Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
05/02/2015 първо гласуване

  Законопроект за енергийната ефективност, № 502 – 01 – 7, внесен от Министерски съвет
  Д О К Л А Д

  На редовно заседание, проведено на 5 февруари 2015 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за енергийната ефективност, № 502 – 01 – 7, внесен от Министерски съвет на 28. 01. 2015 г.
  В заседанието на комисията взеха участие г-н Иван Аспарухов – заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, представители на Министерството на енергетиката, на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и на граждански организации.
  От името на вносителя законопроекта бе представен от г-н Николай Налбантов – директор на дирекция “Енергийни стратегии и политики за устойчиво енергийно развитие” в Министерството на енергетиката.
  Проектът на Закон за енергийната ефективност e разработен във връзка с транспониране на разпоредбите на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност. Документът съдържа мерки за повишаване на усилията на държавите членки за по-ефикасно използване на енергията на всеки един етап от енергийната верига - от преобразуването, през разпределението до крайното потребление на енергия. Той се основава на съществуващите директиви за комбинираното производство на енергия и енергийните услуги, като ги обединява в широкообхватен правен инструмент, третиращ енергийната ефективност при предлагането и крайното потребление на енергия.
  Със законопроекта е регламентирано определянето на националната цел за енергийна ефективност за 2020 г. За подпомагане изпълнението на националната цел се въвежда и цел за повишаване на енергийната ефективност при крайното потребление на енергия. Целта на законопроекта е съществено да се допринесе за постигането на националните цели за енергийна ефективност, като по този начин страната ще се включи активно в усилията на ЕС за изпълнение на общата цел на общността за 2020 г.
  За изпълнение на индивидуалните цели е предвидена възможност задължените лица да правят вноски във Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ или в други финансови посредници, с които да се финансират мерки за повишаване на енергийната ефективност.
  Въвежда се задължение във всички отоплявани и/или охлаждани сгради - държавна собственост, ежегодно да се предприемат мерки за подобряване на енергийните характеристики на поне 3 на сто от общата им разгъната застроена площ.Регламентира се изискването всички големи предприятия да се подлагат на енергийно обследване поне веднъж на всеки четири години. Въведена е възможността за издаване на сертификат на отделни части в сгради, в случай че тези части имат различно предназначение.
  С цел намаляване на административната тежест срокът на валидност на удостоверенията за вписване в публичните регистри на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, е увеличен от 3 на 5 години.
  При изпълнението на мерките на произтичащите от проекта на закон дейности се очаква собствениците на сградите да постигнат спестявания на енергия, съответно намаляване на разходите за енергия, които с всяка следваща година ще се увеличават. Заинтересованите министерства, ведомства и други държавни структури и общините ще осигуряват изпълнението на мерките и дейностите, предвидени в законопроекта, в рамките на определените им бюджети. Освен това ще се използват и възможностите за финансиране със средства по европейските програми и други действащи финансови инструменти.
  В преходните и заключителни разпоредби са предложени изменения и допълнения на Закона за енергетиката, свързани с въвеждане на разпоредби от Директива 2012/27/ЕС.
  По време на обсъжданията представителите на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране изразиха несъгласието си с въвеждането на срок на валидност на удостоверенията за вписване в публичните регистри на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, независимо от факта, че в законопроекта се предлага увеличаване на срока на валидност от 3 на 5 години. Обърнато бе внимание на необходимостта от законова регламентация на провежданите обучения за квалификация, като бяха дадени примери за съществуваща в момента порочна практика. Направени бяха и предложения за намиране на възможност специалистите със средно образование да продължат да осъществяват дейността си.
  В хода на дискусията народните представители подкрепиха необходимостта от бързо приемане на законопроекта, като бе обърнато внимание и на стартиралата процедура срещу България за неизпълнение на задълженията си да транспонира в срок Директива 2012/27/ЕС. На 27 ноември 2014 г. Част от изказалите се народни представители изразиха принципната си подкрепа за становището на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, като обърнаха внимание на необходимостта между двете гласувания на законопроекта да бъдат намерени адекватни законодателни мерки за разрешаване на съществуващите проблеми.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 14 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 1 глас – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за енергийната ефективност, № 502 – 01 – 7, внесен от Министерски съвет да бъде приет на първо гласуване.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Найден Зеленогорски
  Форма за търсене
  Ключова дума