21 и § 22, да гласува „за”. Дванайсет гласа „за”. Против? Няма. Въздържали се? Един „въздържал се”. Приемат се параграфи 21 и 22 на вносител.
  Правя предложение за създаване на нов параграф, който да бъде със следното съдържание:
  „§ 23. В чл. 31, ал. 2 думите „службите по вписванията” се заменят със „службите по регистрация”.
  Колеги, имате думата по предложението за създаване на нов § 23. Няма изказвания. Закривам дебата. Подлагам на гласуване.
  Моля, който е съгласен да подкрепим създаването на нов параграф, да гласува „за”. Дванайсет гласа „за”. Против? Няма. Въздържали се? Един „въздържал се”.
  Пристъпваме към параграф със стара номерация 23, който ще придобие нов номер. По текста на вносител има ли предложения? Г-жа Александрова.
  Анна Александрова:
  „§ 23. В чл. 32 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „чл. 14, ал. 2” се заменят с „чл. 17, ал. 5”.
  2. Алинея 4 се изменя така:
  (4) Службите по регистрацията предоставят електронни копия от документите по чл. 11 на Националната агенция за приходите.
  3. В ал. 5 думите „службите по вписванията” се заменят със „службите по регистрацията”.
  4. В ал. 6 думите „Службите по вписванията” се заменят със „Службите по регистрацията”.”
  Предс. Данаил Кирилов:
  Благодаря, г-жо Александрова. Колеги, имате думата за мнения, становища, изказвания. Няма. закривам дебата.
  Подлагам на гласуване първо предложението за редакция на г-жа Александрова. Който е съгласен, моля да гласува „за”. Дванайсет гласа „за”. Против? Няма. Въздържали се? Един „въздържал се”. Предложението за редакция се приема.
  Подлагам на гласуване текста на вносител заедно с приетото редакционно предложение. Който е „за”, моля да гласува „за”. Дванайсет гласа „за”. Против? Няма. Един „въздържал се”. Приема се текстът на вносител за § 23 заедно с направената редакция.
  Предлагам на вниманието ви § 24, § 25 и § 26 по вносител.
  Колеги, имате думата за мнения, становища, предложения. Няма. закривам дебата.
  Подлагам на гласуване текстовете по § 24, § 25 и § 26 по вносител. Който е съгласен, моля да гласува „за”. Дванайсет гласа „за”. Против? Няма. Въздържали се? Един „въздържал се”. Приемат се параграфи 24, 25 и 26.
  Пристъпваме към § 27. Правя предложение за редакционна промяна на § 27 по следния начин:
  „§ 27. В чл. 37 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Агенцията по вписванията осигурява безплатен достъп до публичната информация в регистър БУЛСТАТ, издава безплатно справки и удостоверения на съда, държавните и местните органи.”
  2. В ал. 2:
  а) създава се нова т. 1:
  „1. Публичната част на регистър БУЛСТАТ по интернет;”
  б) досегашната т. 1 става т. 2 и в нея думите „по интернет” се заличават;
  в) досегашната т. 2 става т. 3;
  г) досегашната т. 3 става т. 4 и в нея думите „чл. 14, ал. 2” се заменят с „чл. 17, ал. 5”.
  3. Създава се ал. 3
  „(3) Справките и удостоверенията с издават след писмено искане.”
  Колеги, имате думата за мнения, становища и предложения. Няма. Закривам дебата.
  Подлагам на гласуване първо редакционното предложение. Който е съгласен, моля да гласува „за”. Дванайсет гласа „за”. Против? Няма. Въздържал се? Един „въздържал се”.
  Подлагам на гласуване текста на вносител заедно с приетото редакционно предложение. Който е съгласен, моля да гласува „за”. Дванайсет „за”. Против? Няма. Въздържали се? Един „въздържал се”. Приема се текстът на § 27 заедно с направеното редакционно предложение.
  § 28. Правя редакционно предложение за § 28.
  § 28. Член 46 се изменя така:
  „Чл. 46. Длъжностно лице, което наруши забраната по чл. 8а, се наказва с глоба от 100 до 500 лв.”
  Колеги, имате думата за мнения, становища и предложения. Няма изказвания. Подлагам на гласуване редакционното предложение за § 28. Който е „за”, моля да гласува. Дванайсет „за”. Против? Няма. Един „въздържал се”. Приема се редакционното предложение за § 28.
  Подлагам на гласуване текста на вносител за § 28 заедно с приетото предложение. Който е съгласен, моля да гласува. Дванайсет „за”. Против? Няма. Въздържал се? Един „въздържал се”.
  Пристъпваме към § 29. Колеги, имате думата за мнения, становища. Няма изказвания. Закривам дебата.
  Подлагам на гласуване § 29. Който е съгласен, моля да гласува „за”. Дванайсет гласа „за”. Против? Няма. Един „въздържал се”. Приема се § 29.
  Пристъпваме към § 30. Правя предложение за редакция на § 30 в следния смисъл:
  „§ 30. В чл. 48 думите „чл. 24, ал. 3 и 6” се заменят с „чл. 10, ал. 4”.”
  Колеги, имате думата за други предложения, мнения, становища, изказвания. Няма. Закривам дебата. Подлагам на гласуване предложението за редакция. Моля, който е съгласен, да гласува „за”. Дванайсет гласа „за”. Против? Няма. Един „въздържал се”. Предложението за редакция се приема.
  Подлагам на гласуване текста на вносител за § 30 заедно с предложението за редакция. Който е съгласен да го приемем, моля да гласува „за”. Дванайсет гласа „за”. Против? Няма. Един „въздържал се”. Приема се § 30.
  Заключителна разпоредба. Колеги имате думата по наименованието на подразделението на закона. Няма изказвания. Закривам дебата. Подлагам на гласуване. Който е съгласен, моля да гласува „за”. Дванайсет гласа „за”. Против? Няма. Един „въздържал се”. Приема се наименованието на подразделението.
  Пристъпваме към § 31. Предлагам на вашето внимание предложение за редакция за § 31 в следния смисъл.
  „§ 31. Законът влиза в сила от 1 април 2016 г.”
  Колеги, имате думата за становища, предложения, мнения по отношение на предложението и по текста на вносител за § 31. Г-н Нотев.
  Явор Нотев:
  По вносител текстът е „Законът влиза в сила от 1 януари 2016 г.”
  Аз бих искал да чуя съображения от г-жа Маркова кой е по-удачният вариант от гледна точка на Агенцията.
  Предс. Данаил Кирилов:
  Благодаря Ви. Г-жа Маркова заяви готовност за становище.
  Елена Маркова:
  На първо четене ви обясних, но не знам дали обърнахте внимание, че двата регистъра БУЛСТАТ, който се изгражда наново, да стане електронен – такъв, какъвто е търговският регистър, се изгражда и надгражда по два проекта по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК). Те ще приключат реално по отношение на софтуерната част, защото се прави от две различни фирми и се правят буквално последния един месец, ще бъдат готови и ще бъдат предадени в срок. Но за нас е необходимо и за самите фирми технологично време, за да се проиграе цялата система, т.е. да се инсталира и да се свърже с всичките 28 служби на територията на окръжните съдилища на Република България – там, където се намират службите. Тоест да се проиграят наново връзките. На нас ни трябва технологично време за тези опити, защото ако се срине, не можем да отговорим на изискването 1 януари 2016 г.
  По начина, по който отложихме Закона за търговския регистър за ноември, мисля че беше с четири месеца, и той вече работи – 3-4 дни преди датата, вече се регистрират фирми за един ден и се получават указания по електронна поща.
  Явор Нотев:
  Благодаря. Разбрах съображенията.
  Предс. Данаил Кирилов:
  Ако смятате, че този срок би бил напрегнат, да го удължим с още един месец, примерно, или с два месеца?
  Елена Маркова:
  Ние общо взето разчитаме на този тримесечен срок. Ако вие го удължите с още един месец, ние можем да направим по начина, по който направихме с търговския регистър- пуснахме го доста по-рано. Съобщихме това на бизнеса.
  Това не пречи да ни дадете още един месец. Ние ще се опитаме да влезем в този тримесечен срок, въпреки всичко, защото горе-долу такова е разчетено темпото. Тоест, софтуерът ще бъде написан до средата на декември и ще бъде проигран и показан, с което ще приключи първият етап по проекта.
  Предс. Данаил Кирилов:
  Като сте такива отличници и бързаци, общо взето изпреварвате влизането в сила на закона, не възниква ли проблем, че регистърът тръгва преди да влезе в сила закона и ще дойде упълномощено или неупълномощено лице и ще каже едно изискване повече ми искате, т.е. законът още не е влязъл в сила.
  Елена Маркова:
  Ние се стремим да не пречим да бизнеса и да няма оплаквания от вън, защото това е административна услуга, която предоставя административни услуги на българския бизнес.
  Предс. Данаил Кирилов:
  Няма второ предложение по отношение на датата.
  За това подлагам на гласуване единственото предложение за корекция на датата за влизане в сила. Който е съгласен законът да влезе в сила от 1 април 2016 г., моля да гласува „за”. Дванайсет гласа „за”. Против? Няма. Един „въздържал се”.
  Бихме могли да гласуваме и още един срок.


  Елена Маркова:
  Ако ни дадете още един месец, за да си оправим вътрешните правила?
  Предс. Данаил Кирилов:
  Колеги, правя второ предложение за § 31.
  „§ 31. Законът влиза в сила от 1 май 2016 г.”
  Моля, който е съгласен, да гласува „за”. Дванайсет гласа „за”. Против? Няма. Един „въздържал се”.
  С § 31 приключихме второто четене на закона, който, ако влезе навреме и в пленарна зала и бъде приет, ще влезе в сила от 1 май 2016 г.
  Благодаря на Агенцията по вписванията и на Министерството на правосъдието.
  Колеги, само още една минута внимание. Днес изтича срока за предложенията по Закона за обществените поръчки. Ние сме водеща комисия. Този законопроект се планира да влезе в сила в началото на следващата година. Остават ни на практика три работни седмици. Има известна възможност да влезем на второ четене в зала преди ваканцията. Но това означава, че много бързо трябва да направим работна група, която да подготви всички предложения и да съобрази над 300 норми.
  Уведомявам ви, че колегите експерти имат готовност и в понеделник от 10:00 часа ще направим първото заседание на работната група. За това заседание са поканени всички. На това първо заседание ще се види общият обем на предложенията, тяхната относимост и доколко са радикални спрямо основния законопроект. Предлагам тогава да се реши какъв ще е времевият график на работната група и евентуално на работата на комисията. Защото 300 члена на второ четене това би означавало поне две дълги заседания на правна комисия, след като работната група ефективно е изчистила текстовете.
  Поканени сте за понеделник, 10:00 часа.
  Закривам заседанието.

  Председател:
  Данаил Кирилов
  Форма за търсене
  Ключова дума