Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
E-mail: kms@parliament.bg
София 1169, пл. "Княз Александър I" №1, зала 322-324
Телефон: 02 980 52 58; Факс: 02 988 51 80
Вергиния Бойчева
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ЗА
РАБОТА НА КОМИСИЯТА ПО
РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И
МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ


Чл. 1. С тези правила се урежда редът за работата на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, наричана по-нататък „комисията”.
Чл. 2. (1) Комисията се състои от двадесет народни представители, в това число председател и трима заместник-председатели, избрани от Народното събрание.
(2) Административното, деловодното, организационно – техническото и експертното подпомагане на дейността на комисията се осъществява от служителите, назначени на работа в комисията.
Чл. 3. (1) Комисията:
1. разглежда законопроекти, годишната програма по чл. 114, проекти за решения, декларации и обръщения, както и други материали, разпределени й от председателя на Народното събрание и изготвя доклади, предложения и становища по тях;
2. провежда анкети и изслушвания по въпроси от нейната компетентност, прави оценка на прилагането и ефективността на законите, по които е била водеща комисия, провежда периодични срещи с ръководствата на министерства, други държавни ведомства, общини и техни сдружения, професионални и други организации, имащи отношение към тяхното прилагане, изготвя анализи и предложения, участва чрез свои представители в различни дискусионни форуми, свързани с прилагането на съответното законодателство.
(2) Комисията може да образува от своя състав подкомисии или работни групи.
(3 По решение на комисията могат да се създават обществени съвети от представители на граждански организации и движения, които да я консултират.
(4) Държавните органи и длъжностните лица от държавната и общинската администрация и гражданите са длъжни да предоставят при поискване всички сведения и документи, необходими за дейността на комисията.
(5) По искане на една трета от членовете на комисията председателят й е длъжен незабавно да отправи искане до държавните органи и длъжностните лица от държавната и общинската администрация да присъстват на заседание на комисията. Поканените са длъжни да се явят пред комисията и да предоставят поисканата им информация, както и да отговарят на поставените им въпроси в срок до 7 дни от отправяне на поканата или на първото редовно заседание, ако то е след изтичането на тези 7 дни.
Чл. 4. (1) Ръководството на комисията организира работата й въз основа на информацията и материалите, постъпващи в комисията.
(2) Председателят на комисията:
1. определя дневния ред, свиква и ръководи заседанията й;
2. поддържа връзки и осъществява координация и взаимодействие с ръководствата на другите комисии и с председателя на Народното събрание;
3. осъществява взаимодействие с ръководствата на министерствата, с другите ведомства, с общините и техните сдружения, с професионални, браншови и други организации, имащи отношение към дейността на комисията;
4. осъществява и други функции, определени с Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
(3) При отсъствие на председателя той упълномощава един от заместник-председателите да ръководи заседанието на комисията. При липса на упълномощаване председателят на Народното събрание упълномощава един от заместник-председателите да ръководи заседанието на комисията.
Чл. 5. (1) Редовните заседания на комисията се провеждат по правило веднъж седмично, в сряда/четвъртък от 14.30/15:30 часа. При необходимост, могат да се провеждат и извънредни заседания.
(2) Дневният ред, часа и мястото на заседанията се определят от председателя на комисията.
(3) Дневният ред, часа и мястото на редовните заседания на комисията се обявяват с писмено съобщение на определените за това места в Народното събрание, включително и чрез обявяването им на интернет страницата на Народното събрание, или се връчват срещу подпис на нейните членове. Дневният ред за редовните заседания на комисиите се обявява най-малко три дни преди тяхното провеждане, включително и чрез обявяването им на интернет страницата на Народното събрание.
(4) Съобщенията за дневния ред, часа и мястото на редовните заседания, както и материалите за тях, които не са раздадени на народните представители по общия ред, се предоставят на членовете на Комисията, като се пускат в пощенските им кутии. Материали за заседанията на комисията се изпращат на членовете на комисията и чрез електронна поща.
(5) Съобщенията за дневния ред, часа и мястото на редовните заседания, могат да се изпращат на членовете на комисията и чрез електронна поща, чрез уведомяване по телефон, включително чрез текстови съобщения.
(6) Денят или часът на редовните заседания могат да се променят от председателя на комисията при необходимост или във връзка с работата на Народното събрание. Членовете на комисията се уведомяват своевременно и по подходящ начин, по реда на предходните алинеи, за промяната в деня и часа на заседанията.
(7) В случаите, когато се налага провеждането на извънредни заседания на комисията, дневният ред се обявява едновременно с насрочването им. Членовете на комисията се уведомяват своевременно за извънредните заседания по подходящ начин, по реда на предходните алинеи, като материалите, включени в дневния ред могат да им се предоставят и в деня на провеждане на съответното заседание.
(8) Изготвянето на съобщенията, поставянето им на определените места, уведомяването на членовете на комисията, размножаването и предоставянето на материалите, поканите за участие на други лица в заседанията, както и всички останали действия, необходими за организацията и провеждането на заседанията, се осигуряват от служителите в комисията.
Чл. 6. (1) Комисията се свиква на заседание от нейния председател по негова инициатива или по искане най-малко на една трета от членовете й или от председателя на Народното събрание.
(2) Заседанията на комисията са с продължителност до два часа. Комисията може да приеме решение за удължаване на съответното заседание.
(3) Заседанията на комисията са открити. По решение на комисията заседанието й се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание. Комисията може да реши отделни заседания да бъдат закрити.
(4) Заседанията на комисията се провеждат в сградите на Народното събрание. По изключение комисията може да реши да проведе открити заседания и извън столицата.
(5) За участие в заседанията на комисията се канят вносителите на законопроектите, представители на министерства, други държавни ведомства, общини и техни сдружения, професионални и други организации, имащи отношение към разглежданите законопроекти или други въпроси, включени в дневния ред на съответното заседание.
(6) Всеки член на комисията може да покани за участие в нейно открито заседание отделни физически лица или представители на юридически лица, имащи отношение към разглежданите от комисията законопроекти или други въпроси, включени в дневния ред на съответното заседание.
(7) Представители на граждански, синдикални, съсловни, браншови и други организации могат да присъстват на откритите заседания, като заявят това писмено до председателя на комисията най-късно предишния ден преди провеждането на съответното заседание. Те могат да представят свои писмени становища, както и да вземат участие в разискванията по разглежданите от комисията законопроекти или други въпроси, включени в дневния ред на съответното заседание, на което са поканени да присъстват, отнасящи се до предмета им на дейност. Становищата се публикуват на сайта на комисията на интернет страницата на Народното събрание.
(8) Списък на лицата по ал. 5, 6 и 7 - поканени да вземат или заявили желание за участие в заседание на комисията, се предоставя на служителите от гишето за пропуски за осигуряване на достъп в сградата, където се провежда съответното заседание. Списъкът на присъствалите лица, представители на организациите, е неразделна част от протокола на заседанието.
(9) Народните представители, които не са членове на комисията, могат да участват във всички нейни заседания без право да гласуват.
(10) Акредитираните журналисти и други журналисти, на които е осигурен достъп, могат да присъстват на откритите заседания на комисията.
(11) Участващите в заседанията на комисията са длъжни да спазват изискванията във връзка с опазване на класифицираната информация и информация по Закона за защита на личните данни, както и на сведения, отнасящи се до личния живот и доброто име на гражданите.
Чл. 7. (1) Председателят на комисията открива заседанието, когато е налице необходимия кворум.
(2) Комисията може да заседава, когато присъстват повече от половината от нейните членове. Ако след обявеното време за започване на заседанието кворумът не е налице, комисията може да заседава и при наличния състав, когато той е не по-малко от една трета от всичките й членове.
(3) Решенията на комисията се вземат с мнозинство от присъстващите.
Чл. 8. (1) В началото на заседанието председателят на комисията съобщава предварително обявения дневен ред и информира народните представители за лицата, които са поканени да вземат участие и присъстват на заседанието на комисията, както и за постъпилите от заинтересовани организации писмени становища или предложения по разглежданите законопроекти или други въпроси, включени в дневния ред.
(2) Председателят на комисията ръководи заседанието и дава думата за изказване. Никой не може да се изказва, без да е получил думата от председателя на комисията. Когато народен представител или друго лице, участващо в заседанието, при изказването си се отклонява от обсъждания въпрос, председателят го предупреждава и ако нарушението продължи или се повтори, му отнема думата.
(3) Когато се обсъждат законопроекти за първо гласуване, както и на други въпроси, включени в дневния ред, първо се дава думата на вносителите или на техни представители, които представят законопроекта или другите материали, предмет на обсъждане. При обсъждане на законопроекти за първо гласуване, внесени от народни представители, след представянето на законопроектите от вносителите, председателят на комисията дава думата за становище на представители на министерствата или други ведомства, присъстващи на заседанието.
(4) Когато законопроектът е внесен от Министерския съвет, на заседанието се изслушва член на Министерския съвет или заместник-министър.
(5) След представяне на законопроектите и становищата по ал. 3, председателят на Комисията дава думата за изказване на представителите на други организации, присъстващи на заседанието да представят своите становища по разглежданите въпроси, след което думата се дава за изказване на народните представители.
(6) При изказване в заседание на комисията, народен представител, който има финансов интерес от обсъждания въпрос, е длъжен да разкрие този интерес.
(7) Експертите, присъстващи на заседанието, могат да вземат отношение по разглежданите въпроси с разрешение на председателя на комисията.
(8) След изчерпване на желаещите да вземат отношение по разглежданите въпроси, се преминава към гласуване.
Чл. 9. (1) В последния до един час и половина от заседанията на комисията, всяка първа сряда или четвъртък на месеца, министърът на регионалното развитие и благоустройството се явява пред комисията и отговаря на актуални устни въпроси, отправени от членове на комисията на самото заседание. Отправените въпроси следва да се отнасят до конкретни политики и не могат да съдържат искания за предоставяне на подробни числови данни.
(2) Право на по два актуални устни въпроса има член на комисията от всяка парламентарна група, а народните представители, нечленуващи в парламентарна група, имат право общо на два въпроса.
(3) Министърът отговаря веднага на въпроса след задаването му. В случай на отсъствие на министъра по уважителни причини комисията съгласувано с него определя заседанието, на което ще отговаря на актуални устни въпроси.
(4) Редът за задаване на актуалните устни въпроси по ал. 1 се определя съобразно числеността на парламентарните групи по низходящ ред, като последен в реда е народен представител, нечленуващ в парламентарна група. Задаването на вторите въпроси е по същия ред след изчерпване на процедурата по зададените първи въпроси.
(5) Времето за изложение на въпроса е до 2 минути. Отговорът на министъра е до 3 минути. Народният представител, задал въпроса, има право на реплика до 2 минути, а министърът - на дуплика, също до 2 минути.
Чл. 10. (1) За заседанията на комисията се води съкратен протокол, в който се отбелязват всички взети решения.
(2) За заседанията по законопроектите, по които комисията е водеща комисия, се водят стенографски протоколи. Те се подписват от председателя на комисията и от водещия протокола и се публикуват в 7-дневен срок от заседанието на сайта на комисията на интернет страницата на Народното събрание.
Чл. 11. (1) Комисията може да провежда съвместни заседания с други комисии, когато се разглеждат общи въпроси. Тези заседания се ръководят по споразумение от един от председателите.
(2) При съвместни заседания всяка комисия взема поотделно своето решение по обсъждания въпрос. При различни становища всяка комисия прави свой отделен доклад пред Народното събрание.
Чл. 12. (1) Докладите и становищата на комисията се изготвят от определените от председателя служители, които подпомагат дейността й, подписват се от председателя на комисията или от определен от него заместник-председател и се внасят в деловодството на Народното събрание.
(2) Докладите и становищата на комисията се представят в пленарно заседание от председателя на комисията или от определен от него заместник-председател. По изключение докладите и становищата на комисията могат да бъдат представени и от член на комисията, когато председателя и заместник - председателите отсъстват от пленарното заседание.
(3) Докладите и становищата на комисията от откритите заседания се публикуват на интернет страницата на Народното събрание.ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените в тези правила въпроси се прилагат разпоредбите на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
§ 2. Настоящите вътрешни правила са приети на основание чл. 23, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание на редовно заседание на комисията, проведено на ……...ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА КОМИСИЯТА ПО
РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
БЛАГОУСТРОЙСТВО И
МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:

Найден Зеленогорски
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
E-mail:
София 1169, пл. "Княз Александър I" №1, зала
Телефон: 02 980 52 58; Факс: 02 988 51 80